(Eesti) Tapa Muusika‐ ja Kunstikooli õpilastööde näitus

(Eesti)

11. märt­sist 23. april­lini 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­kogu laste‐ ja noor­te­osa­kon­nas „Tapa Muusika‐ ja Kunstikooli õpi­las­tööde näi­tus”.

Tapa Vallaraamatukogu (Kooli 6) II kor­ru­sel saab 23. april­lini vaa­data Tapa Muusika‐ ja Kunstikooli õpi­laste vär­vi­kaid eri­ne­va­tes teh­ni­ka­tes teos­ta­tud töid. Ülevaatenäitusel on väl­jas läbi­lõige õpi­laste vii­mase aasta töödest‐tegemistest. Õpilasi juhen­da­sid kuns­ti­õpe­ta­jad Liina Kald, Katrin Leete ja Renee Aua.

(Eesti) Sirgjoonelise luulerokkari hõõguvad read. Wimberg ehk Jaak Urmet

(Eesti)

13. märt­sist 5. april­lini 2019. a Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Sirgjoonelise luu­le­rokkari hõõ­gu­vad read. Wimberg ehk Jaak Urmet”.

Lisaks peal­kir­jas esi­ne­vale ise­loo­mus­tusele on Wimberg ka proo­sa­kir­ja­nik, stse­na­rist, tele­saa­dete juht ja toi­me­taja, kir­jan­dus­loo­lane ning veel palju muudki. Väljapanek on täien­duseks Jaak Urmeti koh­tu­misele Jäneda luge­ja­tega 2. april­lil.

(Eesti) Kas siis selle maa keel …

(Eesti)

11. märt­sist 29. april­lini 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Kas siis selle maa keel …”.

Emakeelepäeva hakati tähis­tama 14. märt­sil – esi­m­ese eesti luu­le­taja Kristjan Jaak Petersoni sün­ni­aas­ta­päe­val. Näitusel on väl­ja­pa­nek eesti keele kuju­ne­mist kajas­ta­va­test raa­ma­tu­test.

(Eesti) Kummardus

(Eesti)

23. veebruarist 29. märt­sini 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Kummardus”.

Viire Valdma isi­ku­näi­tus. Tapa Gümnaasiumi vilist­lane Viire Valdma on Eesti Draamateatri näit­le­janna, kel on juba lap­se­põl­vest peale oma sala­ho­bid. …

(Eesti) Ajalugu ei saa kunagi valmis. Eesti Vabariik 101

(Eesti)

21. veebruarist 14. märt­sini 2019. a Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Ajalugu ei saa kunagi val­mis. Eesti Vabariik 101.”

Vaated Eesti Vabariigi aja­loole ei ole alati olnud ühe­sed. Nii on aja­loo­sünd­muste tõl­gen­dused eri­ne­nud ajas ja aja­loo­laste pilgu läbi. Siiski ei pea me oma aja­loo pärast vaban­dama ega selle eest peitu pugema.

(Eesti) Lumisem lumeaeg

(Eesti)

4. veebruarist 1. märt­sini 2019. a Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Lumisem lume­aeg”.

Talve juurde kuu­lub lumi. See on aeg kui saab kel­gu­tada, suu­sa­tada, uisu­tada ja sula kor­ral ka teha lume­memme või hoo­pis ehi­tada mõni vahva lume­kuju. Seekord on meie näi­tu­sel väl­jas eri­ne­vad lume­mem­med raa­ma­tu­test. On ka meis­ter­da­mis­ni­pid lume­mehe tege­miseks.

(Eesti) Meie oma jutumaa

(Eesti)

16. jaa­nua­rist 4. märt­sini 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­kogu laste‐ ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus „Meie oma jutu­maa”.

Tapa Gümnaasiumil lähe­neb vää­ri­kas juu­bel. Meenutamaks teh­tut ja tegi­jaid on näi­tu­sele välja pan­dud eri­ne­vaid trü­ki­seid ja loo­me­töid. Möödunud koo­li­aega mee­nu­ta­vad tore­dad jutud, luu­le­tu­sed, pas­ta­pliiat­sid ja pil­did.