Saksi raamatukogu

Tapa rongijaama elluärkamine

Näitus "Tapa rongijaama elluärkamine"20. novemb­rist 22. det­semb­rini Saksi raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus „Tapa ron­gi­jaama ellu­är­ka­mine”.

Fotonäituse vanast ja prae­gu­sest Tapa vak­sa­list koos­tas TTÜ muu­seumi kuraa­tor Nele Inglist. 2017. aasta juu­list on Tapa jaa­ma­hoone kul­tuu­ri­mä­les­tis. Lisaks foto­näi­tu­sele on või­ma­lik lugeda ini­meste mäles­tusi Tapa jaa­mast ning neid ka ise mäles­tus­te­raa­ma­tu­sse kirja panna.

Filmifestival „Kino maale”

Filmifestival "Kino maale" Tapa linnaraamatukogusFilmifestival "Kino maale"9.–29. oktoob­rini 2017 toi­mub kodu­kandi kino­saa­li­des üle eesti fil­mi­fes­ti­val „Kino maale”.

Kino maale” on Eesti maa­piir­kon­da­dele suu­na­tud fil­mi­fes­ti­val, mille prog­ramme näi­ta­vad mit­me­küm­ned kultuuri- ja hari­dus­asu­tused üle Eesti. Tasuta !

Filmifestival "Kino maale" - kavas Tapa linnaraamatukogus9.–21. (v.a 15. ja 18.) oktoob­rini saab vali­kut ani­ma­f­ilme (nime­kirja leiad pil­dilt) vaa­data ka Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas.
„Kinosaal” on ava­tud kella 12–17, lau­päe­val 10–15.

Virumaa murdekeeled

25. oktoob­ril kell 12:00 Saksi raa­ma­tu­ko­gus tee­ma­päev „Virumaa mur­de­kee­led”.
Kohale tuleb rah­vast Kirjandusmuuseumist, Viru Instituudist ja esi­ne­jad.

Tuntumad impressionismi esindajad

Näitus "Tuntumad impressionismi esindajad" Näitus "Tuntumad impressionismi esindajad"21. sep­temb­rist 15. novemb­rini Saksi raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Tuntumad imp­res­sio­nismi esin­da­jad”.

Näitus tut­vus­tab 20.sajandi alguse maa­ilma tun­tu­maid imp­res­sio­niste.

Veera Saar 105

Raamatuväljapanek "Veera Saar 105" Raamatuväljapanek "Veera Saar 105"21. sep­temb­rist 15. novemb­rini Saksi raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Veera Saar 105”.

Väljapanek tut­vus­tab meie kandi kir­ja­niku loo­min­gut ja vii­mast I. Grünfeldt’i artik­lit „Aegumatu Ukuaru looja” aja­kir­jast Elu Lood.

Mehhiko

Väljapanek "Mehhiko" Väljapanek "Mehhiko"24. juu­list 31. augus­tini Saksi raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Mehhiko”.

Väljapanek Airi Pajumaa foto­dest. Airi Pajumaa elas ja töö­tas mõni aasta Mehhikos ja õpe­tas seal põlis­rah­vaste – maiade ja astee­kide – las­tele ing­lise keelt.

Viru säru” läbi kolme aastakümne

7. juu­nist 7. juu­lini Saksi raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „„Viru säru” läbi kolme aas­ta­kümne”.

Näitus tut­vus­tab „Viru säru” aas­ta­tel 1986–2008.

Arabella, Emmeliine, Paula, president ja teised

Väljapanek "Arabella, Emmeliine, Paula, president ja teised" Väljapanek "Arabella, Emmeliine, Paula, president ja teised"17. april­list 17. juu­nini Saksi raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Arabella, Emmeliine, Paula, pre­si­dent ja tei­sed”.

Väljapanek tut­vus­tab tänavu 85-aastaseks saava kir­ja­niku Aino Perviku loo­min­gut.

Lilleline kevad

Näitus "Lilleline kevad" Näitus "Lilleline kevad"17. april­list 16. juu­nini Saksi raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Lilleline kevad”.

Näitus tut­vus­tab har­ras­tus­kunst­nik Urve Laiduse pliiat­si­joo­nis­tusi ja akva­relle.

Kui teil on küsi­musi, siis aitame leida vas­tu­seid ! Õppida pole kunagi hilja !
Õige aeg on õppida!

« Vanemad uudised