(Eesti) Kadri Hinrikus — lastekirjanik ja ajakirja Täheke toimetaja

(Eesti)

8.–26. juuni­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Kadri Hin­rikus — lastekir­janik ja ajakir­ja Täheke toimeta­ja”.

Kadri Hin­rikus tuli lastekir­jan­dusse mäles­tus­raa­matute­ga „Miia ja Fri­i­da” ja „Kui emad olid väikesed”, …

(Eesti) Eesti triipkood rahvariietes

(Eesti)

8. juu­nist 28. augus­ti­ni (juulis sule­tud) 2020. a on Jäne­da raa­matuko­gus tra­dit­siooni­line suvine käsitöönäi­tus — “Eesti tri­ip­kood rah­vari­ietes”.

Seeko­rd koos­neb näi­tus kah­est osast: Tri­ibu­lised see­likud ning Elve Nur­ga rah­varõi­vaste kom­plek­tid.
Näi­tuse koost­as Luule Nur­ga MTÜ-st Loometöö.

(Eesti) Roheline mõtteviis — anna asjadele uus elu

(Eesti)

18. maist 12. juuni­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Rohe­line mõt­te­vi­is — anna asjadele uus elu”.

Väl­japaneku eesmärk on kas­vata­da inimestes keskkon­natead­likust. See tõestab, et peaaegu igast prügikasti visat­ud asjast saab luua mida­gi uut. Vaja­likke näpunäiteid lei­dub paljudes raa­matutes.

(Eesti) Kodutanumast kaugemal — eestlaste reisid

(Eesti)

2.–31. märtsi­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Kodu­tanu­mast kauge­mal — eest­laste reisid”.

Eest­lane on reisir­ah­vas. Reisimine ei ole ain­ult lõbus ja põnev, see on ka kasu­lik füüsilise­le, vaim­se­le ja emot­sion­aalse­le ter­vise­le. Reisi­da — tähendab ela­da, kasvõi raa­matute abil!

(Eesti) Ilon Wiklandi pildimaailm

(Eesti)

25. vee­bru­ar­ist 10. märtsi­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Ilon Wik­lan­di pildimaailm”.

Ilon Wik­land on eesti päri­tolu root­si kun­st­nik ja illus­traa­tor. Eelkõige on ta tun­tud kui Astrid Lind­greni raa­matute illus­traa­tor. Tema illus­trat­sioonid on ajatud fan­taasi­apil­did või loovad idüllilise lapsekeskse maail­ma. Vee­bru­ariku­us tähis­tas Ilon Wik­land oma 90 aas­ta juube­lit. Väl­japanekul on tema poolt illus­treer­i­tud raa­matud.

(Eesti) Ahjusoojad küpsetised

(Eesti)

20. vee­bru­ar­ist 27. märtsi­ni 2020. a on Jäne­da raa­matuko­gus avatud uus näi­tus “Ahju­soo­jad küpse­tised”.

Nel­japäe­va õhtu­ti käib Jänedal koos väike selt­skond ker­aamikahuvil­isi naisi, keda juhendab Eha Kauk­vere. Näi­tusel ole­vad esemed on vaid väike valik nende viimas­test töödest. Tulge uud­is­ta­ma!

(Eesti) Inglimajad

(Eesti)

10. vee­bru­ar­ist 14. märtsi­ni 2020. a Tapa raa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas käsitöö näi­tus “Ingli­ma­jad”.

Maris Talu meis­ter­datud majakesed, kuhu on kokku pan­dud tund­ed, värvid, num­brid, val­gus, head soovid ja mäles­tused. Kõik see moodustab ter­viku, kuid samas toob esile kõige pise­mad­ki detailid. See on teekond läbi elu, keskkon­na, asjade ja ilu, mis meid ümbrit­seb aga mida alati pole sil­ma­ga näha.

(Eesti) Tapa Põllu Kodu elanike loodusfotode näitus

(Eesti)

1.–28. vee­bru­rari­ni 2020. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas Tapa Põl­lu Kodu elanike lood­us­fo­tode näi­tus.

Tapa Põl­lu Kodu eriva­jaduste­ga inimesd käisid kaam­er­a­ga lood­us­es ja nende fotonäi­tus kajastab­ki kõike seda, mida nad seal nägid.

(Eesti) Aeg ei peatu

(Eesti)

31. jaan­uar­ist 28. vee­bru­ar­i­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Aeg ei pea­tu”.

Kuidas mõõ­ta aega? Kas tun­dide või aas­tate­ga? Ajas tagasi võib vaa­da­ta raa­matute abil. Meie vabari­i­gi sün­nipäe­vaku­ul on sobi­lik luge­da eesti inimeste memuaare, mis on täis elu­loolisi juh­tumeid.

(Eesti) Kas tunned maad?”

(Eesti)

31. jaan­uar­ist 28. vee­bru­ar­i­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Kas tunned maad?”.

Kas tunned maad, mis Peip­si rannalt käib Lääne­mere kaldale … Vee­bru­ariku­us on Eesti Vabari­i­gi sün­nipäev. Tun­neme me ikka oma kallist isamaad, kind­lasti mitte kuna­gi piisavalt. Alati on kohti, mida on hea avas­ta­da. Väl­japanekus on Ees­ti­maa kaart ning vah­vad raa­matud meie ajaloost ja piirkon­dadest.

(Eesti) Sõbrapäevast vastlapäevani

(Eesti)

1.–28. vee­bru­ar­i­ni 2020. a Tapa raa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas väl­japanek “Sõbrapäev­ast vast­lapäe­vani”.

Vee­bru­ar on aas­ta kõige lühem kuu. Hooli­ma­ta sell­est, on vee­bru­aris mit­meid toredaid täht­päe­vi, mis tek­i­tavad ele­vust nii väikestes kui suur­tes. Sõbrapäe­val tehakse kallitele inimestele kin­gi­tusi ja vast­lapäe­val lõbut­se­takse kel­gumäel. Milline tore kuu!

(Eesti) Suurlinnahaldjad

(Eesti)

17. jaan­uar­ist 31. märtsi­ni 2020. a Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Suurlin­na­hald­jad”.

Fotograaf Kaisa-Maar­ja Pär­tel ja kore­ograaf Oksana Tral­la on väikeste bal­letitü­drukute ja noore bal­letiõpi­lasega loonud hõr­gu foto­see­ria suurlin­nas Brüs­selis. Näi­tus valmis Jõhvi 2019. a Bal­letifes­ti­vali ajaks.

(Eesti) Viljakas mittemidagitegija. Fred Jüssi 85

(Eesti)

21. jaan­uar­ist 28. vee­bru­ar­i­ni 2020. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Vil­jakas mit­temidagite­gi­ja. Fred Jüs­si 85”.

Fred Jüs­si on eesti zooloog, lood­us­fo­tograaf ja lood­use pop­u­lariseer­i­ja. Oma raa­matute ja lood­us­fo­tode­ga on ta meile tee­juhiks, kuidas õpp­i­da tun­neta­ma lood­ust ja selle kaudu iseen­nast, aitab lahti mõtes­ta­da inimese ja lood­use sidet.