Tapa raamatukogu

 • (Eesti) Aita ku­jun­da­da oma ko­dulin­na!

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  Tapa kesklinna maketid raamatukogusTapa raa­matuko­gus on au­gusti keskpaigani või­ma­lik tutvu­da Tapa kesklin­na maket­tide ja es­ki­iside­ga. Raa­matukogu es­imese ko­r­ruse luge­mis­saalis on väl­jas arhitek­tide poolt lood­ud kolm er­inevat vari­at­siooni keskväl­jakust, Pikast tä­navast ja Vilm­si plat­sist.

  Es­imene või­ma­lik vari­ant kannab nime “Allee ja park”. Sell­es var­ian­dis on Pikk tn tehtud või­ma­likult kit­saks ning ühte äärde jääks lai par­giala. Sõidu­tee oleks üh­e­su­u­naline ja läänekül­jes ol­e­val kõn­ni­teel paiknek­sid hal­jas­tuskastid. Väl­jaku keskele ei olé pla­neer­i­tud kõr­get hal­jas­tust ja ka val­gus­tuse puhul oleks eel­is­tatud madala­mad val­gustid.

  Teine või­ma­lik vari­ant kannab nime “Sik­sak-tä­nav ning pik­sel­datud väl­jak”. Sell­es var­ian­dis on Pikk tn ka­h­e­su­u­naline ning sõidu­tee li­igub sik­sakis üh­est tä­na­va ser­vast teise. Hal­jas­tuse poolest on siin pigem kõr­relis­te­ga väikesed lapid koos kaskede­ga. Väl­jaku la­hen­dus läh­tub ru­udulis­est mus­trist, kõva ka­tend on jäe­tud kõn­ni­teedele ning nende va­hel on muru või muu pehme pin­nas. Au­tod li­igu­vad üle väl­jaku ja­gatud ru­umis ja jalakäi­jate­ga samas tas­ap­in­nas.

  Ja kol­mas või­ma­lik vari­ant kannab nime „Ja­gatud ruum ja väl­jak“ — Pikale tä­navale ja keskväl­jakule on an­tud ja­gatud ru­umi­ga la­hen­dus. Sõidu­teed pi­iravad ja mar­keerivad ko­htkind­lad is­tu­tuskastid, mis on in­te­greer­i­tud lin­namööbli­ga. Hal­jas­tuse poolest võiks kaalu­da pih­lakaid ja hal­jas­tuskastides pigem lop­saka­mat tai­mestikku. Val­gustite­na on siin ka­su­tatud madalaid poste, mis rõhutavad tä­na­va telge. Plat­sil on an­tud hal­jasaladele selge ümar vorm, mille per­imeetris on või­ma­lik is­tu­da.

  Arhitek­tide lood­ud kolme er­ine­va vari­at­siooni­ga saab tutvu­da ka Tapa val­la Face­boo­ki lehel ja ko­d­ule­hel https://www.tapa.ee/tapa-linna-keskvaljak.

  Oo­datud on kõik mõt­ted, et­tepanekud ja küsimused. Taga­sisidet saab edas­ta­da meilile või täites küsimustiku raa­matuko­gus ko­ha­peal või Tapa val­la ko­d­ule­hel.

  Ava küsimustik.

  Kõi­gi lin­laste ar­va­mus on olu­line! Ain­ult nii saab pro­jek­teer­im­isel ar­ves­ta­da lin­narah­va soovide­ga!

 • (Eesti) Egip­tus

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  2. ju­ulist au­gusti keskpaigani 2020. a on Tapa raa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas Tapa Muusi­ka- ja Kun­stikooli õpi­lastööde näi­tus “Egip­tus”.

  Oleme Tapa raa­matuko­gus näi­danud Tapa muusikakooli kun­stiosakon­na õpi­laste loometöid väga er­ineva­tel teemadel. Selle suve näi­tuseks on „Egip­tus“. Õpeta­ja Li­ina Kald, kelle juhen­damisel tööd valmisid, on kir­jel­danud: „Vaatasime koos rohkete piltide­ga Egip­tuse kun­sti raa­ma­tu­id ning aru­tasime sealset kul­tu­uri prae­gusel ajal, sest mitmed õpi­lased olid ka ise külas­tanud seda maad. Noore­mal vanuserüh­mal (7–9‑aastased) oli teemaks Skarabeus ehk õn­nemardikas. Vane­ma vanuserüh­ma (10–16-aastased) töödes soo­visin näha paber­il seda, mis neid kõige rohkem kõnetab Egip­tuse kun­stis. Vane­mad lapsed said su­ure­ma paberi. Kõik tööd on tehtud kuiv­pastel­li­ga“.

