Jäneda raamatukogu

3. juulist - 1. augustini on Jäneda raamatukogu suletud.

Soovi korral saab laenutusi pikendada Tapa linnaraamatukogu vahendusel:

telefon 323 2081
e-post

Minu ornamentaalne

Kristina Rajando loeng "Minu ornamentaalne"1. juu­nil 2017 kell 10:00 Jäneda lossi II kor­ruse õppe­klas­sis loeng ja prak­ti­line õpe „Minu orna­men­taalne”.

Kristina Rajando loeng ja prak­ti­line õppus Eesti vanemast pärand­kul­tuu­rist pärit mär­ki­dest ja orna­men­ti­kast. Koostöös Luule Nurga ja MTÜ Loometööga.

Kui teil on küsi­musi, siis aitame leida vas­tu­seid ! Õppida pole kunagi hilja !
Õige aeg on õppida!

Näituse „Akvarellide tappev tabamatus” avamine ning luulekogude „Elujooned” ja „101 haikut” esitlus

Luulekogude "Elujooned" ja "101 haikut" esitlus - plakat19. maist 30. sep­temb­rini on Jäneda los­sis üle­val Kai-Mai Olbri näi­tus „Akvarellide tap­pev taba­ma­tus”.

Näituse ava­mine toi­mub 19. mail kell 17.00 ning sellele järg­neb luu­le­ko­gude „Elujooned” ja „101 hai­kut” esit­lu­sega luu­le­õhtu.
Kitarril musit­see­rib Madis Ristimägi.

Vestlus Raimond Kaugverist

"Vestlus Raimond Kaugverist"15. mail kell 18.00 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus „Vestlus Raimond Kaugverist”.

Arlet Palmiste tut­vus­tab Raimond Kaugveri loo­min­gut, tema aval­da­mata romaani „Viimse meheni” ning Piibe Teatri lavas­tust „Mees raamatust”.

Metskits – aasta loom

Näitus "Metskits - aasta loom"10. maist 8. juu­nini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Metskits – aasta loom”.

Metskits on meie metsade üks ilu­samaid ja graat­si­li­se­maid loomi. Ta on täna­vu­seks aasta loo­maks vali­tud sel põh­ju­sel, et mõne aasta taguste ras­kete tal­vede järel, mil popu­lat­sioon kõvasti kaha­nes, on mets­kits jälle kenasti näh­ta­vaks saa­nud. Näitusel on teave mets­kitse elust, raa­ma­tud tema kohta, sokusar­ved ning neist val­mis­ta­tud esemed.

Riiulitäis kirjatähtede võlujõudu. Aino Pervik 85

11. april­list 11. maini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Riiulitäis kir­ja­täh­tede võlu­jõudu. Aino Pervik 85”.

Väljapanek Eesti tun­tud ja armas­ta­tud las­te­kir­ja­niku Aino Perviku loo­min­gust. Aino Pervik saab 22. april­lil 85-aastaseks ja on aktiiv­selt tegev ning kõrg­ta­se­mel kir­ja­nik, kelle raa­ma­tuid loe­vad mit­med põlvkonnad.

Keraamikanäitus „Vabas vormis”

Keraamikanäitus "Vabas vormis"20. märt­sist 5. maini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus keraa­mi­ka­näi­tus „Vabas vor­mis”.

Näituse eks­po­naa­ti­deks on Jäneda keraa­mi­ka­rin­gis käi­vate naiste mitme aasta jook­sul val­mi­nud tööd. Siin on kasu­ta­tud eri­ne­vaid savi­ma­ter­jale, vorme ning gla­suure. Tulemuseks on ese­med, mille lõp­lik ilme on nende ahjust välja võt­tes ka auto­rile vahel ülla­tu­seks. Savi põle­ta­miseks on kasu­ta­tud kõrg­kuu­must ja sellele vas­ta­vaid viimistlusmaterjale.
Rohkem töid saab näha vee­bi­lehel keraamikatuba.weebly.com

Juhani Püttsepp – rahutu otsija rada

Raamatuväljapanek "Juhani Püttsepp - rahutu otsija rada"13. märt­sist 6. april­lini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Juhani Püttsepp – rahutu otsija rada”.

Raamatuväljapanek tut­vus­tab Juhani Püttsepa laste- ja loo­dus­raa­ma­tuid ning on mõel­dud Jäneda kooli õpi­las­tele luge­miseks ja lae­nu­ta­miseks enne kir­ja­ni­kuga koh­tu­mist 3. aprillil.

Kohtumine lastekirjanik Juhani Püttsepaga

Kohtumine lastekirjanik Juhani Püttsepaga3. april­lil kell 13.00 Jäneda lossi saa­lis koh­tu­mine las­te­kir­ja­nik Juhani Püttsepaga.

Juhani Püttsepp, las­te­kir­ja­nik ja loo­duse­mees, on kir­ju­ta­nud paar­küm­mend jutu- ja aime­raa­ma­tut mit­mes vanu­ses las­tele, kuid mõn­dagi tema teost võib lii­gi­tada pari­mas mõt­tes kogu­pe­re­raa­ma­tuks. Talle on süda­me­lä­he­das­teks tee­ma­deks loo­dus ja ini­m­ese suh­ted sel­lega. Kohtumisele Jäneda lossi saali on ooda­tud nii väi­ke­sed kui suured.

« Vanemad uudised Värskemad uudised »