(Eesti) Koopiamaalide näitus “Ametniku hobi”

(Ees­ti)

11.–25. april­li­ni 2019. a Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gus koo­pia­maa­li­de näi­tus “Amet­ni­ku hobi”.

Maa­lid (õli lõuen­dil, papil või vinee­ril) on val­mi­nud KUMU koo­pia­maa­li kur­sus­tel 2015.–2019. a, juhen­da­ja: Mal­le-Reet Hei­del­berg. Koo­piad maa­lis Alar Teras, kes on Majan­dus- ja Kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­riu­mi nõu­nik ning Tapa val­la­vo­li­ko­gu lii­ge.

(Eesti) 2. aprill — rahvusvaheline lasteraamatupäev

(Ees­ti)

1.–10. april­li­ni 2019. a Tamsalu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “2. aprill — rah­vus­va­he­li­ne las­te­raa­ma­tu­päev”.

2. april­lil maa­il­ma­kuul­sa mui­nas­ju­tu­vest­ja Hans Chris­tian Ander­se­ni sün­ni­päe­val tähis­ta­tak­se rah­vus­va­he­list las­te­raa­ma­tu­päe­va. Näi­tus on nen­de­le, kes on mui­nas­ju­tu­diee­dil.

(Eesti) Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilastööde näitus

(Ees­ti)

11. märt­sist 23. april­li­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas “Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li õpi­las­töö­de näi­tus”.

Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu (Koo­li 6) II kor­ru­sel saab 23. april­li­ni vaa­da­ta Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li õpi­las­te vär­vi­kaid eri­ne­va­tes teh­ni­ka­tes teos­ta­tud töid. Üle­vaa­te­näi­tu­sel on väl­jas läbi­lõi­ge õpi­las­te vii­ma­se aas­ta töö­dest-tege­mis­test. Õpilasi juhen­da­sid kuns­ti­õpe­ta­jad Liina Kald, Katrin Lee­te ja Renee Aua.

(Eesti) Sirgjoonelise luulerokkari hõõguvad read. Wimberg ehk Jaak Urmet

(Ees­ti)

13. märt­sist 5. april­li­ni 2019. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Sirg­joo­ne­li­se luu­le­rokka­ri hõõ­gu­vad read. Wim­berg ehk Jaak Urmet”.

Lisaks peal­kir­jas esi­ne­va­le ise­loo­mus­tuse­le on Wim­berg ka proo­sa­kir­ja­nik, stse­na­rist, tele­saa­de­te juht ja toi­me­ta­ja, kir­jan­dus­loo­la­ne ning veel pal­ju muud­ki. Väl­ja­pa­nek on täien­duseks Jaak Urme­ti koh­tu­mise­le Jäne­da luge­ja­te­ga 2. april­lil.

(Eesti) Kas siis selle maa keel …

(Ees­ti)

11. märt­sist 29. april­li­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Kas siis sel­le maa keel …”.

Ema­kee­le­päe­va haka­ti tähis­ta­ma 14. märt­sil — esi­m­ese ees­ti luu­le­ta­ja Krist­jan Jaak Peter­so­ni sün­ni­aas­ta­päe­val. Näi­tu­sel on väl­ja­pa­nek ees­ti kee­le kuju­ne­mist kajas­ta­va­test raa­ma­tu­test.

(Eesti) Kummardus

(Ees­ti)

23. veebruarist 29. märt­si­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Kum­mar­dus”.

Vii­re Vald­ma isi­ku­näi­tus. Tapa Güm­naa­siu­mi vilist­la­ne Vii­re Vald­ma on Ees­ti Draa­ma­teat­ri näit­le­jan­na, kel on juba lap­se­põl­vest pea­le oma sala­ho­bid. …

(Eesti) Ajalugu ei saa kunagi valmis. Eesti Vabariik 101

(Ees­ti)

21. veebruarist 14. märt­si­ni 2019. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Aja­lu­gu ei saa kuna­gi val­mis. Ees­ti Vaba­riik 101.”

Vaa­ted Ees­ti Vaba­rii­gi aja­loo­le ei ole ala­ti olnud ühe­sed. Nii on aja­loo­sünd­mus­te tõl­gen­dus­ed eri­ne­nud ajas ja aja­loo­las­te pil­gu läbi. Siis­ki ei pea me oma aja­loo pärast vaban­da­ma ega sel­le eest pei­tu puge­ma.

(Eesti) Eesti keele aasta 2019

(Ees­ti)

28. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni 2019. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Ees­ti kee­le aas­ta 2019”.

Tun­ne­me ära meie kir­ja­ni­kud ja luu­le­ta­jad foto­del. Hari­dus- ja Tea­dus­mi­nis­tee­rium kuu­lu­tas 2019. aas­ta ees­ti kee­le aas­ta­ks. …

(Eesti) Sõbrad, need erilised

(Ees­ti)

7.–16. veeruari­ni 2019. a Tamsalu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Sõb­rad, need eri­li­sed”.

Sõb­rad on nagu tähed, nad pole ala­ti näh­ta­vad, aga nad on ala­ti ole­mas. Näi­da­ta las­te­le, et raa­ma­tu­ko­gus on ole­mas eri­ne­vaid raa­ma­tu­id sõp­ra­dest ja sõp­ru­sest.

(Eesti) Andruse välgumihklid

(Ees­ti)

22. jaa­nua­rist 26. veebruari­ni 2019. a Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “And­ru­se väl­gu­mihk­lid”.

Näi­tu­sel saab näha üle kol­me­sa­ja eri­ne­va kuju ja suu­ru­se­ga väl­gu­mihk­lit And­rus Eerit­sa üle 2000 ese­me suu­ru­sest väl­gu­mihk­li­te (tšäk­si­de, tule­ma­si­na­te) kogust.

(Eesti) Kätte tuleb päev

(Ees­ti)

7. veebruarist 1. märt­si­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Kät­te tuleb päev”.

Luu­le­ta­ja Triin Soo­mets tähis­tab 2. märt­sil oma 50 aas­ta juu­be­lit. Ta on kir­ju­ta­nud nii suur­te­le kui väi­ke­s­te­le. Väl­ja­pa­ne­ku­ga tähis­ta­me ka ees­ti kee­le aas­tat.

(Eesti) Lumisem lumeaeg

(Ees­ti)

4. veebruarist 1. märt­si­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Lumi­sem lume­aeg”.

Tal­ve juur­de kuu­lub lumi. See on aeg kui saab kel­gu­ta­da, suu­sa­ta­da, uisu­ta­da ja sula kor­ral ka teha lume­mem­me või hoo­pis ehi­ta­da mõni vah­va lume­ku­ju. See­kord on meie näi­tu­sel väl­jas eri­ne­vad lume­mem­med raa­ma­tu­test. On ka meis­ter­da­mis­ni­pid lume­mehe tege­miseks.