(Eesti) Tunne

(Ees­ti)

29. april­list 7. juu­ni­ni 2019. a Tapa raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Tun­ne”.

Kunst­ni­ku, visuaal­se kuns­ti õpe­ta­ja ja kuns­ti­aja­loo­la­se Min­na Polu­se (Akaa, Soo­me) näi­tu­sel „Tun­ne“ saab näha väga eri­ne­va­tes teh­ni­ka­tes – paber, kar­tong, niit, lõng, siid, nahk, fotod jne — teos­ta­tud töid. …

(Eesti) “Johann Voldemar Jannsen — luuletaja, kirjanik ja eesti rahva ärataja”

(Ees­ti)

2.–30. mai­ni 2019. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Johann Vol­de­mar Jann­sen — luu­le­ta­ja, kir­ja­nik ja ees­ti rah­va ära­ta­ja”.

Täna­vu möö­dub 200 aas­tat Johann Vol­de­mar Jann­se­ni sün­nist. Meie rah­vus­li­ku lii­ku­mise alga­ta­ja loo­min­gu ees­mär­giks oli rah­vast val­gus­ta­da, õpe­ta­da ja kõl­be­li­selt hari­da.

(Eesti) Kevade kutse

(Ees­ti)

2.–30. mai­ni 2019. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Keva­de kut­se”.

Keva­de kas­va­mist pidi tõu­seb tae­vas kõr­ge­ma­le, päi­ke on ere­dam ja loo­dus­se ilmub üha uusi vär­ve. Veed lähe­vad liik­ve­le, väl­ja ilmu­vad pun­gad, siis lehed ja õied. Õhk muu­tub kar­gest ker­geks. Just see­pä­rast on keva­det sage­li pee­tud luu­le­ta­ja­ile eri­ti ins­pi­rat­sioo­ni­rohkeks aas­ta­ajaks.

(Eesti) Koopiamaalide näitus “Ametniku hobi”

(Ees­ti)

11.–25. april­li­ni 2019. a Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gus koo­pia­maa­li­de näi­tus “Amet­ni­ku hobi”.

Maa­lid (õli lõuen­dil, papil või vinee­ril) on val­mi­nud KUMU koo­pia­maa­li kur­sus­tel 2015.–2019. a, juhen­da­ja: Mal­le-Reet Hei­del­berg. Koo­piad maa­lis Alar Teras, kes on Majan­dus- ja Kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­riu­mi nõu­nik ning Tapa val­la­vo­li­ko­gu lii­ge.

(Eesti) Kas siis selle maa keel …

(Ees­ti)

11. märt­sist 29. april­li­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Kas siis sel­le maa keel …”.

Ema­kee­le­päe­va haka­ti tähis­ta­ma 14. märt­sil — esi­m­ese ees­ti luu­le­ta­ja Krist­jan Jaak Peter­so­ni sün­ni­aas­ta­päe­val. Näi­tu­sel on väl­ja­pa­nek ees­ti kee­le kuju­ne­mist kajas­ta­va­test raa­ma­tu­test.

(Eesti) Kummardus

(Ees­ti)

23. veebruarist 29. märt­si­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Kum­mar­dus”.

Vii­re Vald­ma isi­ku­näi­tus. Tapa Güm­naa­siu­mi vilist­la­ne Vii­re Vald­ma on Ees­ti Draa­ma­teat­ri näit­le­jan­na, kel on juba lap­se­põl­vest pea­le oma sala­ho­bid. …

(Eesti) GORI 125

(Ees­ti)

14.–30. jaa­nua­ri­ni 2019.a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek GORI 125”.

20. veebruaril möö­dub kari­ka­tu­rist Vel­lo Ago­ri (Gori) sün­nist 125 aas­tat. Sel­le sünd­mu­se tähis­ta­miseks annab Omni­va väl­ja post­mar­gi, mil­le kujun­da­jaks on Riho Luu­se.

(Eesti) Ilmar Talve 100

(Ees­ti) 24. jaa­nua­ril 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gus algu­se­ga kell 10.30 “Ilmar Tal­ve 100”.

