(Eesti) 100 peenart

(Eesti)

6. novemb­rist 28. det­semb­rini 2018. a Jäneda raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus „100 pee­nart”.

Aed ja peen­rad on eide hing” ütleb vana­sõna. Kas prae­gusajal on asu­la­ela­nike aiamaad mine­viku jää­nuk või täna­päeva unelm ?

(Eesti) Liiklusnädal raamatukogus

(Eesti) Alates 17. sep­temb­rist kor­ral­dab Maanteeamet koos­töös Lääne‐Virumaa raa­ma­tu­ko­gu­dega liik­lus­nä­dala, et pöö­rata tähe­le­panu ohu­tule liik­le­misele. Saabumas on pime aeg ning ei teeks halba mõned tõed taas üle kor­rata.

(Eesti) Nutiseadmete ABC koolitus

(Eesti) Teisipäeval, 18. sep­temb­ril leiab Tapa Linnaraamatukogus aset tasuta „Nutiseadmete ABC koo­li­tus” alga­ja­tele ja vähe­ka­su­ta­ja­tele.

NutiAkadeemia koo­li­tus­pro­jekti raa­mes toi­muv koo­li­tus ootab kõiki huvilisi, kes tun­ne­vad end nuti­te­le­foni või tah­vel­ar­vuti seltsis veel pisut eba­kind­lalt, kuid soo­vivad oma iga­päe­va­seid toi­min­guid nende abil muga­va­maks muuta.

(Eesti) Aabits, beebits, füübits – targad raamatud algajatele ja edasijõudnutele

(Eesti) 3.–28. sep­temb­rini 2018. a Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Aabits, bee­bits, füü­bits – tar­gad raa­ma­tud alga­ja­tele ja eda­si­jõud­nu­tele”.
Raamatuväljapanek koo­li­aasta alguse puhul.

(Eesti) Aeg ja ruum

(Eesti) 25. veebruarist 1. juu­nini on Jäneda lossi keld­ris ja taga­trep­pi­del Jäneda Kooli 8. ja 9. klassi õpi­laste näi­tus „Aeg ja ruum”.

Näitus loodi „EV 100 : Teeme Eestile kin­gi­tusi” pro­jekti „Kunst raa­ma­tu­kokku” raa­mes ning on ins­pi­ree­ri­tud Eesti aja­loost, pre­si­den­ti­dest ning noor­te­kul­tuu­rist. …