Tapa raamatukogu

 • Lapi­vaip 100. Minu Eesti täna

  6.–27. ok­too­bri­ni Tapa raa­matuko­gus „Lapi­vaip 100. Minu Eesti täna“.

  Näi­tus on jõud­nud oma rän­nu­jär­je­ga Tapa raa­matuko­gusse. Raa­matukogu ka­hel ko­r­rusel on vaatamiseks ja uud­is­tamiseks väl­jas 100 lapi­vaipa. On põhjust varu­da aega, et oleks mahti uuri­da er­inevaid valmis­tamisvi­ise, ime­tle­da vär­vide kokkuse­ad­mise os­kust, ideede rohkust ja meistrite näpu­osavust. Iga vaip ju­tustab oma loo. Näi­tusega on kaasas töid ja te­gi­jaid tutvus­tav al­bum, kus avanevad meile käsitöömeistrite mõt­ted ning nende hingemaailm.

  Kust sai näi­tuse mõte al­guse?
  Vast­seli­ina Käsitööühing ja Meieselts Meroos aval­dasid 2017. aastal üleskutse ju­ube­li­v­ai­ba õm­blemiseks. Eesti saja aas­ta ju­ube­liks valmis­ki sada 100x100-sen­timeetrist lapi­vaipa, millest koos­neb­ki 100-meetrine lapi­vaip. Au­toriteks on käsitööte­gi­jad üle Eesti. Vai­ba teemaks “Minu Eesti täna”. Lapitööd ka­jas­tavad si­irast ar­mas­tust oma maa ja rah­va vas­tu.
  Näi­tus ringleb veel mõn­da aega Eesti er­inevais pai­gus ja lõpuks saab vai­ba ko­duks Eesti Rah­va Muuseum. 

  Järelpõlvedele jääb ime­tle­da sada lapi­vaipa, millede valmis­tamisse olid oma panuse and­nud 177 Eesti in­imest. Tule uud­ista ja leia teiste hul­gast üles ka Lääne-Viru­maa meistrite tööd.
  Ootame huvil­isi näitusele!

 • Filmifes­ti­val “Kino maale” 2021

  5.–24. ok­too­bri­ni on Tapa raa­matuko­gus filmifes­ti­vali raames või­ma­lik vaa­da­ta Nor­ra lühimän­gu­filme noortele ja täiskas­vanuile. Mõni doku­men­taal­film veel lisaks.

  Filmisaal raa­matukogu es­ime­sel ko­r­rusel on avatud E‑N 16.00−17.30.

  Vaa­ta lisaks www.kinomaale.ee.

 • Het­keks peatatud aeg

  1.–29. sep­tem­bri­ni 2021. a Tapa raa­matukogu laste- ja noorte ning teenin­du­sosakon­nas fo­tonäi­tus “Het­keks peatatud aeg”.

  Het­keks peatatud aeg
  vaatab piltidelt vas­tu,
  meid rõõ­mu­ga laeb
  ning ru­tul edasi astub.

  Oh, oleks mul praegu fo­tokas!!!“
  Neid ka­het­suse het­ki on kõig­il ette tul­nud, kui mõni elu­seik ei jõua pildile. Tä­nasel päe­val ei jää aga mida­gi jääd­vus­ta­ma­ta, sest pea igaühel on „ki­irabi“ tagataskus – mo­bi­il­tele­fon, mis on võime­line tege­ma vaat et profi­fo­to­sid. Sel­gus, et ka raa­matukogu­rah­va mo­bi­ilides (tõsi mõni foto on ka “see­bikar­biga” tehtud) on tal­lel ilu­said, hu­vi­tavaid, kum­mal­isi ning põnevaid het­ki elust ene­sest. Te­gime fo­todest väikese va­liku ning jagame neid te­ie­ga.
  Vaa­ta ilma läbi meie fotosilma!

 • Kul­gem­ine ajajoonel

  28. ju­ulist 25. sep­tem­bri­ni Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Kul­gem­ine aja­joonel. Tapa raa­matukogu 100”.

