Tapa raamatukogu

 • Hea raa­matukogu külas­ta­ja!

  Tapa Val­laraa­matukogu soovib külas­ta­jate taga­sisidet, et veel­gi tõhus­ta­da raa­matukogude tööd, paran­da­da luge­jate teenin­damist.
  Küsitlus kestab ter­ve ok­too­brikuu, vas­ta­ta saab nii elek­trooniliselt kui paberkand­jal raa­matuko­gus ko­ha­peal. Tapa Val­laraa­matukogu koos­seisu ku­u­lub seitse raa­matukogu: Tapa, Tam­salu, Jäne­da, Lehtse, Sak­si, As­samal­la ja Va­jan­gu raa­matukogud. Kui te ka­su­tate val­las mi­tut raa­matukogu, siis and­ke meile taga­si­side kõikide ko­h­ta. Vas­ta­ta või­vad nii raa­matukogu reg­istreerunud luge­jad kui ka in­imesed, kes on pu­u­tunud kokku raa­matukogu paku­ta­vate teenuste­ga. Ja and­ke ka tea­da, mil­li­seid teenu­seid tule­vikus näha sooviksite.
  Täispikk küsitluse link on toodud pos­ti­tuse lõ­pus. Küsimustik on anonüümne ja sel­l­ele vas­t­a­mine võtab ori­en­teeru­valt aega 5–10 min. Küsitlus on avatud kuni 30. ok­too­bri­ni 2020.
  Teeme üh­eskoos raa­matukogud pare­maks!

  Tapa Val­laraa­matukogu

  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__YOMawpUQVBFSVVIWU5XMVBJTjcyVUhHMFY0VjczVy4u

 • Muinasjutt ja tege­likkus: Jacqueline Mol­nari isikunäi­tus

  1. ok­too­brist 14. no­vem­bri­ni 2020. a Tapa raa­matuko­gus “Muinasjutt ja tege­likkus: Jacqueline Mol­nari isikunäi­tus”.

  Muinasjutt ja tegelikkus: Jacqueline Molnari isikunäitus

  Un­gari In­sti­tu­ut on kokku pan­nud väga värvi­ka ja mahu­ka näi­tuse Jacqueline Mol­nari muinasju­tulis­test piltidest. Kun­st­niku käekir­ja iseloomus­tavad kirkad ja elavad värvid ning peen­susteni vi­imistle­tud de­tailid. Tehnikat­est ka­sutab ta nii kol­laaži, ak­varel­li, tem­per­at, akrüüli kui ka fo­tograafi­at. Oma töödes püüab Mol­nar pööra­ta tähelepanu ka keskkonnare­ostuse et­tear­va­matutele taga­järgedele, in­nus­tades meid muut­ma oma tar­bimishar­ju­musi. Il­lus­traa­tor lood­ab, et tema pil­did kõne­tavad nii vane­maid kui noore­maid näi­tusekülas­ta­jaid ning need süti­tavad lastes loomin­gulis­ust

 • Vanast saab uus

  12.–30. ok­too­bri­ni 2020. a Tapa raa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus “Vanast saab uus”.

  Eesti pres­i­dent Ker­sti Kalju­laid kan­dis möö­dunud taa­sis­e­seisvu­mis­päe­val kan­ga­jääkidest õm­mel­dud lood­usvär­vides õh­tuk­leiti. Meie lood­us­es on ju nii palju ro­helust, tae­va- ja meresin­ist. Kes väär­tustab taaska­su­tust, väär­tustab ka lood­ust. Hoiame seda, mis meil juba ole­mas on!
  Ka Tapa Töökeskuse li­ikmed on su­ured taaska­su­tuse fän­nid. Nende käte all valmin­ud tööd on nüüd raa­matuko­gus kõig­ile vaatamiseks väl­jas!

 • Looma­lood

  1.–30. ok­too­bri­ni 2020. a Tapa raa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas väl­japanek “Looma­lood”.

  Loomad mõju­tavad in­imeste elusid tugevalt. Nad paku­vad meile us­al­dust, rõõ­mu, ar­mas­tust ja selt­si. Loomad on in­spireer­in­ud ka paljusid kir­janikke. Nii sün­disid­ki raa­matud, mis näi­tusel väl­jas on.

 • Tarkus tarvi­line vara

  1.–29. sep­tem­bri­ni 2020. a Tapa raa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas väl­japanek “Tarkus tarvi­line vara”.

