Tapa raamatukogu

 • TRIO. Sir­je Kri­isa, Tähti Roost­alu, Tiia Eikholm

  2. det­sem­brist 2021. a kuni 29. jaan­uar­i­ni 2022. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus TRIO. Sir­je Kri­isa, Tähti Roost­alu, Tiia Eikholm“.

  Köitekun­stinäi­tusel „TRIO” es­itl­e­vad oma töid kolm naha- ja köitekun­st­nikust kolleegi.

  Sir­je Kri­isa on väl­ja pan­nud va­liku oma töödest, mis käsitl­e­vad su­ures osas raa­matut kui ru­umilist ob­jek­ti. Raa­matute valmis­tamise ju­ures kom­bi­neerib ta nat­u­raalset nah­ka er­inevate mater­jalide­ga nagu met­all, puit, plas­tik, paber. Köit­mise ju­ures kat­setab ta er­inevaid poog­nate ja eesle­ht­ede õm­blemise vi­ise ning ku­jun­dus­es dom­i­neerib sageli punane ja must.

  Tähti Roost­alu loomingut iseloomustab väga er­inevate tehnikate ka­su­t­a­mine: lei­dub na­havooli, in­tar­si­at, batikat, kul­damist, ap­likat­siooni, klišeetehnikat ja tä­napäev­ast dig­itrükitehnikat; vanad tra­dit­sioonilised töövõt­ted ja tehnikad on kom­bi­neer­i­tud kaasaegsete lahendustega.

  Tiia Eikholm es­itleb köiteid, mis on valmin­ud vi­imase nel­ja aas­ta jook­sul. Kun­st­nikku on er­iliselt köit­nud just joon­tehni­ka ja selle avarad või­malused, paind­lik ku­jundi­keel ning lõputud aren­dusvõi­malused. Olu­line kun­st­niku töödes on ka jõu­line ja samas poeeti­line värvikäsitlus.

 • Tapa raa­matukogu pühade ajal
  Tapa Vallaraamatukogu lahtiolekuajad
AVATUD
23.12.2021 11–15
27.–30.12.2021 11–18
Suletud
24., 25., 26. ja 31.12.2021 ning 01.–02.01.2022
Rõõmsaid pühi!
 • Lapi­vaip 100. Minu Eesti täna

  6. ok­too­brist 30. det­sem­bri­ni 2021. a Tapa raa­matuko­gus „Lapi­vaip 100. Minu Eesti täna“.

  Näi­tus on jõud­nud oma rän­nu­jär­je­ga Tapa raa­matuko­gusse. Raa­matukogu ka­hel ko­r­rusel on vaatamiseks ja uud­is­tamiseks väl­jas 100 lapi­vaipa. On põhjust varu­da aega, et oleks mahti uuri­da er­inevaid valmis­tamisvi­ise, ime­tle­da vär­vide kokkuse­ad­mise os­kust, ideede rohkust ja meistrite näpu­osavust. Iga vaip ju­tustab oma loo. Näi­tusega on kaasas töid ja te­gi­jaid tutvus­tav al­bum, kus avanevad meile käsitöömeistrite mõt­ted ning nende hingemaailm.

  Kust sai näi­tuse mõte al­guse?
  Vast­seli­ina Käsitööühing ja Meieselts Meroos aval­dasid 2017. aastal üleskutse ju­ube­li­v­ai­ba õm­blemiseks. Eesti saja aas­ta ju­ube­liks valmis­ki sada 100x100-sen­timeetrist lapi­vaipa, millest koos­neb­ki 100-meetrine lapi­vaip. Au­toriteks on käsitööte­gi­jad üle Eesti. Vai­ba teemaks “Minu Eesti täna”. Lapitööd ka­jas­tavad si­irast ar­mas­tust oma maa ja rah­va vas­tu.
  Näi­tus ringleb veel mõn­da aega Eesti er­inevais pai­gus ja lõpuks saab vai­ba ko­duks Eesti Rah­va Muuseum. 

  Järelpõlvedele jääb ime­tle­da sada lapi­vaipa, millede valmis­tamisse olid oma panuse and­nud 177 Eesti in­imest. Tule uud­ista ja leia teiste hul­gast üles ka Lääne-Viru­maa meistrite tööd.
  Ootame huvil­isi näitusele!

 • Elu­olulised lood” — raamatuesitlus

  30. no­vem­bril 2021. a kell 18.00 Tapa raa­matukogu I ko­r­rusel raa­mat­ue­sitlus — “Elu­olulised lood”.

  Il­munud on tun­tud raa­dioa­jakir­janiku Märt Treieri jär­jeko­r­ras kol­mas raa­mat “Elu­olulised lood”, mis on mõt­te­line jätk üle Eesti luge­jate seas hästi vas­tu võe­tud raa­mat­ule “Hom­miku­ju­tud varase­le ärkajale”.