  Tapa raa­matukogu näi­tuseri­iuli ees saab fo­tode ja fak­tide saa­tel teha ja­lu­tuskäigu aja­joonel ja lausa läbi saja aas­ta. Saab aimu, kuidas käis Tapa raa­matukogu käsi, näeb ajas­tule iseloomu­likke sti­il­inäiteid lugemis­varast ning fo­todel sil­ma peal hoides saab aimu, kuidas muu­tus ül­dine lin­napilt ajas.

  Tulge ajarän­nakule!

 • Tapa lin­naraa­matukogu maja ja aja lugu

  2. au­gustist 29. sep­tem­bri­ni 2021. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Tapa lin­naraa­matukogu maja ja aja lugu”.

  Vana lastea­ia­hoone ehi­tati üm­ber raa­matukoguks. Ehi­tustööd al­gasid 1998, laster­aa­matukogu alus­tas tööd 1999 ja 2000. aastal asus uude maj­ja ka täiskas­vanute os­akond. Pil­did näi­tusel ju­tus­tavad maja muu­tu­mise lugu — muu­tub sisu, muu­tub ümbrus.

 • Linoleu­mist kartulini

  6.–30. au­gus­ti­ni Tapa raa­matuko­gus (II ko­r­rusel) TYPA trü­ki- ja paberikun­stikeskuse väike kõrgtrük­inäi­tus “Linoleu­mist kar­tuli­ni”.

  TYPA rändtöötuba

  6. au­gustil al­gusega 14.00 TYPA rändtöö­tu­ba Tapa raa­matukogu I ko­r­rusel.
  Tulge jul­gelt osa võtma!

 • 100 het­ke Tapa raa­matukogu ajaloos

  5. ju­ulist 30. au­gus­ti­ni 2021. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matukogu ju­ube­liks kokku sea­tud fo­tonäi­tus “100 het­ke Tapa raa­matukogu ajaloos”.

  Näi­tus annab vaid õige põ­gusa ül­e­vaate saja aas­ta jook­sul toimunu ko­h­ta. Oleme võõrus­tanud kir­janikke ja kun­st­nikke, kolleege ja käsitöömeistreid meilt ja raja tagant, ko­htunud fil­mi- ja telein­imeste­ga, ko­r­ral­danud raa­matu- ja kun­stinäi­tu­seid, tutvus­tanud õpi­laste loometöid, vi­in­ud laste­ga läbi teematunde, pakkunud nuputamist, tein­ud õues maakun­sti ja palju, palju muud. Raa­matuko­gus ko­htu­vad kun­st, muusi­ka, kir­jan­dus ja meie arm­sad luge­jad. Meil pole ku­na­gi igav, tege­vust ja lugemist jätkub kõig­ile!
  Ko­h­tume raamatukogus!

 • 80 aa­s­tat juuniküüditamisest
  80 aastat juuniküüditamisest

  On täht­päe­vi, mida ei taha tähis­ta­da, kuid mida ei saa un­us­ta­da. Tä­navu, 14. ju­u­nil, möö­dub 80 aa­s­tat juuniküüditamisest.

 • Imelised lood­use lood

  01.–30. ju­uni­ni 2021. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Imelised lood­use lood”.

  Lood­us on meid alati võlunud oma ilu ja mit­meke­sis­usega. Sar­jas “Lood­use lood” on il­munud raa­ma­tu­id loomade, lin­dude, putukate, taimede salapäras­est elust. Palju põnevat lugemist!

 • Eesti vanasõ­nad

  8. maist 29. ju­uni­ni 2021. a Tapa raa­matuko­gus näi­tus “Eesti vanasõ­nad”.

  Tapa raa­matuko­gus saab vaa­da­ta kun­stis­tu­u­dio Bas­tor maale, mille ühen­davaks teemaks on eesti vanasõ­nad. Maal­im­ine ei olé stu­u­di­o­lastele ük­snes ho­biks, vaid ka või­malus loomin­guliseks aren­guks ja suhtlemiseks. Tööd on teostatud põhiliselt akrüülvärvide­ga. Paljudel lõuen­di­tel on siledale pin­nale kan­tud „muster”, ka­su­tatud on kol­laažiele­mente. Iga pilt on pikaa­jal­iste mõtiskluste ja si­se­vaatluste tulemus.

