Ballett — kohtuvad teater ja elu

04.–28.03.2013 Jäne­da raa­matuko­gus raa­matunäi­tus Bal­lett — ko­htu­vad teater ja elu.

Teatrikuu näi­tust raami­vad leg­en­did bal­letiartis­tidest. Mõn­da neist enam ei mäle­tata­gi — nii on ajaloohõl­ma va­junud keiser­lik tantsi­ja Matil­da Kšessin­ska­ja. Samas pole kus­tunud Rudolf Nure­je­vi täh­esära. Dra­maatilised olid nende rol­lid teatrilaval ja elud­ki. Raa­matunäi­tusel on esin­datud eredaimad staarid nii maail­ma kui Eesti balletiteatrist.