(Eesti) Tunne

(Ees­ti)

29. april­list 7. juu­ni­ni 2019. a Tapa raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Tun­ne”.

Kunst­ni­ku, visuaal­se kuns­ti õpe­ta­ja ja kuns­ti­aja­loo­la­se Min­na Polu­se (Akaa, Soo­me) näi­tu­sel „Tun­ne“ saab näha väga eri­ne­va­tes teh­ni­ka­tes – paber, kar­tong, niit, lõng, siid, nahk, fotod jne — teos­ta­tud töid. …

(Eesti) “Johann Voldemar Jannsen — luuletaja, kirjanik ja eesti rahva ärataja”

(Ees­ti)

2.–30. mai­ni 2019. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Johann Vol­de­mar Jann­sen — luu­le­ta­ja, kir­ja­nik ja ees­ti rah­va ära­ta­ja”.

Täna­vu möö­dub 200 aas­tat Johann Vol­de­mar Jann­se­ni sün­nist. Meie rah­vus­li­ku lii­ku­mise alga­ta­ja loo­min­gu ees­mär­giks oli rah­vast val­gus­ta­da, õpe­ta­da ja kõl­be­li­selt hari­da.

(Eesti) Kevade kutse

(Ees­ti)

2.–30. mai­ni 2019. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Keva­de kut­se”.

Keva­de kas­va­mist pidi tõu­seb tae­vas kõr­ge­ma­le, päi­ke on ere­dam ja loo­dus­se ilmub üha uusi vär­ve. Veed lähe­vad liik­ve­le, väl­ja ilmu­vad pun­gad, siis lehed ja õied. Õhk muu­tub kar­gest ker­geks. Just see­pä­rast on keva­det sage­li pee­tud luu­le­ta­ja­ile eri­ti ins­pi­rat­sioo­ni­rohkeks aas­ta­ajaks.

(Eesti) Järjest loe: pokud ja nurmenukud!

(Ees­ti)

29. april­list 24. mai­ni 2019. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Jär­jest loe: pokud ja nur­me­nu­kud!”

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek, mis peaks innus­ta­ma õpilasi osa­le­ma keva­dis­tes loo­dus­vaat­lus­tes. Poku­maa kut­sub üles loen­da­ma oma kodu­kan­di pokusid ning regist­ree­ri­ma neid lehel pokumaa.ee. Ees­ti­ma Loo­duse Fond koos­töös Tar­tu Üli­koo­li tead­las­te­ga ärgi­tab aga otsi­ma üles ning mää­ra­ma nur­me­nuk­ke oma kam­paa­niaga “Ees­ti otsib nur­me­nuk­ke”.

(Eesti) Kes elab metsa sees?

(Ees­ti)

26. april­list 25. mai­ni 2019. a Tamsalu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Kes elab met­sa sees?”.

Mai­kuu on loo­duse­kuu. Maa muu­tub rohe­li­seks ja loo­dus puh­keb õide.Meie metsa­des võib koha­ta eri­ne­vaid loo­mi ja lin­de. On elu tär­ka­mise aeg. Mets on val­la­tuid hää­lit­su­si täis. Näi­tu­sel on eri­ne­vad raa­ma­tud meie metsa­des ela­va­te lii­ki­de koh­ta. Või­ma­lus oma tead­mi­si läbi raa­ma­tu­te saa­da ja ise ka sam­mud met­sa poo­le sea­da.

(Eesti) Loeme rohelisi

(Ees­ti)

26. april­list 18. mai­ni 2019. a Tamsalu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Loe­me rohe­li­si”.

Meie pla­neet elab üle hiig­las­lik­ke kesk­kon­na­muu­tusi. Mai­kuus on põhi­rõhk loo­dusel. Sel puhul on õige aeg võt­ta kät­te rohe­li­ne raa­mat kas sisult või kaa­ne­vär­vilt.

(Eesti) Koopiamaalide näitus “Ametniku hobi”

(Ees­ti)

11.–25. april­li­ni 2019. a Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gus koo­pia­maa­li­de näi­tus “Amet­ni­ku hobi”.

Maa­lid (õli lõuen­dil, papil või vinee­ril) on val­mi­nud KUMU koo­pia­maa­li kur­sus­tel 2015.–2019. a, juhen­da­ja: Mal­le-Reet Hei­del­berg. Koo­piad maa­lis Alar Teras, kes on Majan­dus- ja Kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­riu­mi nõu­nik ning Tapa val­la­vo­li­ko­gu lii­ge.

(Eesti) 2. aprill — rahvusvaheline lasteraamatupäev

(Ees­ti)

1.–10. april­li­ni 2019. a Tamsalu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “2. aprill — rah­vus­va­he­li­ne las­te­raa­ma­tu­päev”.

2. april­lil maa­il­ma­kuul­sa mui­nas­ju­tu­vest­ja Hans Chris­tian Ander­se­ni sün­ni­päe­val tähis­ta­tak­se rah­vus­va­he­list las­te­raa­ma­tu­päe­va. Näi­tus on nen­de­le, kes on mui­nas­ju­tu­diee­dil.

(Eesti) Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilastööde näitus

(Ees­ti)

11. märt­sist 23. april­li­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas “Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li õpi­las­töö­de näi­tus”.

Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu (Koo­li 6) II kor­ru­sel saab 23. april­li­ni vaa­da­ta Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li õpi­las­te vär­vi­kaid eri­ne­va­tes teh­ni­ka­tes teos­ta­tud töid. Üle­vaa­te­näi­tu­sel on väl­jas läbi­lõi­ge õpi­las­te vii­ma­se aas­ta töö­dest-tege­mis­test. Õpilasi juhen­da­sid kuns­ti­õpe­ta­jad Liina Kald, Katrin Lee­te ja Renee Aua.

(Eesti) Sirgjoonelise luulerokkari hõõguvad read. Wimberg ehk Jaak Urmet

(Ees­ti)

13. märt­sist 5. april­li­ni 2019. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Sirg­joo­ne­li­se luu­le­rokka­ri hõõ­gu­vad read. Wim­berg ehk Jaak Urmet”.

Lisaks peal­kir­jas esi­ne­va­le ise­loo­mus­tuse­le on Wim­berg ka proo­sa­kir­ja­nik, stse­na­rist, tele­saa­de­te juht ja toi­me­ta­ja, kir­jan­dus­loo­la­ne ning veel pal­ju muud­ki. Väl­ja­pa­nek on täien­duseks Jaak Urme­ti koh­tu­mise­le Jäne­da luge­ja­te­ga 2. april­lil.

(Eesti) Kas siis selle maa keel …

(Ees­ti)

11. märt­sist 29. april­li­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Kas siis sel­le maa keel …”.

Ema­kee­le­päe­va haka­ti tähis­ta­ma 14. märt­sil — esi­m­ese ees­ti luu­le­ta­ja Krist­jan Jaak Peter­so­ni sün­ni­aas­ta­päe­val. Näi­tu­sel on väl­ja­pa­nek ees­ti kee­le kuju­ne­mist kajas­ta­va­test raa­ma­tu­test.