  Ko­h­tu­misel saame ku­ul­da Märt Treieri raa­dioa­jakir­janikutööst ja teleu­ud­iste tegemis­est, mee­di­ast laiemalt­ki ja arut­lusi Eesti elu üle – kõigest sell­est raa­mat oma peatükkide­ga räägib­ki. Raa­matut saab ka osta, lausa koos pühendusega.

 • Raa­matukogupäe­vad 20.–30.10.2021

  Ko­h­tume raa­matuko­gus! Jälle kord on näit ajakel­lal sell­es punk­tis, mil võime jär­jeko­rdsed raa­matukogupäe­vad pidu­likult avatuks luge­da. Teid ootavad näi­tused, toredad ko­h­tu­mised ja loomu­likult raa­matud. Si­is­ki man­itseme teid raa­matukogu külas­tamisel et­te­vaat­likkuse­le, sest sõ­nal on vägi ja raa­mat­ul on võim.

 • Filmifes­ti­val “Kino maale” 2021

  5.–24. ok­too­bri­ni on Tapa raa­matuko­gus filmifes­ti­vali raames või­ma­lik vaa­da­ta Nor­ra lühimän­gu­filme noortele ja täiskas­vanuile. Mõni doku­men­taal­film veel lisaks.

  Filmisaal raa­matukogu es­ime­sel ko­r­rusel on avatud E‑N 16.00−17.30.

  Vaa­ta lisaks www.kinomaale.ee.

 • Het­keks peatatud aeg

  1.–29. sep­tem­bri­ni 2021. a Tapa raa­matukogu laste- ja noorte ning teenin­du­sosakon­nas fo­tonäi­tus “Het­keks peatatud aeg”.

  Het­keks peatatud aeg
  vaatab piltidelt vas­tu,
  meid rõõ­mu­ga laeb
  ning ru­tul edasi astub.

  Oh, oleks mul praegu fo­tokas!!!“
  Neid ka­het­suse het­ki on kõig­il ette tul­nud, kui mõni elu­seik ei jõua pildile. Tä­nasel päe­val ei jää aga mida­gi jääd­vus­ta­ma­ta, sest pea igaühel on „ki­irabi“ tagataskus – mo­bi­il­tele­fon, mis on võime­line tege­ma vaat et profi­fo­to­sid. Sel­gus, et ka raa­matukogu­rah­va mo­bi­ilides (tõsi mõni foto on ka “see­bikar­biga” tehtud) on tal­lel ilu­said, hu­vi­tavaid, kum­mal­isi ning põnevaid het­ki elust ene­sest. Te­gime fo­todest väikese va­liku ning jagame neid te­ie­ga.
  Vaa­ta ilma läbi meie fotosilma!

 • Kul­gem­ine ajajoonel

  28. ju­ulist 25. sep­tem­bri­ni Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Kul­gem­ine aja­joonel. Tapa raa­matukogu 100”.

  Tapa raa­matukogu näi­tuseri­iuli ees saab fo­tode ja fak­tide saa­tel teha ja­lu­tuskäigu aja­joonel ja lausa läbi saja aas­ta. Saab aimu, kuidas käis Tapa raa­matukogu käsi, näeb ajas­tule iseloomu­likke sti­il­inäiteid lugemis­varast ning fo­todel sil­ma peal hoides saab aimu, kuidas muu­tus ül­dine lin­napilt ajas.

  Tulge ajarän­nakule!

 • Tapa lin­naraa­matukogu maja ja aja lugu

  2. au­gustist 29. sep­tem­bri­ni 2021. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Tapa lin­naraa­matukogu maja ja aja lugu”.

  Vana lastea­ia­hoone ehi­tati üm­ber raa­matukoguks. Ehi­tustööd al­gasid 1998, laster­aa­matukogu alus­tas tööd 1999 ja 2000. aastal asus uude maj­ja ka täiskas­vanute os­akond. Pil­did näi­tusel ju­tus­tavad maja muu­tu­mise lugu — muu­tub sisu, muu­tub ümbrus.

 • Linoleu­mist kartulini

  6.–30. au­gus­ti­ni Tapa raa­matuko­gus (II ko­r­rusel) TYPA trü­ki- ja paberikun­stikeskuse väike kõrgtrük­inäi­tus “Linoleu­mist kar­tuli­ni”.

  TYPA rändtöötuba

  6. au­gustil al­gusega 14.00 TYPA rändtöö­tu­ba Tapa raa­matukogu I ko­r­rusel.
  Tulge jul­gelt osa võtma!

Harukogud

 • Aas­ta loom on pruunkaru

  10. jaan­uar­ist 11. vee­bru­ar­i­ni 2022. a Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Aas­ta loom on pru­unkaru”.

