Jäneda raamatukogu

Kaelus-turteltuvi, aasta lind 2017

Raamatuväljapanek "Kaelus-turteltuvi, aasta lind 2017"15. augus­tist 15. sep­temb­rini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Kaelus-turteltuvi, aasta lind 2017”.

Eesti Ornitoloogiaühing valib Eesti aasta lindu ala­tes 1995. aas­tast. Aasta linnu vali­mise ees­märk on tut­vus­tada ava­lik­ku­sele üht Eestis esi­ne­vat lin­nu­liiki või lii­gi­rühma ning kaa­sata loo­dus­hu­vilisi selle liigi uuri­mise ja kaitse tege­vus­tesse.

Turteltuvide, armas­tuse ja truu­duse süm­bo­liks ole­vate lin­dude, auks on Eesti Ornitoloogiaühing kor­ral­da­nud armas­tus­luule kon­kursi. 15. sep­temb­rini on ooda­tud luu­le­tu­sed, mis rää­givad armas­tu­sest või tur­tel­tu­vi­dest kui puhta ja oma­ka­su­püüd­matu armas­tuse süm­bo­list.

Akvarellide tappev tabamatus

Näitus "Akvarellide tappev tabamatus"19. maist 30. sep­temb­rini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Akvarellide tap­pev taba­ma­tus”.

Kai-Mai Olbri uus näi­tus „Akvarellide tap­pev taba­ma­tus” Jäneda lossi 1. kor­ruse kori­do­ris.

Maa- ja linnarahva moodi

MTÜ Loometöö suvenäitus „Maa- ja linnarahva moodi“ MTÜ Loometöö suvenäitus „Maa- ja linnarahva moodi“14. juu­nist 31. augus­tini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus MTÜ Loometöö suve­näi­tus „Maa- ja lin­na­rahva moodi“.

Jäneda rah­va­riiete val­mis­ta­jate kooli lõpe­ta­mine toi­mus 11. juu­nil 2017. a. Näitus val­mi­nud komp­lek­ti­dest on Jäneda raa­ma­tu­ko­gus ala­tes 15. juu­nist kuni 31. augus­tini 2017. a.

Lahedad loomad ja nende loojad

Raamatuväljapanek „Lahedad loomad ja nende loojad“Raamatuväljapanek „Lahedad loomad ja nende loojad“14. juu­nist 11. augus­tini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Lahedad loo­mad ja nende loo­jad“.

Lastekirjanik Leelo Tungal on luge­jate süda­meid võit­nud pal­jude tore­date raa­ma­tu­tega, kus tegut­se­vad lus­ta­kad loo­mad nagu Siil Felix, Puudel Pedro, Mustamäe sus­si­murdja ; suve- ja sügis­koe­rad, ulgu­vad hun­did, leh­mad ja kon­nad …
Kunstnik Piret Mildeberg on ilmes­ta­nud väga pal­jusid las­te­raa­ma­tute tege­lasi nagu Jaan Rannapi Nublu, Aino Perviku Sookoll, Felix Kotta tub­lid loo­mad, Uno Leiese Metroo-Mutt ja Helvi Jürissoni Mägra-maja mäger.
Mõlemal on tänavu täh­tis juu­bel pidada. Soovime palju õnne !

3. juu­list – 1. augus­tini on Jäneda raa­ma­tu­kogu sule­tud.

Soovi kor­ral saab lae­nu­tusi piken­dada Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu vahen­dusel :

tele­fon 323 2081
e-post

Minu ornamentaalne

Kristina Rajando loeng "Minu ornamentaalne"1. juu­nil 2017 kell 10:00 Jäneda lossi II kor­ruse õppe­klas­sis loeng ja prak­ti­line õpe „Minu orna­men­taalne”.

Kristina Rajando loeng ja prak­ti­line õppus Eesti vanemast pärand­kul­tuu­rist pärit mär­ki­dest ja orna­men­ti­kast. Koostöös Luule Nurga ja MTÜ Loometööga.

Kui teil on küsi­musi, siis aitame leida vas­tu­seid ! Õppida pole kunagi hilja !
Õige aeg on õppida!

Näituse „Akvarellide tappev tabamatus” avamine ning luulekogude „Elujooned” ja „101 haikut” esitlus

Luulekogude "Elujooned" ja "101 haikut" esitlus - plakat19. maist 30. sep­temb­rini on Jäneda los­sis üle­val Kai-Mai Olbri näi­tus „Akvarellide tap­pev taba­ma­tus”.

Näituse ava­mine toi­mub 19. mail kell 17.00 ning sellele järg­neb luu­le­ko­gude „Elujooned” ja „101 hai­kut” esit­lu­sega luu­le­õhtu.
Kitarril musit­see­rib Madis Ristimägi.

Vestlus Raimond Kaugverist

"Vestlus Raimond Kaugverist"15. mail kell 18.00 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus „Vestlus Raimond Kaugverist”.

Arlet Palmiste tut­vus­tab Raimond Kaugveri loo­min­gut, tema aval­da­mata romaani „Viimse meheni” ning Piibe Teatri lavas­tust „Mees raa­ma­tust”.

Metskits – aasta loom

Näitus "Metskits - aasta loom"10. maist 8. juu­nini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Metskits – aasta loom”.

Metskits on meie metsade üks ilu­samaid ja graat­si­li­se­maid loomi. Ta on täna­vu­seks aasta loo­maks vali­tud sel põh­ju­sel, et mõne aasta taguste ras­kete tal­vede järel, mil popu­lat­sioon kõvasti kaha­nes, on mets­kits jälle kenasti näh­ta­vaks saa­nud. Näitusel on teave mets­kitse elust, raa­ma­tud tema kohta, sokusar­ved ning neist val­mis­ta­tud ese­med.

« Vanemad uudised Värskemad uudised »