  Ka­hek­san­dal sep­tem­bril tähis­tatakse kir­jaoskuse päe­va. Sel­l­e­ga tule­tatakse meelde, et kir­jaoskus annab meile või­maluse aren­guks, hariduse saamiseks ja oma võimete ka­su­tamiseks. Näi­tusel on ül­e­val ka punk­tkir­ja täh­estik, mida ka­su­tavad nägemis­pu­ude­ga in­imesed lugemiseks ja info saamiseks.

 • Mees fo­toa­paraadi­ga. Edgar Kask 90

  10. au­gustist 19. sep­tem­bri­ni 2020. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Mees fo­toa­paraadi­ga. Edgar Kask 90”.

  Lood­us­fo­tograaf ja met­samees Edgar Kask oleks tä­navu tähis­tanud oma 90. sün­nipäe­va. Peame teda mee­les läbi tema raa­matute, fo­tode, läbi isik­like mäles­tuste.

 • Eesti Raud­tee 150

  4. au­gustist 19. sep­tem­bri­ni 2020. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Eesti Raud­tee 150”.

  Väike ül­e­vaatenäi­tus Eesti raud­tee ajaloost.
  Käesol­e­va aas­ta ok­too­bris tähistab Eesti Raud­tee oma 150. sün­nipäe­va. See on märgi­line sünd­mus ka Tapale. Tapa sai elu raud­teelt. 150 aa­s­tat tagasi ra­jati läbi põlise ku­usemet­sa Balti raud­tee ja ehi­tati Tapa es­imene jaama­hoone. Raud­teesõlmeks ku­junenud Tapast sai jõud­sasti kas­vav raud­teea­su­la, edas­pi­di alev, linn.

 • (Eesti) Aita ku­jun­da­da oma ko­dulin­na!

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  Tapa kesklinna maketid raamatukogusTapa raa­matuko­gus on au­gusti keskpaigani või­ma­lik tutvu­da Tapa kesklin­na maket­tide ja es­ki­iside­ga. Raa­matukogu es­imese ko­r­ruse luge­mis­saalis on väl­jas arhitek­tide poolt lood­ud kolm er­inevat vari­at­siooni keskväl­jakust, Pikast tä­navast ja Vilm­si plat­sist.

  Es­imene või­ma­lik vari­ant kannab nime “Allee ja park”. Sell­es var­ian­dis on Pikk tn tehtud või­ma­likult kit­saks ning ühte äärde jääks lai par­giala. Sõidu­tee oleks üh­e­su­u­naline ja läänekül­jes ol­e­val kõn­ni­teel paiknek­sid hal­jas­tuskastid. Väl­jaku keskele ei olé pla­neer­i­tud kõr­get hal­jas­tust ja ka val­gus­tuse puhul oleks eel­is­tatud madala­mad val­gustid.

  Teine või­ma­lik vari­ant kannab nime “Sik­sak-tä­nav ning pik­sel­datud väl­jak”. Sell­es var­ian­dis on Pikk tn ka­h­e­su­u­naline ning sõidu­tee li­igub sik­sakis üh­est tä­na­va ser­vast teise. Hal­jas­tuse poolest on siin pigem kõr­relis­te­ga väikesed lapid koos kaskede­ga. Väl­jaku la­hen­dus läh­tub ru­udulis­est mus­trist, kõva ka­tend on jäe­tud kõn­ni­teedele ning nende va­hel on muru või muu pehme pin­nas. Au­tod li­igu­vad üle väl­jaku ja­gatud ru­umis ja jalakäi­jate­ga samas tas­ap­in­nas.

  Ja kol­mas või­ma­lik vari­ant kannab nime „Ja­gatud ruum ja väl­jak“ — Pikale tä­navale ja keskväl­jakule on an­tud ja­gatud ru­umi­ga la­hen­dus. Sõidu­teed pi­iravad ja mar­keerivad ko­htkind­lad is­tu­tuskastid, mis on in­te­greer­i­tud lin­namööbli­ga. Hal­jas­tuse poolest võiks kaalu­da pih­lakaid ja hal­jas­tuskastides pigem lop­saka­mat tai­mestikku. Val­gustite­na on siin ka­su­tatud madalaid poste, mis rõhutavad tä­na­va telge. Plat­sil on an­tud hal­jasaladele selge ümar vorm, mille per­imeetris on või­ma­lik is­tu­da.

