(Eesti) Olé IT-vaatlik

(Eesti)

Ri­i­gi In­fos­üs­tee­mi Ameti (RIA) üleskut­sel avatakse 20. no­vem­bril 2019. a paljudes Eesti raa­matukogudes “IT-vaat­likkuse” nõuan­depunk­tid. Ka Tapa val­la raa­matukogud võ­tavad ak­t­sioon­ist osa.

Olé IT-vaat­lik” on küber­tur­val­is­use kam­paa­nia, mis kesk­endub kübertead­likkuse tõst­mise­le vane­maeal­iste seas, kes ei olé sealsetest ohtud­est nii hästi in­formeer­i­tud. Kam­paa­nia ko­d­ule­ht www.itvaatlik.ee koondab li­ht­sad nõuand­ed tur­valiselt in­ter­netis toimetamiseks.

(Eesti)

27. sep­tem­brist 22. no­vem­bri­ni 2019. a Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “Sõna “aeg” eest­lase kee­les ja mee­les”.

Näiteid sõna “aeg” ka­su­tus­est ütlemistes, lauludes, li­it­sõ­nades, vanasõ­nades. Aja mõõt­mine — kel­lade näi­tus.

(Eesti) Andruse välgumihklid

(Eesti)

22. jaan­uar­ist 26. vee­bru­ar­i­ni 2019. a Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “An­druse väl­gu­mihk­lid”.

Näi­tusel saab näha üle kolme­sa­ja er­ine­va kuju ja su­u­rusega väl­gu­mihk­lit An­drus Eerit­sa üle 2000 es­eme su­u­rus­est väl­gu­mihk­lite (tšäk­side, tule­masi­nate) ko­gust.

(Eesti) Et rada ei rohtuks

(Eesti) 15. jaan­uar­ist 8. vee­bru­ar­i­ni 2019. a Sak­si raa­matukogu ränd­näi­tus “Et rada ei ro­htuks”.

2017. aas­ta su­v­el rän­dasid ju­tu­vest­ja Piret Päär ja fo­tograaf Maar­ja Urb Ees­ti­maal rin­gi ja ko­gusid mäles­tusi 20. sa­jan­di ju­tu­vest­mise tra­dit­siooni ko­h­ta.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Tapa lin­naraa­matukogu 24.–26.12.2018 – sule­tud 27.–28.12.2018 – avatud 11–18 29.12.2018 – avatud 10–15 31.12.2108–01.01.2019 – sule­tud Jäne­da raa­matukogu 18.12.2018–04.01.2019 – sule­tud Lehtse raa­matukogu 24.12.2108–01.01.2019 –

(Eesti) Raa­matukogude lah­ti­olekua­jadRead More »

(Eesti) Tamsalu laste loomingut

(Eesti) 15. det­sem­brist 2018. a kuni 15. jaan­uar­i­ni 2019. a Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “Tam­salu laste loomingut”.

(Eesti) Tapa linna vaated

(Eesti)

1. ok­too­brist 9. no­vem­bri­ni 2018. a Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “Tapa lin­na vaat­ed”.

Nele In­glisti fo­tonäi­tus tutvustab prae­guse ja ajaloolise Tapa ehi­tisi.

(Eesti)

15. ok­too­brist 30. no­vem­bri­ni 2018. a Sak­si raa­matuko­gus väl­japanek “Sak­si raa­matukogu hooned ajas”.
Väl­japanekul on näha, mil­listes hoonetes on Sak­si raa­matukogu asunud 100 aas­ta jook­sul.

(Eesti) Kurbergid ja Tapa

(Eesti)

5. ok­too­brist 15. no­vem­bri­ni 2018. a Sak­si raa­matuko­gus väl­japanek “Kurbergid ja Tapa”.
Kuna 100 aa­s­tat tagasi ku­u­lus märkimisväärne osa prae­guse Tapa lin­na maast Moe mõisale, siis tutvus­tame Kurbergide ehi­tatud ühiskond­likke hooneid Tapa lin­nas. Väl­japanek haakub Nele In­glisti fo­tonäi­tusega.

(Eesti) Teisipäe­val, 18. sep­tem­bril leiab Tapa Lin­naraa­matuko­gus aset tasu­ta “Nutisead­mete ABC kooli­tus” al­ga­jatele ja väheka­su­ta­jatele.

Nu­ti­Akadeemia kooli­tus­pro­jek­ti raames toimuv kooli­tus ootab kõi­ki huvil­isi, kes tun­nevad end nu­titele­foni või tahve­larvu­ti selt­sis veel pisut ebakind­lalt, kuid soo­vi­vad oma igapäeva­seid toimin­guid nende abil mu­gava­maks muu­ta.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Tapa lin­naraa­matuko­gus 30. mail kell 10.00 — Il­mar To­musk. Tapa lin­naraa­matuko­gus 30. mail kell 18.00 — Doris Kare­va ja Robert Jür­jen­dal. Igale

(Eesti) 110 aa­s­tat es­ime­sest eesti kir­ja­keele kon­v­er­entsist TapalRead More »

(Eesti) Niidiga maalitud

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 7. märt­sist 30. märtsi­ni Sak­si raa­matuko­gus Epp Lep­iku tik­i­tud piltide näi­tus “Ni­idi­ga maal­i­tud”.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 23. ja 24. vee­bru­ar­il on Tapa lin­naraa­matukogu (s.h in­ter­netipunkt) ning Lehtse ja Sak­si raa­matukogu sule­tud.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Taas on käi­mas Nuk­it­sa konkurss, et sel­gi­ta­da väl­ja laste kahe vi­imase aas­ta lem­mikkir­janik ja il­lus­traa­tor. Võistl­e­vad 2016. ja 2017. aastal il­munud al­gupärase

(Eesti) Nuk­it­sa konkurssRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Pühade puhul on Tapa val­la raa­matukogudes vi­ivi­sev­abadus (10. jaan­uar­i­ni 2018). 25.–26.12.2017 ja 01.01.2018 on raa­matukogud (ja in­ter­netipunkt) sule­tud. 23.12.2017 on Tapa lin­naraa­matukogu

Read More »