raamatunäitused

Õpime õppima

Raamatunäitus "Õpime õppima"5. oktoob­rist 11. novemb­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Õpime õppima”.

Mis on see vägi, mis ini­mest õppima innus­tab, nii et iial kül­lalt ei saa ?
Mida me peame oma elu suu­ri­maks õppimiseks ?
Mida tahak­sime veel õppida ?
Inimene on suu­te­line õppima usku­ma­tult palju, vaja on vaid aega, huvi asja vastu ja ees­märki, mille nimel pingutada.
Pakume välja valiku raa­ma­tuid, mis õpe­ta­vad õppima. Õppimine on lahe !

Mul on vaid sõnad

Raamatunäitus "Mul on vaid sõnad"Raamatunäitus "Mul on vaid sõnad"2.–30. oktoob­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Mul on vaid sõnad”.

4. oktoob­ril tähis­tab oma 75. sün­ni­päeva poe­tess Ave Alavainu. Luuletamine on Alavainu sõnul oma vaimu väl­ja­ela­mine ja tema vaim luu­le­kee­les on elu­line, vai­mu­kas ja vahe.

Elu pole kunagi olnud nii hirmus ilus kui praegu

Raamatunäitus "Elu pole kunagi olnud nii hirmus ilus kui praegu"2.–30. oktoob­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Elu pole kunagi olnud nii hir­mus ilus kui praegu”.

Need sõnad on pärit Kadri Hinrikuse las­te­raa­ma­tust „Taaniel Teine”. Küllap mõt­leb autor ka nii, sest tema raa­ma­tu­lau­se­test ning teles loe­tud sõna­dest õhkub rahu ja soo­just ja enesekindlust.
Kolme Taanieli kõr­val on kir­ja­niku las­te­raa­ma­tu­tes palju teisi vah­vaid tege­lasi : kak­si­kud Uku ja Tuule, Katariina ja Sandra, Sander ja Saara. Miia ja Friida ning Eeva ja Ingi lugu­dest saame teada, kui­das oli elu vanasti. Kadri Hinrikuse raa­ma­tu­tes seik­le­vad Põmmu ja Podsu ning mäs­sa­vad kon­nad. Kõiki neid tege­lasi võid kohata meie raamatunäitusel.

Šokolaad – kuninglik maius

Raamatunäitus "Šokolaad - kuninglik maius"Raamatunäitus "Šokolaad - kuninglik maius"19. sep­temb­rist 16. oktoob­rini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Šokolaad – kuning­lik maius”.

Šokolaad sai Euroopale tun­tuks Kolumbuse Ameerika avas­ta­mise rei­si­delt. 17. sajan­di algul levis šoko­laa­di val­mis­ta­mise ja joo­mise kom­me Inglismaale ja ala­tes 19. sajan­di tei­sest poo­lest said šoko­laa­di­ga haka­ta maius­ta­ma ka eestlased.

Kunstnik, kes ei karda katsetada

Raamatunäitus "Kunstnik, kes ei karda katsetada"1.–29. sep­temb­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kunstnik, kes ei karda kat­se­tada”.

Kunstnik Urmas Viik on eri­alalt graa­fik. Peene joo­nega pilte ja suuri pas­tel­seid pindu teeb ta arvu­tiga. Pliiatsiga pabe­rile teh­tud visan­dist hak­kab ta arvuti abil looma raa­ma­tu­pilti, mil­les kihid nii lapse kui täis­kas­vanu jaoks.
Kerttu Soansiga koos­tööst alguse saa­nud raa­ma­tute illust­ree­ri­mine on vii­nud ka järg­miste töö­deni. Raamatuid on nüüd­seks illust­ree­ri­tud üle kol­me­kümne. Paljud neist kau­nite Eesti raa­ma­tute žüriile posi­tiiv­selt silma jäänud.
Urmas Viik on kunst­nik, kes ei karda kat­se­tada eba­ta­va­lisi teh­ni­kaid. Näitustel võib vii­ma­sel ajal näha suuri objekte ja installatsioone.
Urmas Viigi „Muhu Inglite“ illust­rat­sioo­nid on võim­sad nii raa­ma­tus kui seinal.