10.30 Film “Pro­fes­sor Ilmar Tal­ve” (I kor­ru­sel)
11.30 Eks­kur­sioon Tapa lin­nas “I. Tal­ve rada­del”, giid Sir­je Võsa (Sak­si RK), algus raa­ma­tu­ko­gus

14.00 Küla­lis­et­te­kan­ded

Ilmar Tal­ve — pro­fes­sor, kol­leeg, sõber” — Timo J. Vir­ta­nen (Turu üli­kool, Soo­me)
“Kir­ja­nik Ilmar Tal­ve” — Jani­ka Kronberg (aja­kir­ja Loo­ming pea­toi­me­ta­ja)

I kor­ru­sel foto­näi­tus “Linn, kus me ela­si­me. Jalu­tus­käik koos Ilmar Tal­ve­ga tema kodu­lin­nas”

II kor­ru­sel sten­di­näi­tus “Ilmar Tal­ve”

(Eesti) Ülle Meistri juubelinäitus

(Ees­ti)

1. det­semb­rist 2018. a kuni 12. jaa­nua­ri­ni 2019. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus Ülle Meist­ri juu­be­li­näi­tus.

3. det­semb­ril 2018 kell 8 ava­tak­se Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus Ülle Meist­ri juu­be­li­näi­tus. Raa­ma­tu­ko­gu tei­sel kor­ru­sel on väl­jas kunst­ni­ku poolt väl­ja vali­tud raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­nid, mil­le kesk­mes on val­da­valt mui­nas­ju­tud. Esi­me­sel kor­ru­sel eks­po­nee­ri­tak­se loo­duse tee­ma­li­si akva­rel­le.

(Eesti) Küünlad koduakendel

(Ees­ti) 1.–29. novemb­ri­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Küün­lad kodua­ken­del”.
Hin­ge­de­päev on side meie eel­käi­ja­te­ga. Esi­va­ne­ma­te tuge ja toe­tust vaja­me ras­ke­tel het­ke­del kõik. Kas või mõt­tes.

(Eesti) Liiklusnädal raamatukogus

(Ees­ti) Ala­tes 17. sep­temb­rist kor­ral­dab Maan­tee­amet koos­töös Lää­ne-Viru­maa raa­ma­tu­ko­gu­de­ga liik­lus­nä­da­la, et pöö­ra­ta tähe­le­pa­nu ohu­tu­le liik­le­mise­le. Saa­bu­mas on pime aeg ning ei teeks hal­ba mõned tõed taas üle kor­ra­ta.

(Eesti) Taimetark, arst ja kirjanik Aili Paju 80

(Ees­ti) 3. sep­temb­rist 10. oktoob­ri­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Tai­me­tark, arst ja kir­ja­nik Aili Paju 80”.
Aili Paju paneb oma raa­ma­tu­tes luge­ja­le süda­me­le:

Loo­mu­li­ku ter­ve­ne­mise või­me on ole­mas igas ini­me­ses, tuleb vaid muu­ta elu­vii­si, õppi­da ela­ma koos­kõ­las loo­du­se­ga ja toi­tu­da tar­galt”.

(Eesti) Lena Revenko ja Irena Aizeni ühisnäitus „Jänesed, rebased ja teised inimesed“

(Ees­ti) Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus on 6. sep­temb­rist 2018. a ava­tud kahe nime­ka Iis­rae­li kunst­ni­ku Lena Reven­ko ja Ire­na Aize­ni ühis­näi­tus „Jäne­sed, reba­sed ja tei­sed ini­me­sed“. Tege­mist on üle­ilm­selt tun­tud kunst­ni­ke­ga, kel­le näi­tusi on võõ­rus­ta­nud gale­riid Iis­rae­lis, Jaa­pa­nis, Hii­nas, USA-s, Suurb­ri­tan­nias, Vene­maal ja mujal.

Ire­na Aize­ni näi­tus on ava­tud 3. oktoob­ri­ni ja Lena Reven­ko näi­tus 30. oktoob­ri­ni.

(Eesti) Head riistad on pool tööd

(Ees­ti) 24. augus­tist 26. oktoob­ri­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Head riis­tad on pool tööd”.

Käi­mas on Euroo­pa kul­tuu­ri­pä­ran­di aas­ta, see­ga on iga­ti põh­just esi­le tõs­ta ka meie väi­ke­se Ees­ti rik­ka­lik­ku rah­va­kul­tuu­ri.