5. aprill — kohtumine Sulev Olliga

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Sulev Oll
Sulev Oll

Ajakir­janik ja lu­ule­ta­ja Sulev Oll ko­htub kul­tu­uripäran­di aastal Tapa Lin­naraa­matuko­gus Tapa Güm­naa­si­u­mi 3.–4. klas­side õpi­laste­ga. Ko­h­tu­miste kel­laa­jad on 10.50−11.30 ja 11.50−12.30.

Sulev Oll on võt­nud sü­dameas­jaks meie rah­vakalen­dri täht­päe­vad ja vanasõ­nad lu­ule­tusteks kir­ju­ta­da ja neid meile sel moel meelde tule­ta­da. Temalt on il­munud raa­matud „Hea tuju kuju“, „Vana sõna val­la­tused“ ja „Päe­vad käi­vad päripäeva“.