  Näi­tus on ringel­nud maakon­na eri pai­gus ja jõud­nud ka 2019. a talv­el Soome Vi­ialasse. Las­teosakon­nas on nüüd avas­tamist kül­la­ga, sest sein­tel ol­e­vaid kauneid soo­jades toonides töid toetavad Egip­tuse-teemalised raa­matud. Vaatamist ja lugemist jätkub “Egip­tuse-toas” kaue­maks!

 • (Eesti) Ime­line Is­land

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  Elle Mets Islandil1. ju­u­nist 30. ju­uli­ni 2020. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Ime­line Is­land”.

  Fo­tokaam­er­a­ga käis Is­landil Elle Mets, kelle emot­sioonidest tul­vil jääd­vus­tustest sai­gi kokku näi­tus. Ise on ta öel­nud nii:

  Ilm­selt on paljud meist ko­rd­ki elus ihanud oma sil­ma­ga näha Is­landit. Selle müstilise saare­ga ke­set At­lan­di ookeani on seo­tud palju lu­gusid ja näh­tusi, mis meie reaal­suse­ta­ju­ga kuida­gi ei taha haaku­da. Tahaks ju ikka päris ise näha-kat­su­da-koge­da, mis on see müsti­line vettpurskav geis­er, kuidas saab ke­set sü­da­suve liustiku­järvel jää­pankade va­hel tri­ivi­da, rääki­ma­ta vulka­aniliste mägede pi­dev­ast äh­var­davast ko­haloleku­tun­netus­est.

  Nüüd, mil mul en­dal õnnes­tus möö­dunud su­v­el ise Is­landil tu­u­ri­ta­mas käia, sain sealt kaasa sel­l­ise emot­sioonide­tul­va, mida li­ht­salt pidin kel­le­ga­gi jaga­ma. Ja loomu­likult pildikee­les, mis on mulle kõige sü­damelähedasem. See oli­gi käesol­e­va näi­tuse tõuke­jõuks.”

 • (Eesti) Tapa Muusi­ka- ja Kun­stikooli õpi­lastööde näi­tus

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilastööde näituse plakatTapa Muusika- ja Kunstikooli õpilastööde näitus4. märt­sist 29. ju­uni­ni 2020. a Tapa raa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas Tapa Muusi­ka- ja Kun­stikooli õpi­lastööde näi­tus.

  Tapa Muusi­ka- ja Kun­stikooli õpi­laste loometööde ke­vad­näi­tus.

 • (Eesti) Tapa val­la raa­matukogud taasa­vatud 18. maist

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  Tapa valla raamatukogud 18. maist alates taas avatud
 • (Eesti) 16. märt­sist eri­oluko­r­ra lõpuni sule­tud

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

 • (Eesti) Oi sina mu pesa

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  25. vee­bru­ar­ist 30. märtsi­ni Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Oi sina mu pesa”.

  Oi sina mu pesa“ on Eesti Na­hakun­st­nike Li­idu ko­r­ral­datud köitepro­jekt, mille aluseks on spet­si­aalselt Jaan Krossi sün­ni­aastapäe­vaks koost­atud ja kun­st­nikele köit­miseks väl­ja an­tud Jaan Krossi ja Ellen Ni­idu lu­ule­val­imik „Oi sina mu pesa“ (koost­a­ja Maar­ja Un­dusk). Ek­sponeer­i­tud on 40 köitein­ter­pre­tat­siooni Eesti köitekun­st­nikelt. Jaan Kross (1920−2007) ja Ellen Niit (1928−2016) said tun­tuks lu­uleu­uen­da­jate­na 1950-ndate aas­tate lõpul. Kahe loomein­imese ar­mas­tus­est sündis suur osa nende lu­ule paremikust, mis näi­tusel leiab väljun­di kau­nites na­hast köidetes.

 • (Eesti) In­gli­ma­jad

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  10. vee­bru­ar­ist 14. märtsi­ni 2020. a Tapa raa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas käsitöö näi­tus “In­gli­ma­jad”.

  Maris Talu meis­ter­datud ma­jakesed, kuhu on kokku pan­dud tund­ed, värvid, num­brid, val­gus, head soovid ja mäles­tused. Kõik see moodustab ter­viku, kuid samas toob es­ile kõige pise­mad­ki de­tailid. See on teekond läbi elu, keskkon­na, as­jade ja ilu, mis meid ümbrit­seb aga mida alati pole sil­ma­ga näha.

