Jäneda raamatukogu

Mööda talvist teed

Raamatuväljapanek "Mööda talvist teed"06.12.2017–12.01.2018 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Mööda tal­vist teed”.

Lumised jutud, luu­le­tu­sed ja fotod.

Kristallide rääkimata lood

Näitus "Kristallide rääkimata lood"4.–28. det­semb­rini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Kristallide rää­ki­mata lood”.

Heli Rahuoja pool­vää­ris­ki­vist ehete näi­tus­müük.

Heanaaberlik soovitus

13. novemb­rist 15. det­semb­rini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Heanaaberlik soo­vi­tus”.

Väljapanek Soome Vabariigi 100. sün­ni­päeva puhul. Soovitatud vali­kus on vanemad ja uuemad soome kir­jan­dus­teo­sed suur­tele ja väi­ke­s­tele ; proo­sat, luu­let ning ka väl­ja­paist­vate soom­laste elu­lu­gusid.

Teerajaja Eduard Taska : 100 aastat professionaalset nahakunsti Eestis

Näitus "Teerajaja Eduard Taska: 100 aastat professionaalset nahakunsti Eestis"24. oktoob­rist ala­tes Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Teerajaja Eduard Taska : 100 aas­tat pro­fes­sio­naal­set naha­kunsti Eestis”.

Eduard Taska (29. märts 1890 Konguta vald, Tartumaa – 7. märts 1942 Gorki oblast, Unženski van­gi­laa­ger Venemaa) oli eesti naha­kunst­nik, töös­tur ning moodsa eesti nahk­ehis­töö rajaja.Näitus "Teerajaja Eduard Taska: 100 aastat professionaalset nahakunsti Eestis" Eesti pro­fes­sio­naalse naha­kunsti algu­seks loe­takse 1917. aas­tat, mil Eduard Taska asu­tas Tallinna Kunsttööstuskooli juurde naha-, papitöö- ja raa­ma­tu­köi­te­koja, mis­tõttu tähis­tame tänavu eesti naha­kunsti 100. aas­ta­päeva. Näitusele on välja pan­dud Eduard Taska nahk­köi­de­tes raa­ma­tud ja naha­kunst­niku töö­riis­tad. Esmakordselt on väl­ja­pa­ne­kus E. Taska ning tema järel­tu­li­jate maa­lid.

Helge Soome lapsepõlv

Raamatuväljapanek "Helge Soome lapsepõlv"Raamatuväljapanek "Helge Soome lapsepõlv"6.–29. novemb­rini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Helge Soome lap­se­põlv”.

Väljapanek on pühen­da­tud Põhjamaade raa­ma­tu­ko­gu­nä­da­lale ning Soome Vabariigi 100. sün­ni­päe­vale. Väljapanekus on kul­la­proo­viga Muumi-lood, Vinski-jutud, Mauri Kunnase ime­li­sed raa­ma­tud ning veel mit­med uuemad ning vanemad soom­laste las­te­raa­ma­tud. Väljapanek on illust­ree­ri­vaks näi­teks õpi­las­tele, kel­lega koos tähis­ta­megi Põhjamaade raa­ma­tu­ko­gu­nä­da­lat luge­des hom­mi­ku­hä­ma­ru­ses Soome auto­rite raa­ma­tuid.

Mälutreening

Mälutreening

25. oktoob­ril kell 13.00 juhendab Anu Jonuks mälu­tree­nin­gut.

Üritus toi­mub Jäneda los­sis, sobib igas eas ini­mes­tele ja on tasuta. Ühtasi tähis­tab see üri­tus sel­le­aas­tast Täiskasvanud Õppija Nädalat.

Filmifestival „Kino maale”

Filmifestival "Kino maale" Tapa linnaraamatukogusFilmifestival "Kino maale"9.–29. oktoob­rini 2017 toi­mub kodu­kandi kino­saa­li­des üle eesti fil­mi­fes­ti­val „Kino maale”.

Kino maale” on Eesti maa­piir­kon­da­dele suu­na­tud fil­mi­fes­ti­val, mille prog­ramme näi­ta­vad mit­me­küm­ned kultuuri- ja hari­dus­asu­tused üle Eesti. Tasuta !

Filmifestival "Kino maale" - kavas Tapa linnaraamatukogus9.–21. (v.a 15. ja 18.) oktoob­rini saab vali­kut ani­ma­f­ilme (nime­kirja leiad pil­dilt) vaa­data ka Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas.
„Kinosaal” on ava­tud kella 12–17, lau­päe­val 10–15.

Tapa rongijaama elluärkamine

Näitus "Tapa rongijaama elluärkamine"2. oktoob­rist 15. novemb­rini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Tapa ron­gi­jaama ellu­är­ka­mine”.

Projekti „Tapa ron­gi­jaama ellu­är­ka­mine“ tar­vis kokku sea­tud foto­näi­tus viib Tapa jaama aja­loo rada­dele. Tapa raud­tee­jaama pea­hoone on Eesti üks vanemaid. Tapa jaam on olu­line sümbol-objekt nii raud­tee kui ka Tapa lin­na­ehi­tu­ses, samuti väär­tus­lik his­to­rist­liku arhi­tek­tuuri näide. Selle aasta juu­lis tun­nistati jaama pea­hoone kul­tuu­ri­mi­nistri käsk­kir­jaga kul­tuu­ri­mä­les­ti­seks. Tapa raud­tee­jaa­maga seo­ses on ka Jäneda ini­mes­tel palju mäles­tusi ning nos­tal­giat.
Näituse koos­tas TTÜ muu­seumi kuraa­tor Nele Inglist.

Rahutud Jukud

Raamatuväljapanek "Rahutud Jukud"25. sep­temb­rist 30. oktoob­rini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Rahutud Jukud”.

Väljapanek aegu­ma­tu­test ning täna­päe­vas­test koolilu­gu­dest. Raamatud on abiks 4. klas­sile, kes osale­vad ette­lu­ge­mise võist­lusel „Kõik on kõige tar­ge­mad” ning teis­te­legi vah­vate koo­li­jut­tude aus­ta­ja­tele.

Mustrid ja lõimed

Näitus "Mustrid ja lõimed"15. sep­temb­rist 19. oktoob­rini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Mustrid ja lõi­med”.

Praegu Lehtses, kuid varem aas­taid Jänedal ela­nud Evi-Maie Toomla alus­tas oma esi­meste näpu­töö­dega juba päris vara­kult. Kui ta oli 4-aastane, meis­ter­das vana­isa talle esi­me­sed kudu­mis­var­dad ja vanaema pis­tis pihku lõn­ga­kera. Sellest ajast ala­tes on ise­te­ge­mine olnud tema elus täht­sal kohal ning eriti meel­dib talle kududa, kas siis var­ras­tel või kan­gas­tel­ge­del.
Lehtse kandi nai­sed on aas­taid koos käi­nud käsi­tööd tege­mas ja ka oma käsi­töö­selt­singu asu­ta­nud. Evi-Maie vedas selt­singu tege­vust  9 aas­tat. Maikuus tähis­tas Evi-Maie Toomla oma 80. sün­ni­päeva.

Näituse ava­mine 15. sep­temb­ril kell 13.00.
Olete ooda­tud !

« Vanemad uudised