(Eesti) Olé IT-vaatlik

(Eesti)

Ri­i­gi In­fos­üs­tee­mi Ameti (RIA) üleskut­sel avatakse 20. no­vem­bril 2019. a paljudes Eesti raa­matukogudes “IT-vaat­likkuse” nõuan­depunk­tid. Ka Tapa val­la raa­matukogud võ­tavad ak­t­sioon­ist osa.

Olé IT-vaat­lik” on küber­tur­val­is­use kam­paa­nia, mis kesk­endub kübertead­likkuse tõst­mise­le vane­maeal­iste seas, kes ei olé sealsetest ohtud­est nii hästi in­formeer­i­tud. Kam­paa­nia ko­d­ule­ht www.itvaatlik.ee koondab li­ht­sad nõuand­ed tur­valiselt in­ter­netis toimetamiseks.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Tapa lin­naraa­matukogu 24.–26.12.2018 – sule­tud 27.–28.12.2018 – avatud 11–18 29.12.2018 – avatud 10–15 31.12.2108–01.01.2019 – sule­tud Jäne­da raa­matukogu 18.12.2018–04.01.2019 – sule­tud Lehtse raa­matukogu 24.12.2108–01.01.2019 –

(Eesti) Raa­matukogude lah­ti­olekua­jadRead More »

(Eesti) Teisipäe­val, 18. sep­tem­bril leiab Tapa Lin­naraa­matuko­gus aset tasu­ta “Nutisead­mete ABC kooli­tus” al­ga­jatele ja väheka­su­ta­jatele.

Nu­ti­Akadeemia kooli­tus­pro­jek­ti raames toimuv kooli­tus ootab kõi­ki huvil­isi, kes tun­nevad end nu­titele­foni või tahve­larvu­ti selt­sis veel pisut ebakind­lalt, kuid soo­vi­vad oma igapäeva­seid toimin­guid nende abil mu­gava­maks muu­ta.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 23. ja 24. vee­bru­ar­il on Tapa lin­naraa­matukogu (s.h in­ter­netipunkt) ning Lehtse ja Sak­si raa­matukogu sule­tud.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Pühade puhul on Tapa val­la raa­matukogudes vi­ivi­sev­abadus (10. jaan­uar­i­ni 2018). 25.–26.12.2017 ja 01.01.2018 on raa­matukogud (ja in­ter­netipunkt) sule­tud. 23.12.2017 on Tapa lin­naraa­matukogu

Read More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Eesti Rahvus­raa­matukogu soovib tea­da saa­da, mil­lised on raa­matukogude luge­jate oo­tused e‑väljaannete laenu­tamise osas. An­kee­di es­imene osa sisaldab küsimusi e‑raamatute lugemise ko­h­ta üld­is­elt,

(Eesti) Eesti Rahvus­raa­matukogu küsitlusRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Kui teil on küsimusi, siis aita­me lei­da vas­tu­seid! Õp­p­i­da pole ku­na­gi hil­ja!

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Tapa In­­ter­neti- ja In­fop­unkt avatud 23. det­sem­bril 10–15, 24. ja 31. det­sem­bril sule­tud. Jäne­da, Lehtse ja Sak­si raa­matukogud 23. det­sem­bril avatud 10–15,

Read More »

(Eesti) Kingi võimalus!

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 5.–15. det­sem­bri­ni on kõig­il täiskas­vanu­tel või­malus saa­da rah­varaa­matukogudes in­fot er­inevate õp­pimisvõi­maluste ko­h­ta. Raa­matukogudes tutvus­tatakse huvilis­tele info lei­d­mist arvutis või nutiseadmes ja an­takse

(Eesti) Kin­gi või­malus!Read More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 8. no­vem­bril 08.00−20.00 Tapa lin­naraa­matuko­gus “Lahtiste uste päev”. Tapa Lin­naraa­matukogu avab 95. sün­nipäe­va puhul uksed teisipäe­val, 8. no­vem­bril kell 8 hom­mikul. Uksed

(Eesti) Lahtiste uste päev Tapa Lin­naraa­matuko­gusRead More »

Su­veku­udel (ju­u­ni, ju­uli ja au­gust) on Tapa lin­naraa­matukogu ja Lehtse raa­matukogu laupäevi­ti sule­tud. Tapa in­­ter­neti- ja in­fop­unkt on ka su­veku­udel laupäevi­ti avatud (10.00−15.00).

Open hours

On 25th of March the li­braries are all closed. On 26th of March the Tapa Pub­lic Li­brary, In­for­ma­tion and In­ter­net Ac­cess Point and Lehtse Pub­lic li­brary are open from 10 to 15.

23.–24. vee­bru­ar­il on Tapa Lin­naraa­matukogu ning Lehtse ja Sak­si Raa­matukogu sule­tud. 19.–26. vee­bru­ar­i­ni on sule­tud Jäne­da Raa­matukogu. 24. vee­bru­ar­il on sule­tud ka Tapa In­­ter­neti- ja In­fop­unkt.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Es­maspäe­val, 10. no­vem­bril 2014 al­gab XVI­II Põh­ja­maade raa­matuko­gunä­dal, mis on pühen­datud teemale “Trol­lid Põh­jalas”. Trol­lid on põh­ja­maa talve uduse hä­maruse ja pime­duse loom­ing. Põh­jalas

XVI­II Põh­ja­maade raa­matuko­gunä­dalRead More »

Lahtiolekuajad

Raa­matukogud on pühade ajal avatud järgnevalt: Tapa lin­naraa­matukogu 23. det­sem­ber — 11–15 24.–26. ja 31. det­sem­ber — SULE­TUD 1. jaan­uar — SULE­TUD Tapa in­ter­neti- ja in­fop­unkt 24.–26. det­sem­ber — SULE­TUD 31. det­sem­ber — 10–15 1. jaan­uar — SULE­TUD Jäne­da, Lehtse ja Sak­si raa­matukogu 23. det­sem­ber — 10–15 24.–26. ja 31. det­sem­ber — SULE­TUD 1. jaan­uar

Lah­ti­olekua­jadRead More »

Lahtiolekuajad

Pühade ajal on Tapa val­la raa­matukogude (ja in­ter­netipunk­ti) lah­ti­olekua­jad järgnevad: Tapa lin­naraa­matukogu (siin nimeta­ma­ta päe­vadel on raa­matukogu avatud tavakel­laae­gadel) 22.12.2012 avatud 10.00–15.00 27.–28.12.2012 avatud 11.00–18.00 29.12.2012 avatud 10.00–15.00 24.–26.12, 31.12.2012 ja 01.01.2013 on raa­matukogu sule­tud.