Tapa raamatukogu

 • Elu­olulised lood” — raamatuesitlus

  30. no­vem­bril 2021. a kell 18.00 Tapa raa­matukogu I ko­r­rusel raa­mat­ue­sitlus — “Elu­olulised lood”.

  Il­munud on tun­tud raa­dioa­jakir­janiku Märt Treieri jär­jeko­r­ras kol­mas raa­mat “Elu­olulised lood”, mis on mõt­te­line jätk üle Eesti luge­jate seas hästi vas­tu võe­tud raa­mat­ule “Hom­miku­ju­tud varase­le ärkajale”.

  Ko­h­tu­misel saame ku­ul­da Märt Treieri raa­dioa­jakir­janikutööst ja teleu­ud­iste tegemis­est, mee­di­ast laiemalt­ki ja arut­lusi Eesti elu üle – kõigest sell­est raa­mat oma peatükkide­ga räägib­ki. Raa­matut saab ka osta, lausa koos pühendusega.

 • Lapi­vaip 100. Minu Eesti täna

  6. ok­too­brist 27. no­vem­bri­ni Tapa raa­matuko­gus „Lapi­vaip 100. Minu Eesti täna“.

  Näi­tus on jõud­nud oma rän­nu­jär­je­ga Tapa raa­matuko­gusse. Raa­matukogu ka­hel ko­r­rusel on vaatamiseks ja uud­is­tamiseks väl­jas 100 lapi­vaipa. On põhjust varu­da aega, et oleks mahti uuri­da er­inevaid valmis­tamisvi­ise, ime­tle­da vär­vide kokkuse­ad­mise os­kust, ideede rohkust ja meistrite näpu­osavust. Iga vaip ju­tustab oma loo. Näi­tusega on kaasas töid ja te­gi­jaid tutvus­tav al­bum, kus avanevad meile käsitöömeistrite mõt­ted ning nende hingemaailm.

  Kust sai näi­tuse mõte al­guse?
  Vast­seli­ina Käsitööühing ja Meieselts Meroos aval­dasid 2017. aastal üleskutse ju­ube­li­v­ai­ba õm­blemiseks. Eesti saja aas­ta ju­ube­liks valmis­ki sada 100x100-sen­timeetrist lapi­vaipa, millest koos­neb­ki 100-meetrine lapi­vaip. Au­toriteks on käsitööte­gi­jad üle Eesti. Vai­ba teemaks “Minu Eesti täna”. Lapitööd ka­jas­tavad si­irast ar­mas­tust oma maa ja rah­va vas­tu.
  Näi­tus ringleb veel mõn­da aega Eesti er­inevais pai­gus ja lõpuks saab vai­ba ko­duks Eesti Rah­va Muuseum. 

  Järelpõlvedele jääb ime­tle­da sada lapi­vaipa, millede valmis­tamisse olid oma panuse and­nud 177 Eesti in­imest. Tule uud­ista ja leia teiste hul­gast üles ka Lääne-Viru­maa meistrite tööd.
  Ootame huvil­isi näitusele!

 • Raa­matukogupäe­vad 20.–30.10.2021

  Ko­h­tume raa­matuko­gus! Jälle kord on näit ajakel­lal sell­es punk­tis, mil võime jär­jeko­rdsed raa­matukogupäe­vad pidu­likult avatuks luge­da. Teid ootavad näi­tused, toredad ko­h­tu­mised ja loomu­likult raa­matud. Si­is­ki man­itseme teid raa­matukogu külas­tamisel et­te­vaat­likkuse­le, sest sõ­nal on vägi ja raa­mat­ul on võim.

 • Filmifes­ti­val “Kino maale” 2021

  5.–24. ok­too­bri­ni on Tapa raa­matuko­gus filmifes­ti­vali raames või­ma­lik vaa­da­ta Nor­ra lühimän­gu­filme noortele ja täiskas­vanuile. Mõni doku­men­taal­film veel lisaks.

  Filmisaal raa­matukogu es­ime­sel ko­r­rusel on avatud E‑N 16.00−17.30.

  Vaa­ta lisaks www.kinomaale.ee.

 • Het­keks peatatud aeg

  1.–29. sep­tem­bri­ni 2021. a Tapa raa­matukogu laste- ja noorte ning teenin­du­sosakon­nas fo­tonäi­tus “Het­keks peatatud aeg”.

  Het­keks peatatud aeg
  vaatab piltidelt vas­tu,
  meid rõõ­mu­ga laeb
  ning ru­tul edasi astub.