  Arhitek­tide lood­ud kolme er­ine­va vari­at­siooni­ga saab tutvu­da ka Tapa val­la Face­boo­ki lehel ja ko­d­ule­hel https://www.tapa.ee/tapa-linna-keskvaljak.

  Oo­datud on kõik mõt­ted, et­tepanekud ja küsimused. Taga­sisidet saab edas­ta­da meilile või täites küsimustiku raa­matuko­gus ko­ha­peal või Tapa val­la ko­d­ule­hel.

  Ava küsimustik.

  Kõi­gi lin­laste ar­va­mus on olu­line! Ain­ult nii saab pro­jek­teer­im­isel ar­ves­ta­da lin­narah­va soovide­ga!

 • (Eesti) Egip­tus

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  2. ju­ulist au­gusti keskpaigani 2020. a on Tapa raa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas Tapa Muusi­ka- ja Kun­stikooli õpi­lastööde näi­tus “Egip­tus”.

  Oleme Tapa raa­matuko­gus näi­danud Tapa muusikakooli kun­stiosakon­na õpi­laste loometöid väga er­ineva­tel teemadel. Selle suve näi­tuseks on „Egip­tus“. Õpeta­ja Li­ina Kald, kelle juhen­damisel tööd valmisid, on kir­jel­danud: „Vaatasime koos rohkete piltide­ga Egip­tuse kun­sti raa­ma­tu­id ning aru­tasime sealset kul­tu­uri prae­gusel ajal, sest mitmed õpi­lased olid ka ise külas­tanud seda maad. Noore­mal vanuserüh­mal (7–9‑aastased) oli teemaks Skarabeus ehk õn­nemardikas. Vane­ma vanuserüh­ma (10–16-aastased) töödes soo­visin näha paber­il seda, mis neid kõige rohkem kõnetab Egip­tuse kun­stis. Vane­mad lapsed said su­ure­ma paberi. Kõik tööd on tehtud kuiv­pastel­li­ga“.

  Näi­tus on ringel­nud maakon­na eri pai­gus ja jõud­nud ka 2019. a talv­el Soome Vi­ialasse. Las­teosakon­nas on nüüd avas­tamist kül­la­ga, sest sein­tel ol­e­vaid kauneid soo­jades toonides töid toetavad Egip­tuse-teemalised raa­matud. Vaatamist ja lugemist jätkub “Egip­tuse-toas” kaue­maks!

 • (Eesti) Ime­line Is­land

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  Elle Mets Islandil1. ju­u­nist 30. ju­uli­ni 2020. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Ime­line Is­land”.

  Fo­tokaam­er­a­ga käis Is­landil Elle Mets, kelle emot­sioonidest tul­vil jääd­vus­tustest sai­gi kokku näi­tus. Ise on ta öel­nud nii:

  Ilm­selt on paljud meist ko­rd­ki elus ihanud oma sil­ma­ga näha Is­landit. Selle müstilise saare­ga ke­set At­lan­di ookeani on seo­tud palju lu­gusid ja näh­tusi, mis meie reaal­suse­ta­ju­ga kuida­gi ei taha haaku­da. Tahaks ju ikka päris ise näha-kat­su­da-koge­da, mis on see müsti­line vettpurskav geis­er, kuidas saab ke­set sü­da­suve liustiku­järvel jää­pankade va­hel tri­ivi­da, rääki­ma­ta vulka­aniliste mägede pi­dev­ast äh­var­davast ko­haloleku­tun­netus­est.

  Nüüd, mil mul en­dal õnnes­tus möö­dunud su­v­el ise Is­landil tu­u­ri­ta­mas käia, sain sealt kaasa sel­l­ise emot­sioonide­tul­va, mida li­ht­salt pidin kel­le­ga­gi jaga­ma. Ja loomu­likult pildikee­les, mis on mulle kõige sü­damelähedasem. See oli­gi käesol­e­va näi­tuse tõuke­jõuks.”

Harukogud

 • Hea raa­matukogu külas­ta­ja!