  Pru­unkaru val­i­ti 2022. aas­ta loomaks MTÜ Aas­ta Loom eestvedamisel. Karu­aastal proovi­takse anda ül­e­vaadet sell­est, mil­list elu Eesti karud elavad, kui palju neid meie met­sades on ning miks on nende arvukus kas­va­mas. Näi­tusel on väl­jas met­saot­ti tutvus­tavad lood­us­raa­matud, aga ka ju­tu­raa­matud väikestele ja suurtele.

 • (Eesti) Het­kesäh­va­tusi Porku­ni kan­dist ja mu­jalt

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

  10. jaan­uar­ist 28. vee­bru­ar­i­ni 2022. a Jäne­da los­si saalis fo­tonäi­tus “Het­kesäh­va­tusi Porku­ni kan­dist ja mu­jalt”. Porku­nis elav har­ras­tus­fo­tograaf Ain Aasa on püüd­nud pildile omakan­di neli aas­taae­ga kõigis vär­vides, ilus ja eheduses.
 • (Eesti) Vä­jaot­sa talu maal­inäi­tus

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

  Väjaotsa talu maalinäitus3. jaan­uar­ist 25. vee­bru­ar­i­ni 2022. a Tam­salu raa­matuko­gus Vä­jaot­sa talu maal­inäi­tus. Väl­jaot­sa talu har­ras­tuskun­st­nik Ker­sti Uudekül­li värvikire­vad maalid. Va­likus on nii kauneid lood­us­vaateid kui ka meelepära­seid pilte ab­strak­tse kun­sti austajatele.
 • Meie jõu­lue­ht­ed

  6. det­sem­brist 2021. a kuni 10. jaan­uar­i­ni 2022. a Jäne­da raa­matuko­gus Jäne­da ni­plispit­si klu­bi es­itleb: “Meie jõu­lue­ht­ed”.

  Näi­tusel on ni­plispit­si tehnikas kuuseehted.

 • Harukogud pühade ajal

  Tam­salu raa­matukogu avatud:

  23. det­sem­bril 11–15
  27., 28. ja 30. det­sem­bril 11–18
  29. det­sem­bril 9–18

  As­samal­la raa­matukogu avatud:

  23. det­sem­bril 9–14
  27. det­sem­bril 9–17
  28. ja 29. det­sem­bril 10–18
  30. det­sem­bril 9–17

  Jäne­da raa­matukogu avatud: 

  23. det­sem­bril 10–15
  27.–30. det­sem­bril 10–18

  Lehtse raa­matukogu avatud: 

  23. det­sem­bril 10–15
  27.–30. det­sem­bril 10–18

  Sak­si raa­matukogu avatud: 

  28. det­sem­bril 12–19
  29. det­sem­bril 10–18

  Va­jan­gu raa­matukogu avatud:

  23. det­sem­bril 9–14
  27.–30. det­sem­bril 9–17

  Rõõmsaid pühi!

 • Lood­us­likud pühapaigad

  6. det­sem­brist 2021. a kuni 31. jaan­uar­i­ni 2022. a Jäne­da raa­matuko­gus fo­tonäi­tus “Lood­us­likud püha­paigad”.

  Fo­tonäi­tus “Uu­rali rah­vaste lood­us­likud püha­paigad” on Fen­no-Ugria Asu­tuse MTÜ ränd­näi­tus, mis tutvustab Uu­rali rah­vaste lood­us­likke püha­paiku ja nen­de­ga seo­tud kombetalitusi.

 • Päkapikud jõu­lu ootel

  29. no­vem­brist 21. det­sem­bri­ni 2021. a Tam­salu raa­matuko­gus näi­tus “Päkapikud jõu­lu oo­tel”.

  Juba luge­mat­ul arvul,
  päkapikke kiki­varvul,
  li­igub maal ja li­igub lin­nas,
  ise pisike kui kinnas!

  Päkapikud jõudsid ka Tam­salu raa­matukokku. Aas­tate jook­sul kogutud kollek­t­sioon pärineb Tam­salu güm­naa­si­u­mi õpeta­jalt Elle Nurmsalult.

 • Külas on lastekir­janik Jaanus Vaiksoo
  Tamsalu kultuurimajas kohtumine lastekirjanik Jaanus Vaiksooga

  9. no­vem­bril 2021. a kell 12.30 Tam­salu kul­tu­uri­ma­jas ko­h­tu­mine lastekir­janik Jaanus Vaik­sooga.

 • Li­ik­lu­so­hutusalane lo­eng eakatele

  16. no­vem­bril 2021 kell 12.00 Jäne­da los­sis li­ik­lu­so­hutusalane lo­eng eakatele.