  Oh, oleks mul praegu fo­tokas!!!“
  Neid ka­het­suse het­ki on kõig­il ette tul­nud, kui mõni elu­seik ei jõua pildile. Tä­nasel päe­val ei jää aga mida­gi jääd­vus­ta­ma­ta, sest pea igaühel on „ki­irabi“ tagataskus – mo­bi­il­tele­fon, mis on võime­line tege­ma vaat et profi­fo­to­sid. Sel­gus, et ka raa­matukogu­rah­va mo­bi­ilides (tõsi mõni foto on ka “see­bikar­biga” tehtud) on tal­lel ilu­said, hu­vi­tavaid, kum­mal­isi ning põnevaid het­ki elust ene­sest. Te­gime fo­todest väikese va­liku ning jagame neid te­ie­ga.
  Vaa­ta ilma läbi meie fotosilma!

 • Kul­gem­ine ajajoonel

  28. ju­ulist 25. sep­tem­bri­ni Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Kul­gem­ine aja­joonel. Tapa raa­matukogu 100”.

  Tapa raa­matukogu näi­tuseri­iuli ees saab fo­tode ja fak­tide saa­tel teha ja­lu­tuskäigu aja­joonel ja lausa läbi saja aas­ta. Saab aimu, kuidas käis Tapa raa­matukogu käsi, näeb ajas­tule iseloomu­likke sti­il­inäiteid lugemis­varast ning fo­todel sil­ma peal hoides saab aimu, kuidas muu­tus ül­dine lin­napilt ajas.

  Tulge ajarän­nakule!

 • Tapa lin­naraa­matukogu maja ja aja lugu

  2. au­gustist 29. sep­tem­bri­ni 2021. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Tapa lin­naraa­matukogu maja ja aja lugu”.

  Vana lastea­ia­hoone ehi­tati üm­ber raa­matukoguks. Ehi­tustööd al­gasid 1998, laster­aa­matukogu alus­tas tööd 1999 ja 2000. aastal asus uude maj­ja ka täiskas­vanute os­akond. Pil­did näi­tusel ju­tus­tavad maja muu­tu­mise lugu — muu­tub sisu, muu­tub ümbrus.

 • Linoleu­mist kartulini

  6.–30. au­gus­ti­ni Tapa raa­matuko­gus (II ko­r­rusel) TYPA trü­ki- ja paberikun­stikeskuse väike kõrgtrük­inäi­tus “Linoleu­mist kar­tuli­ni”.

  TYPA rändtöötuba

  6. au­gustil al­gusega 14.00 TYPA rändtöö­tu­ba Tapa raa­matukogu I ko­r­rusel.
  Tulge jul­gelt osa võtma!

 • 100 het­ke Tapa raa­matukogu ajaloos

  5. ju­ulist 30. au­gus­ti­ni 2021. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matukogu ju­ube­liks kokku sea­tud fo­tonäi­tus “100 het­ke Tapa raa­matukogu ajaloos”.

  Näi­tus annab vaid õige põ­gusa ül­e­vaate saja aas­ta jook­sul toimunu ko­h­ta. Oleme võõrus­tanud kir­janikke ja kun­st­nikke, kolleege ja käsitöömeistreid meilt ja raja tagant, ko­htunud fil­mi- ja telein­imeste­ga, ko­r­ral­danud raa­matu- ja kun­stinäi­tu­seid, tutvus­tanud õpi­laste loometöid, vi­in­ud laste­ga läbi teematunde, pakkunud nuputamist, tein­ud õues maakun­sti ja palju, palju muud. Raa­matuko­gus ko­htu­vad kun­st, muusi­ka, kir­jan­dus ja meie arm­sad luge­jad. Meil pole ku­na­gi igav, tege­vust ja lugemist jätkub kõig­ile!
  Ko­h­tume raamatukogus!

 • 80 aa­s­tat juuniküüditamisest
  80 aastat juuniküüditamisest

  On täht­päe­vi, mida ei taha tähis­ta­da, kuid mida ei saa un­us­ta­da. Tä­navu, 14. ju­u­nil, möö­dub 80 aa­s­tat juuniküüditamisest.

Harukogud

 • Päkapikud jõu­lu ootel

  29. no­vem­brist 21. det­sem­bri­ni 2021. a Tam­salu raa­matuko­gus näi­tus “Päkapikud jõu­lu oo­tel”.

  Juba luge­mat­ul arvul,
  päkapikke kiki­varvul,
  li­igub maal ja li­igub lin­nas,
  ise pisike kui kinnas!

  Päkapikud jõudsid ka Tam­salu raa­matukokku. Aas­tate jook­sul kogutud kollek­t­sioon pärineb Tam­salu güm­naa­si­u­mi õpeta­jalt Elle Nurmsalult.

