10. au­gustist 19. sep­tem­bri­ni 2020. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Mees fo­toa­paraadi­ga. Edgar Kask 90”. Lood­us­fo­tograaf ja met­samees Edgar Kask oleks tä­navu tähis­tanud oma 90. sün­nipäe­va. Peame teda mee­les läbi tema raa­matute, fo­tode, läbi isik­like mäles­tuste.

4. au­gustist 19. sep­tem­bri­ni 2020. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Eesti Raud­tee 150”. Väike ül­e­vaatenäi­tus Eesti raud­tee ajaloost.Käesol­e­va aas­ta ok­too­bris tähistab Eesti Raud­tee oma 150. sün­nipäe­va. See on märgi­line sünd­mus ka Tapale. Tapa sai elu raud­teelt. 150 aa­s­tat tagasi ra­jati läbi põlise ku­usemet­sa Balti raud­tee ja ehi­tati Tapa es­imene jaama­hoone. Raud­teesõlmeks ku­junenud Tapast sai jõud­sasti

Eesti Raud­tee 150Read More »

(Eesti)

4. jaan­uar­ist 1. vee­bru­ar­i­ni 2020. a Tapa raa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas raa­matunäi­tus “Vaatame het­keks tagasi”.

Uus aas­ta on käes. Põnev on mõel­da sel­l­ele, mis ees ootab. Aas­ta 2020 toob enda­ga kind­lasti kaasa hul­ga uusi mee­liköit­vaid ja kauneid laster­aa­ma­tu­id. Ootamise ajal saab aga meelde tule­ta­da raa­ma­tu­id, mis on lap­si lõ­bus­tanud juba aas­taid. Näi­tusel on väl­jas raa­matud, mis said Lastekaitse Li­idu poolt ti­itli “Hea laster­aa­mat” aas­ta­tel 2010 või 2018.

(Eesti)

2.–30. jaan­uar­i­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Lu­u­bi all on Su­urbri­tan­nia”.

Eelmise aas­ta märk­sõ­na välispoli­itikas oli kahtlema­ta Brex­it ja kõige loe­tu­mateks välisu­ud­is­teks olid Su­urbri­tan­nia endise peamin­istri There­sa May ning prae­guse peamin­istri Boris John­soni poli­itilised lahin­gud. See­ga on In­glis­maa edas­pidi­gi er­ilise tähelepanu all. Raa­matunäi­tusel on tutvu­miseks Su­urbri­tan­nia ajalugu ja kir­jan­dus.

(Eesti)

2. det­sem­brist 2019. a kuni 4. jaan­uar­i­ni 2020. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas raa­matunäi­tus “Leia oma jõu­luime”.

Jõu­lud on er­i­line aeg. Ti­hti räägi­takse, et just sel­l­el ajal juh­tub palju imesid. Need imed või­vad pei­tu­da ka väga li­ht­sates ajades — sahtlipõh­jast tuleb väl­ja aas­taid tagasi saadud jõu­lukaart soo­jade ter­vi­tuste­ga või kui pihku sat­ub ku­usee­he, mida väikse lapse­na kiki­varvul ku­use otsa üri­tasid riputa­da. Just mäles­tused tee­vad­ki jõu­lu­a­ja imeliseks!

(Eesti)

27. no­vem­brist 2019. a kuni 4. jaan­uar­i­ni 2020. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas raa­matunäi­tus “Meie jõu­lud”.

Jõu­lu­aeg on lapsepõlve lahuta­matu osa: ad­vendikalen­dris jär­je pi­damine, päkapikkude ot­simine, ku­use tup­pa toomine ja ehtimine ning loomu­likult jõu­luõh­tu — koos jõu­lu­vana, kin­gi­tuste ja maits­va toiduga. Näi­tusel saab aimu sell­est, mis oli meie es­i­vane­mate jaoks jõu­lude ajal olu­line. Lisaks saavad lapsed vas­tuse küsimuse­le, kui pikk on üks keskmine päkapikk.

(Eesti) Juba jõulud mõtetes

(Eesti)

2.–27. det­sem­bri­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Juba jõu­lud mõtetes”.

Aas­tar­ing on täis saa­mas. Det­sem­ber on jõu­lukuu ning pühadeoo­tus hakkab varakult hinge puge­ma. Pühad ongi sell­eks, et võt­ta aeg maha, un­us­ta­da täielikult eilsed ja tä­nased mured ning olla siin ja praegu.