Harukogud

 • Val­i­tud het­ked. Jäne­da raa­matukogu 100

  1. ok­too­brist 30. no­vem­bri­ni 2021. a Jäne­da raa­matuko­gus fo­tonäi­tus “Val­i­tud het­ked. Jäne­da raa­matukogu 100”.

  Kui palju imelisi het­ki ja sünd­musi mahub sa­jasse aas­tasse! Ning ikka tahame meenu­ta­da kõige pare­maid, kõige ilusamaid ja ke­hve­mad pigem ära un­us­ta­da. Milline vedamine, kui õnnes­tub taba­da ja tal­leta­da märgilisi ja arm­said juh­tu­misi. Palju rohkem neist on jäänud vaid sünd­muste tun­nista­jate mälusse ja sü­damesse, aga ka seal on neil kindel koht. Sel­l­el näi­tusel on val­i­tud fo­tod Jäne­da raa­matukogu elu­loost aas­tail 1965–2021.

 • Kir­jan­dushom­mik Anti Saarega
  Kirjandushommik Anti Saarega

  13. sep­tem­bril 2021. a kell 10 Jäne­da raa­matuko­gus kir­jan­dushom­mik Anti Saare­ga.

  Kohtumine Anti Saarega Lehtse raamatukogus

  Kauaoo­datud ko­h­tu­mine lastekir­janik Anti Saare­ga, vah­vate Pär­di-lugude ning mit­mete teiste laster­aa­matute au­tori­ga Jäne­da Kooli õpi­lastele ning teis­tele huvilistele.

  Kell 11.15 ko­h­tu­mine Anti Saare­ga Lehtse raamatukogus.

 • 100 het­ke Tapa raa­matukogu ajaloos

  2.–30. sep­tem­bri­ni 2021. a Tam­salu raa­matuko­gus fo­tonäi­tus “100 het­ke Tapa raa­matukogu ajaloos”.

  Näi­tus annab põ­gusa ül­e­vaate Tapa raa­matuko­gus toimunud sünd­muste ko­h­ta. Samas ju­tus­tavad pil­did meile, mida raa­matukogud peale kir­jan­duse laenu­tamise oma luge­jatele paku­vad: toimu­vad ko­h­tu­mised kir­janike ja kun­st­nikega, ko­r­ral­datakse raa­matu- ja kun­stinäi­tu­seid, paku­takse IT-alast nõus­tamist, tutvus­tatakse ko­dukan­di in­imeste tegemisi ja otse loomu­likult paku­takse lastele er­inevaid üri­tusi – teematunde, vik­tori­ine, mänge, nuputamisi.

  Ko­h­tu­miseni raa­matuko­gus! Sind, hea luge­ja, ootavad Tapa val­la raa­matukogud: Tapa, Tam­salu, As­samal­la, Jäne­da, Lehtse, Sak­si ning Vajangu.

 • Lehtse raa­matukogu lahtiolekuajad

  9.–22. au­gus­ti­ni on Lehtse raa­matukogu avatud ain­ult es­maspäevi­ti, s.t 9. ja 16. au­gustil 10–18.

 • Eesti vanasõ­nad

  5. ju­ulist 31. au­gus­ti­ni 2021. a Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Eesti vanasõ­nad”.

  Jäne­da los­sis hilju­ti ren­oveer­i­tud 2. ko­r­ruse ko­ri­dori sein­tel saab vaa­da­ta kun­stis­tu­u­dio Bas­tor maale, mille ühen­davaks teemaks on eesti vanasõ­nad. Maal­im­ine ei olé stu­u­di­o­lastele ük­snes ho­biks, vaid ka või­malus loomin­guliseks aren­guks ja suhtlemiseks. Tööd on teostatud põhiliselt akrüülvärvide­ga. Paljudel lõuen­di­tel on siledale pin­nale kan­tud „muster”, ka­su­tatud on kol­laažiele­mente. Iga pilt on pikaa­jal­iste mõtiskluste ja si­se­vaatluste tulemus.

 • Ju­ube­linäi­tus niplispitsidest
  Juubelinäitus niplispitsidest Jänedal 2021. a

  Jäne­da raa­matuko­gus on 1. ju­u­nist kuni au­gusti lõpuni 2021. a ül­e­val jär­jeko­rdne läbi suve kestev käsitöönäi­tus.

