(Eesti) Järjest loe: pokud ja nurmenukud!

(Ees­ti)

29. april­list 24. mai­ni 2019. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Jär­jest loe: pokud ja nur­me­nu­kud!”

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek, mis peaks innus­ta­ma õpilasi osa­le­ma keva­dis­tes loo­dus­vaat­lus­tes. Poku­maa kut­sub üles loen­da­ma oma kodu­kan­di pokusid ning regist­ree­ri­ma neid lehel pokumaa.ee. Ees­ti­ma Loo­duse Fond koos­töös Tar­tu Üli­koo­li tead­las­te­ga ärgi­tab aga otsi­ma üles ning mää­ra­ma nur­me­nuk­ke oma kam­paa­niaga “Ees­ti otsib nur­me­nuk­ke”.

(Eesti) Sirgjoonelise luulerokkari hõõguvad read. Wimberg ehk Jaak Urmet

(Ees­ti)

13. märt­sist 5. april­li­ni 2019. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Sirg­joo­ne­li­se luu­le­rokka­ri hõõ­gu­vad read. Wim­berg ehk Jaak Urmet”.

Lisaks peal­kir­jas esi­ne­va­le ise­loo­mus­tuse­le on Wim­berg ka proo­sa­kir­ja­nik, stse­na­rist, tele­saa­de­te juht ja toi­me­ta­ja, kir­jan­dus­loo­la­ne ning veel pal­ju muud­ki. Väl­ja­pa­nek on täien­duseks Jaak Urme­ti koh­tu­mise­le Jäne­da luge­ja­te­ga 2. april­lil.

(Eesti) Ajalugu ei saa kunagi valmis. Eesti Vabariik 101

(Ees­ti)

21. veebruarist 14. märt­si­ni 2019. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Aja­lu­gu ei saa kuna­gi val­mis. Ees­ti Vaba­riik 101.”

Vaa­ted Ees­ti Vaba­rii­gi aja­loo­le ei ole ala­ti olnud ühe­sed. Nii on aja­loo­sünd­mus­te tõl­gen­dus­ed eri­ne­nud ajas ja aja­loo­las­te pil­gu läbi. Siis­ki ei pea me oma aja­loo pärast vaban­da­ma ega sel­le eest pei­tu puge­ma.

(Eesti) 100 peenart

(Ees­ti)

6. novemb­rist 28. det­semb­ri­ni 2018. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus “100 pee­nart”.

Aed ja peen­rad on eide hing” ütleb vana­sõ­na. Kas prae­gusajal on asu­la­ela­ni­ke aiamaad mine­vi­ku jää­nuk või täna­päe­va unelm?

(Eesti) Liiklusnädal raamatukogus

(Ees­ti) Ala­tes 17. sep­temb­rist kor­ral­dab Maan­tee­amet koos­töös Lää­ne-Viru­maa raa­ma­tu­ko­gu­de­ga liik­lus­nä­da­la, et pöö­ra­ta tähe­le­pa­nu ohu­tu­le liik­le­mise­le. Saa­bu­mas on pime aeg ning ei teeks hal­ba mõned tõed taas üle kor­ra­ta.

(Eesti) Nutiseadmete ABC koolitus

(Ees­ti) Tei­si­päe­val, 18. sep­temb­ril leiab Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gus aset tasu­ta “Nuti­sead­me­te ABC koo­li­tus” alga­ja­te­le ja vähe­ka­su­ta­ja­te­le.

NutiAka­dee­mia koo­li­tus­pro­jek­ti raa­mes toi­muv koo­li­tus ootab kõi­ki huvili­si, kes tun­ne­vad end nuti­te­le­fo­ni või tah­vel­ar­vu­ti seltsis veel pisut eba­kind­lalt, kuid soo­vivad oma iga­päe­va­seid toi­min­gu­id nen­de abil muga­va­maks muu­ta.

(Eesti) Aabits, beebits, füübits — targad raamatud algajatele ja edasijõudnutele

(Ees­ti) 3.–28. sep­temb­ri­ni 2018. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Aabits, bee­bits, füü­bits — tar­gad raa­ma­tud alga­ja­te­le ja eda­si­jõud­nu­te­le”.
Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek koo­li­aas­ta algu­se puhul.