"Ellen Niiduga Midrimaal" 2013 osalejadKuld­selt taevas siller­dav päike, lume­hangedel hõbe­daselt säten­davad helbed ja nukker kuningas luulekuningako­jas. On kevadekuu 18. päe­va hom­mik Tapa Güm­naa­si­u­mis. Ootusäre­vus kan­dub üle koo­li­va­hea­ja tõt­tu vaikse maja…Juba saabu­vad­ki esimesed kun­ing­likud külalised „Kevade“ lugude mailt Pala­muse koolist Jõgeva­maalt. Näha on ka koha­like luule­turni­iri­de pari­maid Tapa koolidest ja maakon­nas krooni­tu­id Võsu koolist. Paraaduk­sest sisenevad del­e­gat­sioonid Jär­va­maalt, Vil­jandi­maalt, Tar­tu lin­nast, Põl­va­maalt ning Võru­maalt. Kee­gi oleks justkui puudu? Loomu­likult ei saa alus­ta­da etlusvõistlust ilma midriko­htu­nike­ta …

Mootortõl­las saabub Midri­maale kroon­printsess Maar­ja, luulekuningan­na Elleni tütar, kes seeko­rd kohtu­nikekogu tööd juhib. Raud­hobude­ga on jõud­nud meie juurde raa­matute kuningan­na Elle, Tar­tu Tam­melin­na raa­matute kojast, ning sama tiitlit kan­dev kuningan­na Liina Rak­vere luge­jate kojast. Kohtu­niku aus­ta­vat tiitlit kan­navad täna veel: Maryli­is, koha­lik abi­turi­ent, kes on Lääne-Viru­maa pär­jatud õpi­lasetle­ja; Aime, Tam­salu haridustem­plist, kelle eestvedamisel sel­gi­tatakse Lääne-Viru­maa midrivõistluse kan­di­daa­did; Heili, kes on koha­liku kul­tu­uriko­ja val­it­se­ja. Kokku on kohtu­nikke seitse? Ei-ei-ei-ei. Mul läks vist lugem­ine sas­si …

Los­sisaali sisenevad luuleko­ja kun­ing­likud kõr­gused Mar­git ja Ere. Ter­vi­tuste ja aus­tusaval­duste­ga algab kuningan­na Elleni 85. sün­nipäe­vale pühen­datud üle­maa­line laste etluskonkurss „Ellen Niiduga Midri­maal“. Val­la poolt edastab ter­vi­tused meie ase­val­it­se­ja Andrus. Tutvu­takse kohtu­nikega … seitsmes auväärt kohtu­nik on ikka veel tead­ma­ta.

Seal istub ju üks kur­b­lik kuningas oma kaaskon­na­ga. Nukker kun­ing­lik kõr­gus astub külal­iste ette ning kõlab „Kuningalaul“. Saat­jaskond lahkub. Tema Majes­teedist saab jälle meie val­la kul­tu­urispet­sial­ist Indrek ning seitsmes kohtu­nik. Võistlus alaku!

Lavale astu­vad eral­di nii noore­ma kui ka vane­ma vanuserüh­ma võistle­jad. Kõik nad on läbin­ud luulel­ugemise kooli- ja maakon­navoorud. Tegemist on pari­mate­ga pari­maist. Seda kin­nitab ka aplodeeriv pub­lik ning päe­va­p­ilt­nike klõp­su­vad pildimasi­nad. Võistluse­le­vus­es ning kuu­lamisõhi­nas lendab aeg lin­nu­ti­ivul … Juba lahku­vad kohtu­nikud aru­ta­ma, vai­dle­ma, seisuko­hti võt­ma ning otsus­ta­ma.

Midrilõu­nale järgneb väike los­sipidu, kus esinevad Tapa Güm­naa­si­u­mi algk­las­side lapsed, keda õpetavad Eri­ka, Riina ja Klaire. Võlumasi­na väel ühineb meie­ga kuningan­na Ellen ning loeb ise oma luule­tusi.

"Kroonitud pead" koosJärsku löö­vad saal­iuksed val­la ning rah­va seast käib läbi äre­vuskahin. On ka põhjust. Saabub Tema Majes­teet. Kohtu­nikud on juba Kiidukir­jadele alla kir­ju­tanud. Algab kroon­imine. Ja tun­dub, et meie kuningas naer­atab jälle …

Täname juhen­da­jaid!

Kun­ing­lik käepigis­tus kiide­tu­ile! Tuhat tänu nende emadele-isadele!

Kul­lakaalu­ga luule­tuste eest eri­line tänu Ellen Niid­ule! See tänu läks uhkes kotis suure lin­na poole teele Maar­ja Unduski­ga.

Täname ka töökat Midri­toimkon­da!

Koh­tume taas 2015. aas­ta kevadis­el koo­li­va­hea­jal!

Kun­ing­lik kum­mar­dus toeta­jaile – Kalev AS, Rah­va Raa­mat AS, Eesti Kul­tu­urkap­i­tali Lääne-Viru­maa ekspert­grupp, Lääne-Viru Omaval­it­suste Liit, Max­i­ma X Tapal, Sirteks –,
ja koost­öö­part­nereile – Tapa Güm­naa­si­um, Tapa Kul­tu­uriko­da, Tapa Vallaval­it­sus.

Midri­maa kir­ja­toimeta­ja
Mae Mitt

Päe­va­p­ilte ja tule­musi saab vaa­da­ta Tapa Lin­naraa­matukogu kod­ule­helt https://www.tapa.lib.ee