105 aastat esimesest eesti kirjakeele konverentsist

2.–30. mai­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matu­väl­japanek 105 aa­s­tat es­ime­sest eesti kir­ja­keele kon­v­er­entsist.

30. mail 1908. aastal sai Tapal teoks es­imene eesti kir­ja­keele kon­v­er­ents, es­imene omataoliste reas (kokku peeti neid neli). Eesmärgiks oli kir­ja­keele ühtlus­t­a­mine, „lahku­minekute ja eba­vormide vähendamine“.