  MTÜ Loometöö ni­plispit­si klu­bil täi­tub tä­navu 15. tege­vusaas­ta. Ju­ube­li puhul on raa­matuko­gus ül­e­val su­venäi­tus, kus ni­plispit­si meistrid on vaatamiseks väl­ja pan­nud peenes tehnikas valmin­ud tööd: sal­lid, linikud, pae­lad, kraed, lehvikud, rätikud … Näi­tus jääb avatuks au­gusti lõpuni.

 • Kooli­raa­matukogu

  22. april­list 28. mai­ni 2021. a Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Kooli­raa­matukogu”.

  Tä­nane 100-aas­tane Jäne­da raa­matukogu sündis Põh­ja-Eesti Põl­lutöökooli õpikute kogu põh­jal. Peaaegu 80 aa­s­tat tegut­ses kogu amet­likult kooli­raa­matuko­gu­na ning su­urem osa fondist koosnes õpikutest. Sell­es nos­tal­gilis­es väl­japanekus ongi mõned vane­mad ja uue­mad õpikud, millest am­mu­tasid tead­misi põl­lutöökooli õpi­lased. Õpiku­fon­di kom­plek­teer­im­ine ja hal­damine oli läbi ae­gade raa­matukoguhoid­ja üle­sandeks. Näi­tusel on ka nimekiri raa­matukoguhoid­jat­est, kes tegut­sesid samal ajal õpetajana.

 • Värvi­line taevas Assamallas

  26. jaan­uar­ist 31. mai­ni 2021. a As­samal­la raa­matuko­gus ja 17. maist 29. ju­uni­ni 2021. a Tam­salu raa­matuko­gus fo­tonäi­tus “Värvi­line taevas As­samal­las”.

  Näi­tusel ko­ha­liku elaniku pild­is­tatud fo­tod värvilis­est taev­ast, er­inevat­est pilvedest. Kõik fo­tod tehtud Assamallas.

 • Ko­h­tu­mised ja hüvastijätud

  22. märt­sist 28. mai­ni 2021. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Ko­h­tu­mised ja hü­vasti­jä­tud”.

  Kui poleks kur­bi hü­vasti­jätte, siis ei oleks ka rõõm­said ko­h­tu­misi. Samas ei pea ju hü­vasti­jätt alati nukker ole­ma ja ko­h­tu­mine ilmtingi­ma­ta rõõ­mus. Kokkusaamine võib olla ka oota­matu, õpet­lik, hir­mu­tav, elu­muutev …
  Igata­h­es on väga paljudele kir­janikele need sünd­mused ol­nud in­spi­rat­siooniks ja meie lugemis­lauale on jõud­nud kõige er­ineva­maid lu­gusid ko­h­tu­mis­test ja hüvastijättudest.

 • Raa­matukogud 3. maist alates

  Ko­h­tume juba õige pea – alates 3. maist on kõik Tapa val­la raa­matukogud AVATUD!

  Ke­htib siseru­umide täi­tu­vuse nõue kuni 25% ja 2 + 2 nõue. Samu­ti tuleb jätku­valt kan­da kait­se­mas­ki. Näi­tuste külas­t­a­mine on 2 + 2 reegleid järgides lubatud.

  Hu­vitege­vused raa­matukogu siseru­umides on lu­batud ük­snes nende õpi­laste ja laste puhul, kes on lu­batud kon­tak­tõppesse (1.–4. klass) või käi­vad lastea­ias samas rühmas.

  Raa­matute tel­lim­ine raa­matukap­pi jätkub samal moel ka ajal, kui raa­matukogu on avatud!