 • (Eesti) Eesti ajaloo kir­ju­ta­ja Jaan Kross 100

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  27. jaan­uar­ist 14. märtsi­ni 2020. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Eesti ajaloo kir­ju­ta­ja Jaan Kross 100”.

  Näi­tus on pühen­datud su­urele kir­janikule, kes kir­ju­tas eest­lastest ja nende ajast.

 • (Eesti) Tapa Põl­lu Kodu elanike lood­us­fo­tode näi­tus

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  Tapa Põllu Kodu elanike loodusfotode näituse plakatPilt Tapa Põllu Kodu elanike loodusfotode näituselt1.–28. vee­bru­rari­ni 2020. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas Tapa Põl­lu Kodu elanike lood­us­fo­tode näi­tus.

  Tapa Põl­lu Kodu eriva­jaduste­ga in­imesd käisid kaam­er­a­ga lood­us­es ja nende fo­tonäi­tus ka­jastab­ki kõike seda, mida nad seal nägid.

Harukogud

 • (Eesti) Krim­i­naalsed lood

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  29. ju­u­nist 7. au­gus­ti­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Krim­i­naalsed lood”.

  Soe suvi on käes ning mida siis su­vel­ugemiseks laenu­ta­da. Kind­lasti so­bib lastele sume­dateks su­veõh­tuteks min­gi põnev raa­mat, milleks on krim­i­naalsed lood. Väl­japanekus on nii eesti kir­janike kui ka väliskir­janike krim­in­ulle. Toredaid lei­de raa­matuko­gust ja head lugemist su­v­el.

 • (Eesti) Jäne­da raa­matukogu su­v­el

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  Juulis suletud
 • (Eesti) Kadri Hin­rikus — lastekir­janik ja ajakir­ja Täheke toimeta­ja

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  8.–26. ju­uni­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Kadri Hin­rikus — lastekir­janik ja ajakir­ja Täheke toimeta­ja”.

  Kadri Hin­rikus tuli lastekir­jan­dusse mäles­tus­raa­matute­ga „Miia ja Fri­i­da” ja „Kui emad olid väikesed”, mis said soo­ja vas­tu­võ­tu os­al­is­teks. Ta on kir­ju­tanud jutu- ja pildiraa­ma­tu­id, millest tun­nus­ta­tu­imad on „Et head hald­jad sind hoiak­sid” ja „Katari­ina ja herned”. Kadri Hin­rikus on Tar­tu lastekir­jan­duse auhin­na lau­reaat. 22. ju­u­nil tähistab Kadri Hin­rikus ju­ube­lit, soovime talle palju õnne ja häid mõt­teid uute raa­matute kir­ju­tamisel.

 • (Eesti) Eesti tri­ip­kood rah­vari­ietes

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  8. ju­u­nist 28. au­gus­ti­ni (ju­ulis sule­tud) 2020. a on Jäne­da raa­matuko­gus tra­dit­siooni­line su­vine käsitöönäi­tus — “Eesti tri­ip­kood rah­vari­ietes”.

  Seeko­rd koos­neb näi­tus ka­h­est os­ast: Tri­ibu­lised see­likud ning Elve Nur­ga rah­varõi­vaste kom­plek­tid. Näi­tuse koost­as Lu­ule Nur­ga MTÜ-st Loometöö.

 • (Eesti) Ko­du­talu värvikad loomad

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  18. maist 5. ju­uni­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Ko­du­talu värvikad loomad”.

  Kui kas­sid-ko­er­ad lin­nas olla saavad, siis leh­mi sin­na veda­da ei saa. Las lehma-lam­mast näitab sulle raa­mat — kui elus ko­htad, siis ei ehma­ta.

 • (Eesti) Ro­he­line mõt­te­vi­is — anna as­jadele uus elu

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  18. maist 12. ju­uni­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Ro­he­line mõt­te­vi­is — anna as­jadele uus elu”.

  Väl­japaneku eesmärk on kas­vata­da in­imestes keskkon­natead­likust. See tõestab, et peaaegu igast prügikasti visat­ud as­jast saab luua mida­gi uut. Va­ja­likke näpunäiteid lei­dub paljudes raa­matutes.

 • (Eesti) Tapa val­la raa­matukogud taasa­vatud 18. maist

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  Tapa valla raamatukogud 18. maist alates taas avatud
 • (Eesti) 16. märt­sist eri­oluko­r­ra lõpuni sule­tud

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

 • (Eesti) Hei­ki Vilep — Päike põues

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  10.–31. märtsi­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Hei­ki Vilep — Päike põues”.