Kes muhu peale puhub ?

Raamatunäitus "Kes muhu peale puhub?" Raamatunäitus "Kes muhu peale puhub?"1.–29. sep­temb­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kes muhu peale puhub?”.

Sügisel on tore möö­du­nud suve mee­nu­tada. Küllap see oli täis lii­ku­mist ja mänge. Ronimis-, turnimis- ja jook­su­har­ju­tused too­vad mõni­kord endaga kaasa krii­mud ja muhud. Loodetavasti on need olnud sel­li­sed, mil­lest on pää­se­nud väi­kese ehma­tu­sega. Või on aida­nud see, et keegi on muhu peale puhunud.
Iga suvel saa­dud muhk rää­gib oma suve­loo. Iga muhust kõne­lev luu­le­tus või jutt oma loo. Need näi­tu­sele välja pani­megi. Sealt võib leida ka Muhu saare või­ma­liku tekkeloo.

Aasta 2017 tegijad looduses

Raamatunäitus "Aasta 2017 tegijad looduses"10.–25. augus­tini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Aasta 2017 tegi­jad loo­duses”.

Raamatunäitus tut­vus­tab selle aasta looma, lindu, orhi­deed, puud ja seent.

Suvekoertega maale

Raamatunäitus "Suvekoertega maale"24. juu­list 28. augus­tini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Suvekoertega maale”.

Raamatunäitusel läheme suve­koer­tega maale. Lihtsalt suve­ko­dusse mõnu­sasti aega veetma või vana­va­ne­ma­tele külla ja appi, puh­kama, ter­vist paran­dama, seik­lusi otsima või just vas­tu­oksa rahu leidma.

Või tões­tust saama, et maal on elu täiesti ole­mas. Ja veel mil­line elu ! Selline, et maale tasub elama asuda.

Suvi – see on laste aeg

Raamatunäitus "Suvi - see on laste aeg"24. juu­list 28. augus­tini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Suvi – see on laste aeg”.

Raamatunäitus "Suvi - see on laste aeg"Leelo Tungla luu­le­tuste ja lugude lap­sed on puru­rik­kad. Neil on ole­mas suur tükk maa­ilma särast. Ja mis ka het­kel puu­dub, tuleb pärast !
Suvi on pal­jude laste mee­lis­aeg. Saab minna vee äärde, maale ja loo­dusesse ning lii­va­kast kihab las­test kui mesi­kärg. Lapsed pida­sid Eestimaal sel suvel maha oma laulu- ja tant­su­peo. Ka Leelo Tungla raa­matu „Naljatilgad lähe­vad lau­lu­peole“ tege­lased on käi­nud sel­lel uhkel peol.
Laste suvis­test tege­mis­test Leelo Tungla raa­ma­tu­tes pani­megi kokku raa­ma­tu­näi­tuse. Suvi – see on ka Leelo Tungla sün­ni­päeva aeg. Selle aasta 22. juu­nil tähis­tas kir­ja­nik oma 70. sünnipäeva.

Südasuvised koerad

Raamatunäitus "Südasuvised koerad" Raamatunäitus "Südasuvised koerad"8. juu­nist 17. juu­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Südasuvised koe­rad”.

Leelo Tungal tähis­tab suvel 70. sün­ni­päeva. Tema kir­ju­ta­tud raa­ma­tute pikka rida vaa­da­tes hak­kab silma, et eri­line süm­paa­tia tema loo­min­gus kuu­lub koertele.
Leelo Tungal on öel­nud, et üks koer on teise ini­m­ese eest. Tema koera nimi on Jürka. Meie raa­ma­tu­näi­tu­selt võib leida koeri igat masti ja tõugu, ringi jook­se­vad suve- ja sügis­koe­rad, tegut­se­vad Mustamäe sus­si­murdja ja var­ju­pai­ga­koer puu­del Pedro.
Saame Leelo Tungla raa­ma­tuid luge­des roh­kem teada koerte elust, aga ka sel­lest, mis tunne on omada vaid poolt koera. Suvekoeri joo­nis­ta­sid Tapa Gümnaasiumi 2. a klassi õpilased.

« Vanemad uudised