Viltused pildid

Kaja Põdra karikatuuride näitus "Viltused pildid"15.04–07.06.2013 Jäne­da raa­matuko­gus Kaja Põ­dra karikatu­ur­inäi­tus Vil­tused pil­did.

Kaja Põder (kir­janik Veera Saare tü­tar) elas plikatirt­suna Jäne­da vi­inavabriku taga endis­es mõisaval­it­se­ja ma­jas. Hiljem viis elu teda mu­jale õp­pi­ma ja töötama.
Ta on ol­nud õpeta­ja, deko­raa­tor, reklaamite­gi­ja ja trük­iste ku­jun­da­ja. Vil­tu­seid pilte õpetasid teda joon­ista­ma Heinz Valk ja Edgar Val­ter. Vanem põlvkond mäletab kind­lasti tema karikatu­ure ajakir­jas “Pikker”. Näi­tus “Vil­tused pil­did” oli möö­dunud sügisel ek­sponeer­i­tud ka Tallinna Toomk­lu­bis ja sisaldab vi­imas­tel aas­ta­tel väliseesti ajale­hele Eesti Rada joon­istatud pilte ning varase­ma­tel aas­ta­tel hu­umo­ri­a­jakir­jades ja ‑väl­jaan­netes il­munud töid.