  Märt­siku­us tähistab oma ju­ube­lit tun­tud lastekir­janik Hei­ki Vilep. Tema loomingut iseloomustab posi­ti­iv­sus ja lust­likkus. Keeruliste as­jade li­ht­sak­stegemise läbi paistab nii mõni­gi asi ka en­dale hoop­is teise nur­ga alt ja märk­sa mõis­te­tavam. Lastele kir­ju­t­a­mine harib, aitab asju sel­geks mõel­da ning ikka ja jälle imes­tad, kuidas ter­ve prob­leemide sasipun­dar on lahti haru­tatav näiteks ühe nal­ja­ka lastelu­ule­tusega. Seda on öel­nud sule­sepp Hei­ki Vilep.

 • (Eesti) Iri­na Raud­sepa reisiõh­tu

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  13. märt­sil kell 17.00 Jäne­da raa­matuko­gus “Iri­na Raud­sepa reisiõh­tu”.

  Iri­na Raud­sepp on väga mit­mekül­gne ja põnevate har­ras­tuste­ga tegelev Jäne­da naine. Ta on rän­nanud mit­metel kon­ti­nen­tidel ning tema vi­imased reisid on vi­in­ud teda nii Ameerikasse, Aasi­asse kui Aafrikasse. Üheks hiljutiseks eredaks ela­museks jäi Kil­i­man­jaro tipu val­lu­t­a­mine. Nen­d­est retkedest, mis talle kõige enam hinge on jäänud, Iri­na rääki­ma tule­b­ki ning il­lus­treerib oma lu­gusid ka fo­tode­ga.

 • (Eesti) Ko­du­tanu­mast kauge­mal — eest­laste reisid

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  2.–31. märtsi­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Ko­du­tanu­mast kauge­mal — eest­laste reisid”.

  Eest­lane on reisir­ah­vas. Reisimine ei olé ain­ult lõbus ja põnev, see on ka ka­su­lik füüsilise­le, vaim­se­le ja emot­sion­aalse­le ter­vise­le. Reisi­da — tähendab ela­da, kasvõi raa­matute abil!

 • (Eesti) Ilon Wik­lan­di pildimaailm

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  25. vee­bru­ar­ist 10. märtsi­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Ilon Wik­lan­di pildimaailm”.

  Ilon Wik­land on eesti päri­tolu root­si kun­st­nik ja il­lus­traa­tor. Eelkõige on ta tun­tud kui Astrid Lind­greni raa­matute il­lus­traa­tor. Tema il­lus­trat­sioonid on ajatud fan­taasi­apil­did või loovad idüllilise lapsekeskse maail­ma. Vee­bru­ariku­us tähis­tas Ilon Wik­land oma 90 aas­ta ju­ube­lit. Väl­japanekul on tema poolt il­lus­treer­i­tud raa­matud.

 • (Eesti) Ahju­soo­jad küpse­tised

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  20. vee­bru­ar­ist 27. märtsi­ni 2020. a on Jäne­da raa­matuko­gus avatud uus näi­tus “Ahju­soo­jad küpse­tised”.

  Nel­japäe­va õh­tu­ti käib Jänedal koos väike selt­skond ker­aamikahuvil­isi naisi, keda juhendab Eha Kauk­vere. Näi­tusel ol­e­vad es­emed on vaid väike va­lik nende vi­imas­test töödest. Tulge uud­is­ta­ma!

 • (Eesti) Ko­h­tu­mine Ain Küti­ga

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  Ain Kütt Jänedal - plakat5. vee­bru­ar­il 2020. a kell 18:00 Jäne­da raa­matuko­gus ko­h­tu­mine Ain Küti­ga.

  Kül­la tuleb Saga­di muu­se­u­mi juhata­ja Ain Kütt, kes räägib oma esikro­maanist “Risti sol­dati mõis­ta­tus” ja veel mõnest krim­i­naalsest loost, mis on jäänud var­jule ajaloo hä­maratesse varakambritesse.

 • (Eesti) Aeg ei pea­tu

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  31. jaan­uar­ist 28. vee­bru­ar­i­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Aeg ei pea­tu”.

  Kuidas mõõ­ta aega? Kas tun­dide või aas­tate­ga? Ajas tagasi võib vaa­da­ta raa­matute abil. Meie vabari­i­gi sün­nipäe­vaku­ul on so­bi­lik luge­da eesti in­imeste memuaare, mis on täis elu­loolisi juh­tumeid.