Nutiseadmete ABC koolitus

Teisipäeval, 18. sep­temb­ril leiab Tapa Linnaraamatukogus aset tasuta „Nutiseadmete ABC koo­li­tus” alga­ja­tele ja vähe­ka­su­ta­ja­tele.

NutiAkadeemia koo­li­tus­pro­jekti raa­mes toi­muv koo­li­tus ootab kõiki huvilisi, kes tun­ne­vad end nuti­te­le­foni või tah­vel­ar­vuti seltsis veel pisut eba­kind­lalt, kuid soo­vivad oma iga­päe­va­seid toi­min­guid nende abil muga­va­maks muuta.

Näituse „Akvarellide tappev tabamatus” avamine ning luulekogude „Elujooned” ja „101 haikut” esitlus

19. maist 30. sep­temb­rini on Jäneda los­sis üle­val Kai‐Mai Olbri näi­tus „Akvarellide tap­pev taba­ma­tus”. Näituse ava­mine toi­mub 19. mail kell 17.00 ning sellele järg­neb luu­le­ko­gude …

Raamatuesitlus – Martin Kukk „Reeturlik metsavend. Krolli esimene juurdlus“

23. märt­sil kl 18.00 toi­mub Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas (I kor­ru­sel) raa­ma­tu­e­sit­lus. Martin Kukk „Reeturlik met­sa­vend. Krolli esi­mene juurd­lus“. Kriminaalsed sünd­mu­sed leia­vad aset 1953. aas­tal Tapa rajoo­nis, …