Tegelased elust enesest

20. märt­sist 12. april­lini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Tegelased elust ene­sest”. Kadri Hinrikuse raa­mat „Katariina ja her­ned” oli tänavu Kultuurkapitali las­te­kir­jan­duse auhinna nomi­nen­tide hul­gas. Sama raa­mat päl­vis …

Head laste- ja noorteraamatud 2017

13.–29. märt­sini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus pop-up näi­tus „Head laste- ja noor­te­raa­ma­tud 2017”. Lastekaitse Liidu eest­ve­da­misel vali­sid las­te­kir­jan­duse eks­per­did 2017. aas­tal ilmu­nud uudis­kir­jan­duse hul­gast välja Hea Lasteraamatu ja …

Raamatuesitlus – „Tommi”

19. märt­sil kell 15.00 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­e­sit­lus. Anne Grave on Jäneda Kooli õpe­taja, kel­lel ilmus äsja esi­mene raa­mat. „Tommi” jutus­tab seits­me­aas­tasest poi­siklu­tist, kes elab koos emaga …

Luulelõuna Kairi Krooniga

Luulelõuna Kairi Krooniga” – 13. märt­sil kell 13.00 loeme Jäneda raa­ma­tu­ko­gus luu­le­tusi. Oma auto­ri­luu­lega esi­neb Kairi Kroon, kuid ka igal kuu­la­jal on või­ma­lus ette lugeda talle …

Elutöö – loometöö

1.–18. märt­sini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Elutöö – loo­me­töö”. Näitusel on Jänedal tegut­seva MTÜ Loometöö ja Luule Nurga käsi­töö – rah­va­rõivad man­ne­kee­ni­del ning mahu­kas uuri­mus­töö Ambla kihel­konna …

Niidiga maalitud

15. jaa­nua­rist 1. märt­sini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Niidiga maa­li­tud”. Näituse ava­mine on 23. jaa­nua­ril kell 13. Epp Lepik on nime­ta­nud rist­pis­tes piltide tik­ki­mist oma ruma­laks hobiks, …

Kingitus Eestile : 100 tundi ettelugemist

16. veebruaril kell 14.00 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus „Kingitus Eestile : 100 tundi ette­lu­ge­mist”. ERÜ maa­raa­ma­tu­ko­gude sekt­siooni üles­kut­sel kin­gi­takse EV-le sün­ni­päe­vaks 100 tundi ette­lu­ge­mist. Iga ette­lu­ge­mine jääd­vus­ta­takse fotole, …

Heanaaberlik soovitus

13. novemb­rist 15. det­semb­rini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Heanaaberlik soo­vi­tus”. Väljapanek Soome Vabariigi 100. sün­ni­päeva puhul. Soovitatud vali­kus on vanemad ja uuemad soome kir­jan­dus­teo­sed suur­tele ja väi­ke­s­tele ; …

Helge Soome lapsepõlv

6.–29. novemb­rini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Helge Soome lap­se­põlv”. Väljapanek on pühen­da­tud Põhjamaade raa­ma­tu­ko­gu­nä­da­lale ning Soome Vabariigi 100. sün­ni­päe­vale. Väljapanekus on kul­la­proo­viga Muumi-lood, Vinski-jutud, Mauri Kunnase ime­li­sed …