Rahvuse elujõud

18. märt­sist 30. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus Rahvuse elu­jõud.

Käesolev aas­ta on kul­tu­uri­m­in­is­teeri­u­mi et­tepanekul ku­u­lu­tatud vaimse kul­tu­uripäran­di aas­taks. Teema-aas­ta juht­mõte “Päri­ja­ta pole päran­dit”, kut­sub mõtle­ma selle üle, mida me väär­tus­likuks peame ning säil­i­ta­da ja järel­tule­vatele põlvedele edasi anda tahame.