  Tapa Val­laraa­matukogu soovib külas­ta­jate taga­sisidet, et veel­gi tõhus­ta­da raa­matukogude tööd, paran­da­da luge­jate teenin­damist.
  Küsitlus kestab ter­ve ok­too­brikuu, vas­ta­ta saab nii elek­trooniliselt kui paberkand­jal raa­matuko­gus ko­ha­peal. Tapa Val­laraa­matukogu koos­seisu ku­u­lub seitse raa­matukogu: Tapa, Tam­salu, Jäne­da, Lehtse, Sak­si, As­samal­la ja Va­jan­gu raa­matukogud. Kui te ka­su­tate val­las mi­tut raa­matukogu, siis and­ke meile taga­si­side kõikide ko­h­ta. Vas­ta­ta või­vad nii raa­matukogu reg­istreerunud luge­jad kui ka in­imesed, kes on pu­u­tunud kokku raa­matukogu paku­ta­vate teenuste­ga. Ja and­ke ka tea­da, mil­li­seid teenu­seid tule­vikus näha sooviksite.
  Täispikk küsitluse link on toodud pos­ti­tuse lõ­pus. Küsimustik on anonüümne ja sel­l­ele vas­t­a­mine võtab ori­en­teeru­valt aega 5–10 min. Küsitlus on avatud kuni 30. ok­too­bri­ni 2020.
  Teeme üh­eskoos raa­matukogud pare­maks!

  Tapa Val­laraa­matukogu

  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__YOMawpUQVBFSVVIWU5XMVBJTjcyVUhHMFY0VjczVy4u

 • Jäne­da küla es­ma­main­imise 667. aastapäev

  15. ok­too­bril kell 17.00 Jäne­da los­si saalis Jäne­da küla es­ma­main­imise 667. aastapäe­va tähis­t­a­mine.

  Jäneda küla esmamainimise 667. aastapäeva tähistamine.

  Prantsuse kir­janiku Alexan­dra Lapierre´i (sünd­in­ud 1955. a) sulest il­mus 2016. a mahukas ro­maan „Mura. Lee­git­se­vad mäles­tused“ (“Moura. La mé­moire in­cendiée”).

  Raa­matu kan­ge­lan­na on Ukraina päri­tolu aris­tokraat Maria Za­krevska­ja, proua Benck­endorff, paruness Bud­berg ehk li­ht­salt Mura (1895−1974), Eestis tun­tud kui Jäne­da vi­imane mõis­aproua. Huvilis­te­ga tuleb ko­h­tu­ma sel su­v­el luge­ja­menu saavu­tanud ro­maani eesti keelde tõlk­in­ud Madis Jürviste.
  Olete oo­datud!

 • Tam­salu raa­matuko­gus lastekir­janik Il­mar To­musk

  7. ok­too­bril 2020. a kell 11:00 Tam­salu raa­matuko­gus ko­h­tu­mine lastekir­janik Il­mar To­muskiga.

 • Sügise süles on värvid — kol­lased, punased, kir­jud

  21. sep­tem­brist 16. ok­too­bri­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Sügise süles on värvid — kol­lased, punased, kir­jud”.

  22. sep­tem­bril al­gab as­tronoomi­line sügis. Lood­us muu­tub mit­mevärviliseks, sügisande on aiad ja met­sad täis. Lei­d­kem aega lood­us­es li­iku­miseks ning ilu nau­timiseks. Raa­ma­turi­iulist leiate er­inevaid teav­ikuid lood­us­est ja aas­taae­gadest.

 • Ko­h­tu­mine lastekir­janik Jaanus Vaik­sooga

  18. sep­tem­bril 2020. a Jänedal ja Leht­ses … kül­la tuleb lastekir­janik Jaanus Vaik­soo.

  Kohtumine lastekirjanik Jaanus Vaiksooga - plakat, Lehtse

  Kell 9.25 Jäne­da raa­matuko­gus (los­si saalis),

  kell 11.15 Lehtse raa­matuko­gus (Lehtse kooli aa­tri­u­mis).

 • (Eesti) Maalid Ida-Viru­maalt

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  3. sep­tem­brist 31. ok­too­bri­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus näi­tus “Maalid Ida-Viru­maalt”. Har­ras­tuskun­st­nik Svet­lana Pär­na maalid.
 • (Eesti) Tapa kun­stikooli laste loom­ing

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  Saksi raamatukogus Tapa kunstikooli laste looming1. sep­tem­brist 15. ok­too­bri­ni 2020. a Sak­si raa­matuko­gus Tapa kun­stikooli laste loom­ing. Teemad näi­tusel: “Ka­heke­si”, “Kale­vipoeg”, “Udu”, “Sip­sik”.
 • In­gli­ma­jad

  1. sep­tem­brist 30. ok­too­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “In­gli­ma­jad”.