  Liiklusohutusalane loeng eakatele
 • Het­kesäh­va­tusi ko­dukan­dist ja mu­jalt ning tagantpooltki

  26. ok­too­brist 30. no­vem­bri­ni 2021. a Tam­salu raa­matuko­gus fo­tonäi­tus “Het­kesäh­va­tusi ko­dukan­dist ja mu­jalt ning tagant­poolt­ki”.

  Har­ras­tus­fo­tograaf Ain Aasa lood­us­fo­tod Porku­ni üm­brus­est ning kauge­malt­ki. Sel­l­el näi­tusel on esin­datud kõik neli aastaaega.

 • Raa­matukogupäe­vad 20.–30.10.2021

  Ko­h­tume raa­matuko­gus! Jälle kord on näit ajakel­lal sell­es punk­tis, mil võime jär­jeko­rdsed raa­matukogupäe­vad pidu­likult avatuks luge­da. Teid ootavad näi­tused, toredad ko­h­tu­mised ja loomu­likult raa­matud. Si­is­ki man­itseme teid raa­matukogu külas­tamisel et­te­vaat­likkuse­le, sest sõ­nal on vägi ja raa­mat­ul on võim.

 • Tere tule­mast muumide maailma!

  15. ok­too­brist 30. no­vem­bri­ni 2021. a Tam­salu raa­matuko­gus näi­tus “Tere tule­mast muumide maail­ma!”.

  On Muumi­maal uksed ja sü­damed val­la. Üks hääl huikab ül­e­valt, pilvedest alla: “Hei muumid! Sõpru kuis hoi­da, sa va­hel ei tea, seda on muumidelt õp­p­i­da hea! Hei muumid! …”

  Pool­tel Soome pere­del on ka­su­tusel muumide kru­usid. Aas­tate jook­sul on ka Eestis muumide kru­usid üha pop­u­laarse­mad ning kollek­t­sionääre tuleb kogu aeg ju­urde. Käesolev kogu pärineb Tam­salu lähistelt.

 • Val­i­tud het­ked. Jäne­da raa­matukogu 100

  1. ok­too­brist 30. no­vem­bri­ni 2021. a Jäne­da raa­matuko­gus fo­tonäi­tus “Val­i­tud het­ked. Jäne­da raa­matukogu 100”.

  Kui palju imelisi het­ki ja sünd­musi mahub sa­jasse aas­tasse! Ning ikka tahame meenu­ta­da kõige pare­maid, kõige ilusamaid ja ke­hve­mad pigem ära un­us­ta­da. Milline vedamine, kui õnnes­tub taba­da ja tal­leta­da märgilisi ja arm­said juh­tu­misi. Palju rohkem neist on jäänud vaid sünd­muste tun­nista­jate mälusse ja sü­damesse, aga ka seal on neil kindel koht. Sel­l­el näi­tusel on val­i­tud fo­tod Jäne­da raa­matukogu elu­loost aas­tail 1965–2021.

 • Kir­jan­dushom­mik Anti Saarega
  Kirjandushommik Anti Saarega

  13. sep­tem­bril 2021. a kell 10 Jäne­da raa­matuko­gus kir­jan­dushom­mik Anti Saare­ga.

  Kohtumine Anti Saarega Lehtse raamatukogus

  Kauaoo­datud ko­h­tu­mine lastekir­janik Anti Saare­ga, vah­vate Pär­di-lugude ning mit­mete teiste laster­aa­matute au­tori­ga Jäne­da Kooli õpi­lastele ning teis­tele huvilistele.

  Kell 11.15 ko­h­tu­mine Anti Saare­ga Lehtse raamatukogus.

 • 100 het­ke Tapa raa­matukogu ajaloos

  2.–30. sep­tem­bri­ni 2021. a Tam­salu raa­matuko­gus fo­tonäi­tus “100 het­ke Tapa raa­matukogu ajaloos”.

  Näi­tus annab põ­gusa ül­e­vaate Tapa raa­matuko­gus toimunud sünd­muste ko­h­ta. Samas ju­tus­tavad pil­did meile, mida raa­matukogud peale kir­jan­duse laenu­tamise oma luge­jatele paku­vad: toimu­vad ko­h­tu­mised kir­janike ja kun­st­nikega, ko­r­ral­datakse raa­matu- ja kun­stinäi­tu­seid, paku­takse IT-alast nõus­tamist, tutvus­tatakse ko­dukan­di in­imeste tegemisi ja otse loomu­likult paku­takse lastele er­inevaid üri­tusi – teematunde, vik­tori­ine, mänge, nuputamisi.

  Ko­h­tu­miseni raa­matuko­gus! Sind, hea luge­ja, ootavad Tapa val­la raa­matukogud: Tapa, Tam­salu, As­samal­la, Jäne­da, Lehtse, Sak­si ning Vajangu.