Tapa raamatukogu

 • Het­keks peatatud aeg

  1.–29. sep­tem­bri­ni 2021. a Tapa raa­matukogu laste- ja noorte ning teenin­du­sosakon­nas fo­tonäi­tus “Het­keks peatatud aeg”.

  Het­keks peatatud aeg
  vaatab piltidelt vas­tu,
  meid rõõ­mu­ga laeb
  ning ru­tul edasi astub.

  Oh, oleks mul praegu fo­tokas!!!“
  Neid ka­het­suse het­ki on kõig­il ette tul­nud, kui mõni elu­seik ei jõua pildile. Tä­nasel päe­val ei jää aga mida­gi jääd­vus­ta­ma­ta, sest pea igaühel on „ki­irabi“ tagataskus – mo­bi­il­tele­fon, mis on võime­line tege­ma vaat et profi­fo­to­sid. Sel­gus, et ka raa­matukogu­rah­va mo­bi­ilides (tõsi mõni foto on ka “see­bikar­biga” tehtud) on tal­lel ilu­said, hu­vi­tavaid, kum­mal­isi ning põnevaid het­ki elust ene­sest. Te­gime fo­todest väikese va­liku ning jagame neid te­ie­ga.
  Vaa­ta ilma läbi meie fotosilma!

 • Kul­gem­ine aja­joonel

  28. ju­ulist 25. sep­tem­bri­ni Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Kul­gem­ine aja­joonel. Tapa raa­matukogu 100”.

  Tapa raa­matukogu näi­tuseri­iuli ees saab fo­tode ja fak­tide saa­tel teha ja­lu­tuskäigu aja­joonel ja lausa läbi saja aas­ta. Saab aimu, kuidas käis Tapa raa­matukogu käsi, näeb ajas­tule iseloomu­likke sti­il­inäiteid lugemis­varast ning fo­todel sil­ma peal hoides saab aimu, kuidas muu­tus ül­dine lin­napilt ajas.

  Tulge ajarän­nakule!

 • Tapa lin­naraa­matukogu maja ja aja lugu

  2. au­gustist 29. sep­tem­bri­ni 2021. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Tapa lin­naraa­matukogu maja ja aja lugu”.

  Vana lastea­ia­hoone ehi­tati üm­ber raa­matukoguks. Ehi­tustööd al­gasid 1998, laster­aa­matukogu alus­tas tööd 1999 ja 2000. aastal asus uude maj­ja ka täiskas­vanute os­akond. Pil­did näi­tusel ju­tus­tavad maja muu­tu­mise lugu — muu­tub sisu, muu­tub ümbrus.

 • Linoleu­mist kar­tuli­ni

  6.–30. au­gus­ti­ni Tapa raa­matuko­gus (II ko­r­rusel) TYPA trü­ki- ja paberikun­stikeskuse väike kõrgtrük­inäi­tus “Linoleu­mist kar­tuli­ni”.

  TYPA rändtöötuba

  6. au­gustil al­gusega 14.00 TYPA rändtöö­tu­ba Tapa raa­matukogu I ko­r­rusel.
  Tulge jul­gelt osa võtma!

 • 100 het­ke Tapa raa­matukogu ajaloos

  5. ju­ulist 30. au­gus­ti­ni 2021. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matukogu ju­ube­liks kokku sea­tud fo­tonäi­tus “100 het­ke Tapa raa­matukogu ajaloos”.

  Näi­tus annab vaid õige põ­gusa ül­e­vaate saja aas­ta jook­sul toimunu ko­h­ta. Oleme võõrus­tanud kir­janikke ja kun­st­nikke, kolleege ja käsitöömeistreid meilt ja raja tagant, ko­htunud fil­mi- ja telein­imeste­ga, ko­r­ral­danud raa­matu- ja kun­stinäi­tu­seid, tutvus­tanud õpi­laste loometöid, vi­in­ud laste­ga läbi teematunde, pakkunud nuputamist, tein­ud õues maakun­sti ja palju, palju muud. Raa­matuko­gus ko­htu­vad kun­st, muusi­ka, kir­jan­dus ja meie arm­sad luge­jad. Meil pole ku­na­gi igav, tege­vust ja lugemist jätkub kõig­ile!
  Ko­h­tume raamatukogus!

 • 80 aa­s­tat ju­u­niküüdi­ta­mis­est
  80 aastat juuniküüditamisest

  On täht­päe­vi, mida ei taha tähis­ta­da, kuid mida ei saa un­us­ta­da. Tä­navu, 14. ju­u­nil, möö­dub 80 aa­s­tat juuniküüditamisest.

 • Imelised lood­use lood

  01.–30. ju­uni­ni 2021. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Imelised lood­use lood”.

  Lood­us on meid alati võlunud oma ilu ja mit­meke­sis­usega. Sar­jas “Lood­use lood” on il­munud raa­ma­tu­id loomade, lin­dude, putukate, taimede salapäras­est elust. Palju põnevat lugemist!

 • Eesti vanasõ­nad

  8. maist 29. ju­uni­ni 2021. a Tapa raa­matuko­gus näi­tus “Eesti vanasõ­nad”.

  Tapa raa­matuko­gus saab vaa­da­ta kun­stis­tu­u­dio Bas­tor maale, mille ühen­davaks teemaks on eesti vanasõ­nad. Maal­im­ine ei olé stu­u­di­o­lastele ük­snes ho­biks, vaid ka või­malus loomin­guliseks aren­guks ja suhtlemiseks. Tööd on teostatud põhiliselt akrüülvärvide­ga. Paljudel lõuen­di­tel on siledale pin­nale kan­tud „muster”, ka­su­tatud on kol­laažiele­mente. Iga pilt on pikaa­jal­iste mõtiskluste ja si­se­vaatluste tulemus.

 • Üle­maailmne mesi­laste päev

  17.–30. mai­ni 2021. a Tapa raa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas näi­tus “Üle­maailmne mesi­laste päev”.

  20. mai on rahvus­va­he­line mesi­laste päev. Sel­l­e­ga juhi­takse tähelepanu mesi­laste olulis­use­le ning tõste­takse in­imeste tead­likkust mesi­laste rol­li ko­h­ta meie kõi­gi eludes.

 • Elu­lugud­est saab aja­lugu

  1. april­list 29. mai­ni 2021. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Elu­lugud­est saab aja­lugu”.

  Näi­tusel on väl­japanek raa­matutest, mis käsitl­e­vad eri vanus­es eesti in­imeste elu­lu­gusid. Oma loo ju­tus­tavad tugevad ja vei­di nõrge­mad, saa­tuse lem­mikud ja elu ham­mas­rataste va­hele jäänud. Ju­tus­tavad tavalised eesti in­imesed, kellest igaüks võib öel­da: “See on minu ainuko­rdne elu.”

Harukogud