Jäneda raamatukogu

Nukitsa konkurss

Nukitsa konkurssNukitsa konkurssTaas on käi­mas Nukitsa kon­kurss, et sel­gi­tada välja laste kahe vii­mase aasta lem­mik­kir­ja­nik ja illust­raa­tor.
Võistlevad 2016. ja 2017. aas­tal ilmu­nud algu­pä­rase las­te­kir­jan­duse esma­trü­kid. Hääletada võivad kuni 16-aastased luge­jad, andes ühe hääle kir­ja­ni­ku­tööle (tekst) ja teise hääle kunst­ni­ku­tööle (illust­rat­sioo­nid). Hääletamist kor­ral­da­vad koha­li­kud lapsi tee­nin­da­vad raa­ma­tu­ko­gud ja hää­le­tada saab 20. veebruarini. Oma hääle saab anda ka elek­too­ni­li­selt – http://www.elk.ee/?page_id=584.

Nuktisa konkurss

Niidiga maalitud

Näitus "Niidiga maalitud"15. jaa­nua­rist 9. märt­sini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Niidiga maa­li­tud”.

Näituse ava­mine on 23. jaa­nua­ril kell 13.

Epp Lepik on nime­ta­nud rist­pis­tes piltide tik­ki­mist oma ruma­laks hobiks, ilma mil­leta ta olla ei oska. Taolisi tiki­tud portreid ja maas­ti­ku­vaa­teid on ta val­mis­ta­nud juba mit­meid aas­taid, kuid üheks näi­tu­seks kokku koon­da­nud varem ei ole. Jäneda raa­ma­tu­ko­gus on vaa­ta­miseks 17 pilti, nende seas vanemaid, aga ka uuemaid, mis on otse nõe­la­sil­mast tul­nud.

Pagulaste ja immigrantide integratsioon Euroopa Liidus

Näitus "Pagulaste ja immigrantide integratsioon Euroopa Liidus"8.12.2017–30.01.2018 Jäneda raa­ma­tu­kogu kori­do­ris näi­tus „Pagulaste ja immigran­tide integ­rat­sioon Euroopa Liidus”.

Näituse koos­ta­jaks ja vahen­da­jaks on meie head naab­rid kõr­val­ma­jast, Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja inno­vat­sioo­ni­võr­gus­tiku osa­kon­nast.

Mööda talvist teed

Raamatuväljapanek "Mööda talvist teed"06.12.2017–12.01.2018 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Mööda tal­vist teed”.

Lumised jutud, luu­le­tu­sed ja fotod.

Viivisevabadus 2017-18Pühade puhul on Tapa valla raa­ma­tu­ko­gu­des vii­vi­se­va­ba­dus (10. jaa­nua­rini 2018).

25.–26.12.2017 ja 01.01.2018 on raa­ma­tu­ko­gud (ja inter­ne­ti­punkt) sule­tud.
23.12.2017 on Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu (ja inter­ne­ti­punkt) ava­tud 10–12.
30.12.2017 on Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu (ja inter­ne­ti­punkt) sule­tud.

Ülejäänud päe­va­del on raa­ma­tu­ko­gud ava­tud tava­pä­ras­tel kel­la­ae­ga­del.

 

Eesti Rahvusraamatukogu küsitlus

Eesti Rahvusraamatukogu soo­vib teada saada, mil­li­sed on raa­ma­tu­ko­gude luge­jate ootu­sed e-väljaannete lae­nu­ta­mise osas. Ankeedi esi­mene osa sisal­dab küsi­musi e-raamatute luge­mise kohta üldi­selt, teine osa uurib suh­tu­mist e-raamatute lae­nu­ta­misse.

Ernst & Young Baltic AS poolt koos­ta­tud küsit­luse asub aad­res­sil https://goo.gl/HgPFfY. Küsimustik on ano­nüümne ja sellele vas­ta­mine võtab orien­tee­ru­valt aega 5–10 min. Küsitlus on ava­tud kuni 27. det­semb­rini.

Igaühe panus pro­jekti on olu­line, sel­leks et läbi­vii­da­vas uurin­gus olek­sid esin­da­tud raa­ma­tu­ko­gude külas­ta­jate arva­mu­sed üle kogu Eesti.

Kristallide rääkimata lood

Näitus "Kristallide rääkimata lood"4.–28. det­semb­rini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Kristallide rää­ki­mata lood”.

Heli Rahuoja pool­vää­ris­ki­vist ehete näi­tus­müük.

Heanaaberlik soovitus

13. novemb­rist 15. det­semb­rini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Heanaaberlik soo­vi­tus”.

Väljapanek Soome Vabariigi 100. sün­ni­päeva puhul. Soovitatud vali­kus on vanemad ja uuemad soome kir­jan­dus­teo­sed suur­tele ja väi­ke­s­tele ; proo­sat, luu­let ning ka väl­ja­paist­vate soom­laste elu­lu­gusid.

Teerajaja Eduard Taska : 100 aastat professionaalset nahakunsti Eestis

Näitus "Teerajaja Eduard Taska: 100 aastat professionaalset nahakunsti Eestis"24. oktoob­rist ala­tes Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Teerajaja Eduard Taska : 100 aas­tat pro­fes­sio­naal­set naha­kunsti Eestis”.

Eduard Taska (29. märts 1890 Konguta vald, Tartumaa – 7. märts 1942 Gorki oblast, Unženski van­gi­laa­ger Venemaa) oli eesti naha­kunst­nik, töös­tur ning moodsa eesti nahk­ehis­töö rajaja.Näitus "Teerajaja Eduard Taska: 100 aastat professionaalset nahakunsti Eestis" Eesti pro­fes­sio­naalse naha­kunsti algu­seks loe­takse 1917. aas­tat, mil Eduard Taska asu­tas Tallinna Kunsttööstuskooli juurde naha-, papitöö- ja raa­ma­tu­köi­te­koja, mis­tõttu tähis­tame tänavu eesti naha­kunsti 100. aas­ta­päeva. Näitusele on välja pan­dud Eduard Taska nahk­köi­de­tes raa­ma­tud ja naha­kunst­niku töö­riis­tad. Esmakordselt on väl­ja­pa­ne­kus E. Taska ning tema järel­tu­li­jate maa­lid.

Helge Soome lapsepõlv

Raamatuväljapanek "Helge Soome lapsepõlv"Raamatuväljapanek "Helge Soome lapsepõlv"6.–29. novemb­rini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Helge Soome lap­se­põlv”.

Väljapanek on pühen­da­tud Põhjamaade raa­ma­tu­ko­gu­nä­da­lale ning Soome Vabariigi 100. sün­ni­päe­vale. Väljapanekus on kul­la­proo­viga Muumi-lood, Vinski-jutud, Mauri Kunnase ime­li­sed raa­ma­tud ning veel mit­med uuemad ning vanemad soom­laste las­te­raa­ma­tud. Väljapanek on illust­ree­ri­vaks näi­teks õpi­las­tele, kel­lega koos tähis­ta­megi Põhjamaade raa­ma­tu­ko­gu­nä­da­lat luge­des hom­mi­ku­hä­ma­ru­ses Soome auto­rite raa­ma­tuid.

« Vanemad uudised