(Eesti) Koopiamaalide näitus “Ametniku hobi”

(Ees­ti)

11.–25. april­li­ni 2019. a Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gus koo­pia­maa­li­de näi­tus “Amet­ni­ku hobi”.

Maa­lid (õli lõuen­dil, papil või vinee­ril) on val­mi­nud KUMU koo­pia­maa­li kur­sus­tel 2015.–2019. a, juhen­da­ja: Mal­le-Reet Hei­del­berg. Koo­piad maa­lis Alar Teras, kes on Majan­dus- ja Kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­riu­mi nõu­nik ning Tapa val­la­vo­li­ko­gu lii­ge.

(Eesti) Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilastööde näitus

(Ees­ti)

11. märt­sist 23. april­li­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas “Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li õpi­las­töö­de näi­tus”.

Tapa Val­la­raa­ma­tu­ko­gu (Koo­li 6) II kor­ru­sel saab 23. april­li­ni vaa­da­ta Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li õpi­las­te vär­vi­kaid eri­ne­va­tes teh­ni­ka­tes teos­ta­tud töid. Üle­vaa­te­näi­tu­sel on väl­jas läbi­lõi­ge õpi­las­te vii­ma­se aas­ta töö­dest-tege­mis­test. Õpilasi juhen­da­sid kuns­ti­õpe­ta­jad Liina Kald, Katrin Lee­te ja Renee Aua.

(Eesti) Kas siis selle maa keel …

(Ees­ti)

11. märt­sist 29. april­li­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Kas siis sel­le maa keel …”.

Ema­kee­le­päe­va haka­ti tähis­ta­ma 14. märt­sil — esi­m­ese ees­ti luu­le­ta­ja Krist­jan Jaak Peter­so­ni sün­ni­aas­ta­päe­val. Näi­tu­sel on väl­ja­pa­nek ees­ti kee­le kuju­ne­mist kajas­ta­va­test raa­ma­tu­test.

(Eesti) Kummardus

(Ees­ti)

23. veebruarist 29. märt­si­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Kum­mar­dus”.

Vii­re Vald­ma isi­ku­näi­tus. Tapa Güm­naa­siu­mi vilist­la­ne Vii­re Vald­ma on Ees­ti Draa­ma­teat­ri näit­le­jan­na, kel on juba lap­se­põl­vest pea­le oma sala­ho­bid. …

(Eesti) Eesti keele aasta 2019

(Ees­ti)

28. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni 2019. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Ees­ti kee­le aas­ta 2019”.

Tun­ne­me ära meie kir­ja­ni­kud ja luu­le­ta­jad foto­del. Hari­dus- ja Tea­dus­mi­nis­tee­rium kuu­lu­tas 2019. aas­ta ees­ti kee­le aas­ta­ks. …

(Eesti) Meie oma jutumaa

(Ees­ti)

16. jaa­nua­rist 4. märt­si­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Meie oma jutu­maa”.

Tapa Güm­naa­siu­mil lähe­neb vää­ri­kas juu­bel. Mee­nu­ta­maks teh­tut ja tegi­ja­id on näi­tu­se­le väl­ja pan­dud eri­ne­vaid trü­ki­seid ja loo­me­töid. Möö­du­nud koo­li­ae­ga mee­nu­ta­vad tore­dad jutud, luu­le­tu­sed, pas­ta­pliiat­sid ja pil­did.

(Eesti) GORI 125

(Ees­ti)

14.–30. jaa­nua­ri­ni 2019.a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek GORI 125”.

20. veebruaril möö­dub kari­ka­tu­rist Vel­lo Ago­ri (Gori) sün­nist 125 aas­tat. Sel­le sünd­mu­se tähis­ta­miseks annab Omni­va väl­ja post­mar­gi, mil­le kujun­da­jaks on Riho Luu­se.

(Eesti) Ilmar Talve 100

(Ees­ti) 24. jaa­nua­ril 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gus algu­se­ga kell 10.30 “Ilmar Tal­ve 100”.

10.30 Film “Pro­fes­sor Ilmar Tal­ve” (I kor­ru­sel)
11.30 Eks­kur­sioon Tapa lin­nas “I. Tal­ve rada­del”, giid Sir­je Võsa (Sak­si RK), algus raa­ma­tu­ko­gus

14.00 Küla­lis­et­te­kan­ded

Ilmar Tal­ve — pro­fes­sor, kol­leeg, sõber” — Timo J. Vir­ta­nen (Turu üli­kool, Soo­me)
“Kir­ja­nik Ilmar Tal­ve” — Jani­ka Kronberg (aja­kir­ja Loo­ming pea­toi­me­ta­ja)

I kor­ru­sel foto­näi­tus “Linn, kus me ela­si­me. Jalu­tus­käik koos Ilmar Tal­ve­ga tema kodu­lin­nas”

II kor­ru­sel sten­di­näi­tus “Ilmar Tal­ve”

(Eesti) Ülle Meistri juubelinäitus

(Ees­ti)

1. det­semb­rist 2018. a kuni 12. jaa­nua­ri­ni 2019. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus Ülle Meist­ri juu­be­li­näi­tus.

3. det­semb­ril 2018 kell 8 ava­tak­se Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus Ülle Meist­ri juu­be­li­näi­tus. Raa­ma­tu­ko­gu tei­sel kor­ru­sel on väl­jas kunst­ni­ku poolt väl­ja vali­tud raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­nid, mil­le kesk­mes on val­da­valt mui­nas­ju­tud. Esi­me­sel kor­ru­sel eks­po­nee­ri­tak­se loo­duse tee­ma­li­si akva­rel­le.