(Eesti) Lumisem lumeaeg

(Ees­ti)

4. veebruarist 1. märt­si­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Lumi­sem lume­aeg”.

Tal­ve juur­de kuu­lub lumi. See on aeg kui saab kel­gu­ta­da, suu­sa­ta­da, uisu­ta­da ja sula kor­ral ka teha lume­mem­me või hoo­pis ehi­ta­da mõni vah­va lume­ku­ju. See­kord on meie näi­tu­sel väl­jas eri­ne­vad lume­mem­med raa­ma­tu­test. On ka meis­ter­da­mis­ni­pid lume­mehe tege­miseks.

(Eesti) Luuletused, lood ja laulud

(Ees­ti) 30. oktoob­rist 7. det­semb­ri­ni 2018. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Luu­le­tu­sed, lood ja lau­lud”.
Kaks kir­ja­nik­ku, luu­le­ta­jat Leh­te Hain­sa­lu ja Han­do Run­nel tähis­ta­vad sel­lel aas­tal oma 80 aas­ta juu­be­lit. Näi­tu­sel ongi väl­jas nen­de väga mit­me­külg­ne raa­ma­tu­va­ra­mu: luu­le­tu­sed ja lood nii suur­te­le kui väi­ke­s­te­le luge­ja­te­le.

(Eesti) Pildid raamatust

(Ees­ti) 1. augus­tist 14. sep­temb­ri­ni 2018 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Pil­did raa­ma­tu­st”.

27. augus­til tähis­tab raa­ma­tu­ku­jun­da­ja-illust­raa­tor Ülle Meis­ter 70. juu­be­li­sün­ni­päe­va. Enim on tema poolt illust­ree­ri­tud raa­ma­tu­id las­te­le. Kõik pil­did on tut­ta­vad, aga kas ka nen­de autor.

(Eesti) Emakeel — see on ja jääb

(Ees­ti)

3. maist 25. juu­ni­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Ema­keel — see on ja jääb”.

Ree­del, 30. mail 1908 kogu­ne­sid Ees­ti­maa Rah­va­ha­ri­duse Selt­si ja Ees­ti Kir­jan­duse Selt­si esin­da­jad ühiseks kee­le­koos­olekuks Tapa­le ees­mär­gi­ga aru­ta­da „kir­ja­vii­si ja õige­kir­ja üht­la­seks-sead­mi­si“.