  Maris Talu meis­ter­datud ma­jakesed, kuhu on kokku pan­dud tund­ed, värvid, num­brid, val­gus, head soovid ja mäles­tused. Kõik see moodustab ter­viku, kuid samas toob es­ile kõige pise­mad­ki de­tailid. See on teekond läbi elu, keskkon­na, as­jade ja ilu, mis meid ümbrit­seb, aga mida alati pole sil­ma­ga näha.

 • Aabits — es­imene kooli­raa­mat

  24. au­gustist 18. sep­tem­bri­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Aabits — es­imene kooli­raa­mat”.

  Sep­tem­brikuu on tähtis kuu, siis aabits uus, siis ran­its uus. Uus kooli­plu­us — kõik, kõik on uus sep­tem­briku­us. Pea­gi on käes 1. sep­tem­ber ning es­imese klas­si õpi­lased saavad kätte oma es­imese kooli­raa­matu, milleks on aabits. Nüüd saab koo­li­tee al­guse. Raa­matukogu väl­japanekul on er­inevad aabit­sad tutvu­miseks ja lae­namiseks. Head avas­tamist!

 • (Eesti) Krim­i­naalsed lood

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  29. ju­u­nist 7. au­gus­ti­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Krim­i­naalsed lood”.

  Soe suvi on käes ning mida siis su­vel­ugemiseks laenu­ta­da. Kind­lasti so­bib lastele sume­dateks su­veõh­tuteks min­gi põnev raa­mat, milleks on krim­i­naalsed lood. Väl­japanekus on nii eesti kir­janike kui ka väliskir­janike krim­in­ulle. Toredaid lei­de raa­matuko­gust ja head lugemist su­v­el.

 • (Eesti) Jäne­da raa­matukogu su­v­el

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  Juulis suletud
 • (Eesti) Kadri Hin­rikus — lastekir­janik ja ajakir­ja Täheke toimeta­ja

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  8.–26. ju­uni­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Kadri Hin­rikus — lastekir­janik ja ajakir­ja Täheke toimeta­ja”.

  Kadri Hin­rikus tuli lastekir­jan­dusse mäles­tus­raa­matute­ga „Miia ja Fri­i­da” ja „Kui emad olid väikesed”, mis said soo­ja vas­tu­võ­tu os­al­is­teks. Ta on kir­ju­tanud jutu- ja pildiraa­ma­tu­id, millest tun­nus­ta­tu­imad on „Et head hald­jad sind hoiak­sid” ja „Katari­ina ja herned”. Kadri Hin­rikus on Tar­tu lastekir­jan­duse auhin­na lau­reaat. 22. ju­u­nil tähistab Kadri Hin­rikus ju­ube­lit, soovime talle palju õnne ja häid mõt­teid uute raa­matute kir­ju­tamisel.

 • (Eesti) Eesti tri­ip­kood rah­vari­ietes

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  8. ju­u­nist 28. au­gus­ti­ni (ju­ulis sule­tud) 2020. a on Jäne­da raa­matuko­gus tra­dit­siooni­line su­vine käsitöönäi­tus — “Eesti tri­ip­kood rah­vari­ietes”.

  Seeko­rd koos­neb näi­tus ka­h­est os­ast: Tri­ibu­lised see­likud ning Elve Nur­ga rah­varõi­vaste kom­plek­tid. Näi­tuse koost­as Lu­ule Nur­ga MTÜ-st Loometöö.

 • (Eesti) Ko­du­talu värvikad loomad

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  18. maist 5. ju­uni­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Ko­du­talu värvikad loomad”.

  Kui kas­sid-ko­er­ad lin­nas olla saavad, siis leh­mi sin­na veda­da ei saa. Las lehma-lam­mast näitab sulle raa­mat — kui elus ko­htad, siis ei ehma­ta.

 • (Eesti) Ro­he­line mõt­te­vi­is — anna as­jadele uus elu

  Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage.

  18. maist 12. ju­uni­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Ro­he­line mõt­te­vi­is — anna as­jadele uus elu”.

  Väl­japaneku eesmärk on kas­vata­da in­imestes keskkon­natead­likust. See tõestab, et peaaegu igast prügikasti visat­ud as­jast saab luua mida­gi uut. Va­ja­likke näpunäiteid lei­dub paljudes raa­matutes.