(Eesti) Andruse välgumihklid

(Ees­ti)

22. jaa­nua­rist 26. veebruari­ni 2019. a Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “And­ru­se väl­gu­mihk­lid”.

Näi­tu­sel saab näha üle kol­me­sa­ja eri­ne­va kuju ja suu­ru­se­ga väl­gu­mihk­lit And­rus Eerit­sa üle 2000 ese­me suu­ru­sest väl­gu­mihk­li­te (tšäk­si­de, tule­ma­si­na­te) kogust.

(Eesti) Et rada ei rohtuks

(Ees­ti) 15. jaa­nua­rist 8. veebruari­ni 2019. a Sak­si raa­ma­tu­ko­gu ränd­näi­tus “Et rada ei roh­tuks”.

2017. aas­ta suvel rän­da­sid jutu­vest­ja Piret Päär ja fotograaf Maar­ja Urb Ees­ti­maal rin­gi ja kogusid mäles­tusi 20. sajan­di jutu­vest­mise tra­dit­sioo­ni koh­ta.

(Eesti) Kurbergid ja Tapa

(Ees­ti)

5. oktoob­rist 15. novemb­ri­ni 2018. a Sak­si raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Kur­ber­gid ja Tapa”.
Kuna 100 aas­tat tagasi kuu­lus mär­ki­mis­väär­ne osa prae­gu­se Tapa lin­na maast Moe mõi­sa­le, siis tut­vus­ta­me Kur­ber­gi­de ehi­ta­tud ühis­kond­lik­ke hoo­neid Tapa lin­nas. Väl­ja­pa­nek haa­kub Nele Ing­lis­ti foto­näi­tu­se­ga.

(Eesti) Nutiseadmete ABC koolitus

(Ees­ti) Tei­si­päe­val, 18. sep­temb­ril leiab Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gus aset tasu­ta “Nuti­sead­me­te ABC koo­li­tus” alga­ja­te­le ja vähe­ka­su­ta­ja­te­le.

NutiAka­dee­mia koo­li­tus­pro­jek­ti raa­mes toi­muv koo­li­tus ootab kõi­ki huvili­si, kes tun­ne­vad end nuti­te­le­fo­ni või tah­vel­ar­vu­ti seltsis veel pisut eba­kind­lalt, kuid soo­vivad oma iga­päe­va­seid toi­min­gu­id nen­de abil muga­va­maks muu­ta.

(Eesti) Saksi raamatukogu suvepuhkusel

(Ees­ti) 01.06–03.07.2018 on Sak­si raa­ma­tu­ko­gu sule­tud.
Lae­nu­täht­ae­ga saab piken­da­da Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus tele­fo­nil 323 2081, mei­li teel

või raa­ma­tu­ko­gu kodu­lehe vahen­dus­el.

(Eesti) 110 aastat esimesest eesti kirjakeele konverentsist Tapal

Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may …