 • Külas on lastekir­janik Jaanus Vaiksoo
  Tamsalu kultuurimajas kohtumine lastekirjanik Jaanus Vaiksooga

  9. no­vem­bril 2021. a kell 12.30 Tam­salu kul­tu­uri­ma­jas ko­h­tu­mine lastekir­janik Jaanus Vaik­sooga.

 • Li­ik­lu­so­hutusalane lo­eng eakatele

  16. no­vem­bril 2021 kell 12.00 Jäne­da los­sis li­ik­lu­so­hutusalane lo­eng eakatele.

  Liiklusohutusalane loeng eakatele
 • Het­kesäh­va­tusi ko­dukan­dist ja mu­jalt ning tagantpooltki

  26. ok­too­brist 30. no­vem­bri­ni 2021. a Tam­salu raa­matuko­gus fo­tonäi­tus “Het­kesäh­va­tusi ko­dukan­dist ja mu­jalt ning tagant­poolt­ki”.

  Har­ras­tus­fo­tograaf Ain Aasa lood­us­fo­tod Porku­ni üm­brus­est ning kauge­malt­ki. Sel­l­el näi­tusel on esin­datud kõik neli aastaaega.

 • Raa­matukogupäe­vad 20.–30.10.2021

  Ko­h­tume raa­matuko­gus! Jälle kord on näit ajakel­lal sell­es punk­tis, mil võime jär­jeko­rdsed raa­matukogupäe­vad pidu­likult avatuks luge­da. Teid ootavad näi­tused, toredad ko­h­tu­mised ja loomu­likult raa­matud. Si­is­ki man­itseme teid raa­matukogu külas­tamisel et­te­vaat­likkuse­le, sest sõ­nal on vägi ja raa­mat­ul on võim.

 • Tere tule­mast muumide maailma!

  15. ok­too­brist 30. no­vem­bri­ni 2021. a Tam­salu raa­matuko­gus näi­tus “Tere tule­mast muumide maail­ma!”.

  On Muumi­maal uksed ja sü­damed val­la. Üks hääl huikab ül­e­valt, pilvedest alla: “Hei muumid! Sõpru kuis hoi­da, sa va­hel ei tea, seda on muumidelt õp­p­i­da hea! Hei muumid! …”

  Pool­tel Soome pere­del on ka­su­tusel muumide kru­usid. Aas­tate jook­sul on ka Eestis muumide kru­usid üha pop­u­laarse­mad ning kollek­t­sionääre tuleb kogu aeg ju­urde. Käesolev kogu pärineb Tam­salu lähistelt.

 • Val­i­tud het­ked. Jäne­da raa­matukogu 100

  1. ok­too­brist 30. no­vem­bri­ni 2021. a Jäne­da raa­matuko­gus fo­tonäi­tus “Val­i­tud het­ked. Jäne­da raa­matukogu 100”.

  Kui palju imelisi het­ki ja sünd­musi mahub sa­jasse aas­tasse! Ning ikka tahame meenu­ta­da kõige pare­maid, kõige ilusamaid ja ke­hve­mad pigem ära un­us­ta­da. Milline vedamine, kui õnnes­tub taba­da ja tal­leta­da märgilisi ja arm­said juh­tu­misi. Palju rohkem neist on jäänud vaid sünd­muste tun­nista­jate mälusse ja sü­damesse, aga ka seal on neil kindel koht. Sel­l­el näi­tusel on val­i­tud fo­tod Jäne­da raa­matukogu elu­loost aas­tail 1965–2021.

 • Kir­jan­dushom­mik Anti Saarega
  Kirjandushommik Anti Saarega

  13. sep­tem­bril 2021. a kell 10 Jäne­da raa­matuko­gus kir­jan­dushom­mik Anti Saare­ga.

  Kohtumine Anti Saarega Lehtse raamatukogus

  Kauaoo­datud ko­h­tu­mine lastekir­janik Anti Saare­ga, vah­vate Pär­di-lugude ning mit­mete teiste laster­aa­matute au­tori­ga Jäne­da Kooli õpi­lastele ning teis­tele huvilistele.

  Kell 11.15 ko­h­tu­mine Anti Saare­ga Lehtse raamatukogus.

 • 100 het­ke Tapa raa­matukogu ajaloos

  2.–30. sep­tem­bri­ni 2021. a Tam­salu raa­matuko­gus fo­tonäi­tus “100 het­ke Tapa raa­matukogu ajaloos”.

  Näi­tus annab põ­gusa ül­e­vaate Tapa raa­matuko­gus toimunud sünd­muste ko­h­ta. Samas ju­tus­tavad pil­did meile, mida raa­matukogud peale kir­jan­duse laenu­tamise oma luge­jatele paku­vad: toimu­vad ko­h­tu­mised kir­janike ja kun­st­nikega, ko­r­ral­datakse raa­matu- ja kun­stinäi­tu­seid, paku­takse IT-alast nõus­tamist, tutvus­tatakse ko­dukan­di in­imeste tegemisi ja otse loomu­likult paku­takse lastele er­inevaid üri­tusi – teematunde, vik­tori­ine, mänge, nuputamisi.

