Eesti mees Mart Kivastik

01.03.2013–30.03.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Eesti mees Mart Ki­vastik.

Mart Ki­vastik hakkas ro­maanide, nov­el­lide, ar­tik­lite ja filmist­se­naar­i­u­mite kõr­val 1990. aas­tate lõpul kir­ju­ta­ma ka näi­den­deid ning on nüüd üks enim lavas­tatud Eesti näitekirjanikke.

Eesti kun­st­nike elu­lu­gusid teatrisse toonud näitekir­janik usub, et Eesti lähi­a­jalugu hakkab jär­jest enam teatrisse jõudma.