(Eesti)

1.–30. no­vem­bri­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “No­vem­ber — käsitöökuu”.

No­vem­briõh­tud on käsitööks pari­mad — hä­marad, rahu­likud, õueah­vatlus­test pri­id. Käe­line tege­vus on tõeliselt ka­su­lik vaim­se­le ter­vise­le, kuna lõõ­gastab ja maandab stres­si, annab ene­sekind­lust ning parandab mälu ja kesk­endu­misvõimet. Lisamo­ti­vat­siooni saab vas­ta­vat­est rikka­likult il­lus­treer­i­tud raa­matutest.

(Eesti)

12. au­gustist 27. sep­tem­bri­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Mõni in­imene ise ongi nagu muinasjutt. Edgar Val­ter 90.”

Edgar Val­ter on tun­tud lastekir­janik, il­lus­traa­tor ja karika­tur­ist. 21. sep­tem­bril on kir­janiku 90. sün­ni­aastapäev. …

(Eesti)

17. ju­u­nist 12. au­gus­ti­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus “In­imene, kes meeldib lastele — Il­mar To­musk”.

28. ju­u­nil tähistab lastekir­janik ja keelein­spek­t­siooni di­rek­tor Il­mar To­musk oma 55. sün­nipäe­va …

(Eesti) Minu arm

(Eesti)

17. ju­u­nist 9. au­gus­ti­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Minu arm”.

XXVII laulu- ja XX tantsu­peo juht­mõte on “Minu arm“ …

(Eesti) Hakkame sõnu sättima

(Eesti)

4.–28. märtsi­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­guss raa­matunäi­tus “Hakkame sõnu sät­ti­ma”.

Haridus- ja Teadus­ministeerium ku­u­lu­tas 2019. aas­ta eesti keele aas­taks, …

(Eesti) Lumisem lumeaeg

(Eesti)

4. vee­bru­ar­ist 1. märtsi­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Lu­misem lumeaeg”.

Talve ju­urde ku­u­lub lumi. See on aeg kui saab kelguta­da, su­usa­ta­da, uisu­ta­da ja sula ko­r­ral ka teha lumememme või hoop­is ehi­ta­da mõni vah­va lumeku­ju. Seeko­rd on meie näi­tusel väl­jas er­inevad lumememmed raa­matutest. On ka meis­ter­damis­nipid lumeme­he tegemiseks.

(Eesti) Markus Saksatamm — 50

(Eesti)

21. jaan­uar­ist 11. vee­bru­ar­i­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Markus Sak­sa­tamm — 50”.

Lastekir­janik Markus Sak­sa­tamme ju­ube­linäi­tus.

(Eesti) Naljajutud lastele

(Eesti) 7. jaan­uar­ist 1. vee­bru­ar­i­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Nal­ja­ju­tud lastele”.

(Eesti) Aasta oodatuim aeg

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 10. det­sem­brist 2018. a kuni 4. jaan­uar­i­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Aas­ta oo­da­tu­im aeg”. Jõu­lud on läbi ae­gade ol­nud põh­jala rah­vaste

(Eesti) Aas­ta oo­da­tu­im aegRead More »

(Eesti) 30. ok­too­brist 7. det­sem­bri­ni 2018. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Lu­ule­tused, lood ja laulud”.
Kaks kir­janikku, lu­ule­ta­jat Lehte Hain­salu ja Han­do Run­nel tähis­tavad sel­l­el aastal oma 80 aas­ta ju­ube­lit. Näi­tusel ongi väl­jas nende väga mit­mekül­gne raa­matu­vara­mu: lu­ule­tused ja lood nii su­urtele kui väikestele luge­jatele.

(Eesti) Korilase salaelu

(Eesti) 3.–30. ok­too­bri­ni 2018. a Jäne­da raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Ko­ri­lase salaelu”.
Oleme läbi aas­tasadade ol­nud ko­ri­las­rah­vas.

(Eesti) Lehtse kool läbi aegade

(Eesti) 18. sep­tem­brist 29. ok­too­bri­ni 2018. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Lehtse kool läbi ae­gade”.
Lehtse kooli al­guseks loetakse aa­s­tat 1863. Sel­l­el aastal 20. ok­too­bril tähis­tatakse kooli 155. aastapäe­va.