Tapa rongijaama elluärkamine

20. novemb­rist 22. det­semb­rini Saksi raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus „Tapa ron­gi­jaama ellu­är­ka­mine”. Fotonäituse vanast ja prae­gu­sest Tapa vak­sa­list koos­tas TTÜ muu­seumi kuraa­tor Nele Inglist. 2017. aasta juu­list …

Virumaa murdekeeled

25. oktoob­ril kell 12:00 Saksi raa­ma­tu­ko­gus tee­ma­päev „Virumaa mur­de­kee­led”. Kohale tuleb rah­vast Kirjandusmuuseumist, Viru Instituudist ja esi­ne­jad.

Veera Saar 105

21. sep­temb­rist 15. novemb­rini Saksi raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Veera Saar 105”. Väljapanek tut­vus­tab meie kandi kir­ja­niku loo­min­gut ja vii­mast I. Grünfeldt’i artik­lit „Aegumatu Ukuaru looja” aja­kir­jast Elu …