Valdo Pant — aastaid hiljem”

"Valdo Pant – aastaid hiljem" raamatuesitlusTeisipäe­val 12. vee­bru­ar­il kell 17.30 toimub Tapa lin­naraa­matukogu I ko­r­rusel Ene Hioni raa­matu “Val­do Pant — aas­taid hiljem” esitlus.

Ene Hion on raa­ma­tusse kokku ko­gunud mäles­tused Val­do Pan­dist, kel­le­ga teda sidus paariküm­neaas­tane koost­öö raa­dios ja televisioonis.

Au­tor avab Pan­ti teiste ja iseen­da ko­ge­tu kaudu, tutvustab mehe tegemisi ja isikupära ku­june­mist, and­ma­ta sealju­ures li­ig­seid hin­nan­guid ning kisku­ma­ta es­ile suhtedraamasid.

Val­do Pan­di fenomeni pare­maks ilmes­tamiseks on ka­su­tatud näiteid tema enda tek­stidest ja märk­me­test, mida pole varem trükis avaldatud.

Üht­lasi on see es­imene teos, millest leiab Val­do Pan­di loomin­gu ül­e­vaate. Ka­su­tatud on ERR‑i arhi­ivi­vara­mut; raa­mat il­mus kir­jas­tus­es Maag­i­line Ruum.

Val­do Pant (21. jaan­uar 1928 Val­gjärve vald – 30. ju­uli 1976 Tallinn) oli raa­dio- ja telea­jakir­janik, pub­lit­sist ning dra­maturg, kes saavu­tas oma loomin­gu ja esine­mis­te­ga su­ure us­al­duse, tun­nus­tuse ja pop­u­laar­suse. Val­do Pant on val­i­tud 20. sa­jan­di saja su­urku­ju hulka.

Üri­tus saab teoks koost­öös Eesti Rahvus­ringhäälin­gu ja kir­jas­tusega Maag­i­line Ruum.
Ko­ha­peal või­ma­lik ka raa­matut osta ning saa­da raa­ma­tusse autogramm.

[lg_folder folder=“TLRK/2013/Raamatu_Valdo_Pant-aastaid_hiljem_esitlus/” paging=“false”]