Oma leib on kõige magusam

21. märt­sist 28. april­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Oma leib on kõige magu­sam”. Eestiaegsed ret­sep­tid on ela­nud usku­ma­tult visalt, kan­du­des põl­vest põlve hoo­li­mata rii­gi­kor­rast või toor­aine …

Sillamäe läbi kaamerasilma

1.–29. märt­sini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Sillamäe läbi kaa­me­ra­silma”. Fotokaameraga käi­sid Sillamäe linna jääd­vus­ta­mas raa­ma­tu­ko­gu­töö­ta­jad Jevgenia Demtšenko, Svetlana Kovalskaja, Tetyana Lapina ja Elviira Sidorova.

Katame laua

1. märt­sist 21 april­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Katame laua”. Vaatamiseks on hul­ga­li­selt nõusid, ala­tes puust liudadest-kaussidest kuni pee­nema port­se­lani ja klaas­nõu­deni välja. Asjad rää­givad, kui­das …

Ammuuuseum

12. jaa­nua­rist 27. veebruarini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu mõle­mal kor­ru­sel Piret Mildebergi näi­tus „Ammuuuseum”. Kunstnik tut­vus­tab oma näi­tust järg­mi­selt : „Olen sün­di­nud  imeilu­sal loo­duse tär­ka­mise ajal ja tähe­mär­gilt …