Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Sulev Oll
Sulev Oll

Ajakir­janik ja luule­ta­ja Sulev Oll kohtub kul­tu­uripäran­di aastal Tapa Lin­naraa­matuko­gus Tapa Güm­naa­si­u­mi 3.–4. klas­side õpi­laste­ga. Koh­tu­miste kel­laa­jad on 10.50–11.30 ja 11.50–12.30.

Sulev Oll on võt­nud südameas­jaks meie rah­vakalen­dri täht­päe­vad ja vanasõ­nad luule­tusteks kir­ju­ta­da ja neid meile sel moel meelde tule­ta­da. Temalt on ilmunud raa­matud „Hea tuju kuju“, „Vana sõna val­la­tused“ ja „Päe­vad käi­vad päripäe­va“.