  Ko­h­tu­miseni raa­matuko­gus! Sind, hea luge­ja, ootavad Tapa val­la raa­matukogud: Tapa, Tam­salu, As­samal­la, Jäne­da, Lehtse, Sak­si ning Vajangu.

 • Lehtse raa­matukogu lahtiolekuajad

  9.–22. au­gus­ti­ni on Lehtse raa­matukogu avatud ain­ult es­maspäevi­ti, s.t 9. ja 16. au­gustil 10–18.

 • Eesti vanasõ­nad

  5. ju­ulist 31. au­gus­ti­ni 2021. a Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Eesti vanasõ­nad”.

  Jäne­da los­sis hilju­ti ren­oveer­i­tud 2. ko­r­ruse ko­ri­dori sein­tel saab vaa­da­ta kun­stis­tu­u­dio Bas­tor maale, mille ühen­davaks teemaks on eesti vanasõ­nad. Maal­im­ine ei olé stu­u­di­o­lastele ük­snes ho­biks, vaid ka või­malus loomin­guliseks aren­guks ja suhtlemiseks. Tööd on teostatud põhiliselt akrüülvärvide­ga. Paljudel lõuen­di­tel on siledale pin­nale kan­tud „muster”, ka­su­tatud on kol­laažiele­mente. Iga pilt on pikaa­jal­iste mõtiskluste ja si­se­vaatluste tulemus.

 • Ju­ube­linäi­tus niplispitsidest
  Juubelinäitus niplispitsidest Jänedal 2021. a

  Jäne­da raa­matuko­gus on 1. ju­u­nist kuni au­gusti lõpuni 2021. a ül­e­val jär­jeko­rdne läbi suve kestev käsitöönäi­tus.

  MTÜ Loometöö ni­plispit­si klu­bil täi­tub tä­navu 15. tege­vusaas­ta. Ju­ube­li puhul on raa­matuko­gus ül­e­val su­venäi­tus, kus ni­plispit­si meistrid on vaatamiseks väl­ja pan­nud peenes tehnikas valmin­ud tööd: sal­lid, linikud, pae­lad, kraed, lehvikud, rätikud … Näi­tus jääb avatuks au­gusti lõpuni.

 • Kooli­raa­matukogu

  22. april­list 28. mai­ni 2021. a Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Kooli­raa­matukogu”.

  Tä­nane 100-aas­tane Jäne­da raa­matukogu sündis Põh­ja-Eesti Põl­lutöökooli õpikute kogu põh­jal. Peaaegu 80 aa­s­tat tegut­ses kogu amet­likult kooli­raa­matuko­gu­na ning su­urem osa fondist koosnes õpikutest. Sell­es nos­tal­gilis­es väl­japanekus ongi mõned vane­mad ja uue­mad õpikud, millest am­mu­tasid tead­misi põl­lutöökooli õpi­lased. Õpiku­fon­di kom­plek­teer­im­ine ja hal­damine oli läbi ae­gade raa­matukoguhoid­ja üle­sandeks. Näi­tusel on ka nimekiri raa­matukoguhoid­jat­est, kes tegut­sesid samal ajal õpetajana.

 • Värvi­line taevas Assamallas

  26. jaan­uar­ist 31. mai­ni 2021. a As­samal­la raa­matuko­gus ja 17. maist 29. ju­uni­ni 2021. a Tam­salu raa­matuko­gus fo­tonäi­tus “Värvi­line taevas As­samal­las”.

  Näi­tusel ko­ha­liku elaniku pild­is­tatud fo­tod värvilis­est taev­ast, er­inevat­est pilvedest. Kõik fo­tod tehtud Assamallas.

 • Ko­h­tu­mised ja hüvastijätud

  22. märt­sist 28. mai­ni 2021. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Ko­h­tu­mised ja hü­vasti­jä­tud”.

  Kui poleks kur­bi hü­vasti­jätte, siis ei oleks ka rõõm­said ko­h­tu­misi. Samas ei pea ju hü­vasti­jätt alati nukker ole­ma ja ko­h­tu­mine ilmtingi­ma­ta rõõ­mus. Kokkusaamine võib olla ka oota­matu, õpet­lik, hir­mu­tav, elu­muutev …
  Igata­h­es on väga paljudele kir­janikele need sünd­mused ol­nud in­spi­rat­siooniks ja meie lugemis­lauale on jõud­nud kõige er­ineva­maid lu­gusid ko­h­tu­mis­test ja hüvastijättudest.