Aasta 2018 tegijad looduses

12. märt­sist 20. april­lini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Aasta 2018 tegi­jad loo­duses”. Raamatunäitus tut­vus­tab selle aasta looma ilvest, lindu met­sist, seent tule­taela, lib­li­kat pää­su­saba, puud lau­ka­puu ja …

Head laste- ja noorteraamatud 2017

13.–29. märt­sini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus pop-up näi­tus „Head laste- ja noor­te­raa­ma­tud 2017”. Lastekaitse Liidu eest­ve­da­misel vali­sid las­te­kir­jan­duse eks­per­did 2017. aas­tal ilmu­nud uudis­kir­jan­duse hul­gast välja Hea Lasteraamatu ja …

Elagu Eesti !

12. veebruarist 9. märt­sini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Elagu Eesti!”. Sellel aas­tal saab Eesti Vabariik 100-aastaseks. Meil on oma ema­keel, rah­vus­lind ja -lill, oma pre­si­dent ja lipp.

Talverõõmud

2.–19. jaa­nua­rini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Talverõõmud”. Kuigi õues on lumega keh­vad lood saab talve nau­tida näi­tu­sel. Välja on pan­dud pil­did, lood ja raa­ma­tud tõe­li­selt lumi­sest …

Eestimaa kaunid pühakojad

12.12.2017 kuni 30.01.2018 Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Eestimaa kau­nid püha­ko­jad”. Meie väi­ke­sel Eestimaal on usku­ma­tult palju eri­ne­vaid sak­raal­hoo­neid. Kirikuarhitektuuris aval­dub meie eel­käi­jate ehi­tus­ko­ge­mus, estee­ti­li­sed ning …

Paljon onnea, naapurit !

30. novemb­rist 28. det­semb­rini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Paljon onnea, naa­pu­rit!”. Raamatunäitus tut­vus­tab meie üle­lahe naa­ber­maad. Soome saa­vu­tas ise­seis­vuse 6. det­semb­ril 1917 ja sel­lel aas­tal tähis­ta­vad …