  1. mail raamatukogu suletud, 3. maist taas külastajatele avatud.
 • Tapa val­la raa­matukogud 11.03.–11.04.2021

  Tin­gi­tu­na ko­roon­avi­iruse la­iast levikust ja val­it­suse ke­ht­es­tatud ko­r­ral­dustest toimub Tapa val­la raa­matukogudes 11.03–11.04.2021 kon­tak­tiva­ba laenu­t­a­mine. Raa­ma­tu­id saab tel­l­i­da tele­foni või meili teel või läbi e‑kataloogi rik­sweb. Tel­li­tud teav­ikud saab kätte raa­matukogu uk­selt ning Tapal on hea või­malus tel­li­tud teav­ikute kätte­saamiseks ka­su­ta­da raa­matukap­pi (24÷7). Teav­ikuid tagas­ta­da saab samu­ti raa­matukogu uk­sel ning Tapal ja Tam­salus ka raa­matute tagas­tuskasti (peaukse kõrval).

  In­ter­ne­tiarvu­ti ka­su­tamise või­malus on ain­ult et­tereg­istreer­im­isel ning kuni 30 minu­tit. In­ter­ne­tiarvu­tites on lu­batud luge­da e‑väljaandeid, ka­su­ta­da Ri­i­gi Teata­jat, külas­ta­da ko­ha­liku omaval­it­suse ja ri­i­gi vee­bile­hti, tasu­da arveid, ka­su­ta­da postkasti ja teha muid igapäe­vaeluks olulisi tegevusi.

  Palume raa­matukokku li­iku­misel jäl­gi­da 2 + 2 reeglit ning raa­matukogu töö­ta­ja­ga va­hetul suhtlemisel kan­da mas­ki. Püsime terved!

  Kõige kind­lam, et teie soov saaks la­hen­duse, on suhel­da oma „ko­du­raa­matukogu“ töötajaga.

  Raa­matukogude tööa­jad ja kontaktid:

 • Pargilu­ule

  12. vee­bru­ar­ist 5. märtsi­ni Jäne­da par­gi pinkidel näi­tus “Pargilu­ule”.

  Talvis­es par­gis ja­lu­tades ja miljoni­vaadet nau­tides lisavad meele­olu pinkide sel­jatugedele paigutatud tahv­likesed Eesti au­torite lood­us­lu­ule­ga. 7 pin­ki ja 7 lu­ule­tust ning kui veab, siis ka karged lumekristal­lid ja päikesepaiste.

  Ka selle näi­tusega tähis­tame raa­matukogu 100. sünnipäeva.

 • Nukkude ime­line maailm

  1. vee­bru­ar­ist 13. märtsi­ni 2021. a Tam­salu raa­matuko­gus näi­tus “Nukkude ime­line maailm”.

  Nukk on olu­line män­gukaaslane. Osa nukke paku­vad män­gurõõ­mu paariks kuuks või aas­taks, kuid on nukke, mida hoitakse hoo­likalt alles. Näi­tuse­le toodud nukud on väga sti­ilsed, sest nende nägu ja ri­id­ed on de­taili­deni läbi mõel­dud. Kollek­t­siooni omanik elab Tam­salus ning on ko­gunud neid nukke juba üle 10 aasta.

 • Vaateid minevikku. Eksliibris

  25. jaan­uar­ist 5. märtsi­ni 2021. a Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Vaateid minevikku. Ek­sli­ib­ris”.

  See on Jäne­da raa­matukogu 100. tegut­semisaastale pühen­datud näi­tuste­sar­ja es­imene väl­japanek.
  Eestis hakati neid omanikumär­gi­seid laiemalt propageer­i­ma umbes 100 aa­s­tat tagasi. Samu­ti on ek­sli­ib­ris sell­ine väike leheke, mille abil väär­tustab omanik raa­matut, tun­nistades selle justkui perekon­da ku­u­lu­vaks. Sar­naselt väär­tustab ka iga raa­matukogu raa­ma­tu­id, an­des neile oma tun­nused. Selle näi­tuse ek­sli­ib­rised ku­u­lu­vad Maire Tas­ka kogusse.

 • Kir­jatud kindad

  18. jaan­uar­ist 26. vee­bru­ar­i­ni 2021. a Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Kir­jatud kin­dad”.

  Näi­tus käsit­si kootud kir­jutest kin­nastest. Kül­mal ajal peavad ikka soo­jad käpikud käes ole­ma. Kui Sul neid veel ei olé, siis näi­tusel ol­e­vatelt kin­nastelt ja kin­daraa­matutest leiad toredaid mus­treid. Ain­ult võta kätte ja hak­ka kuduma!