Vanaraamatulaat 8. juunil 2013 - plakatLaupäe­val, 8. juu­nil 2013 avame raa­matukogu uksed kell 9.00 – ootame kõi­ki suurele vanaraa­matu laadale, kuhu paneme väl­ja kõik need vane­mad ja uue­mad raa­matud, mis meil on üle jäänud, et siis kogutud raha eest uusi ja nõu­tu­maid osta. Valikus on ilukir­jan­dust, luuler­aa­ma­tu­id, teat­mekir­jan­dust (aian­dus-mesin­dus, kokaraa­matud jm) ning hul­galiselt laster­aa­ma­tu­id. Või­malus on osta ka vene- ja sak­sakeel­seid raa­ma­tu­id. Raa­matukogu jääb avatuks kel­la 14-ni.

PS. Kui kel­lel­gi on soovi ja või­malust toeta­da raa­matukogu uute raa­matute ost­misel, siis sell­eks saab teha sih­tot­star­belise rahalise toe­tuse. Täpse­ma info saab raa­matuko­gust (tel 323 2080; e‑post ).

Küll sul on hea töökoht! …

… Ter­ve päe­va saab raa­ma­tu­id luge­da.“ See kor­du­valt kuul­dud lause pani mind mõtle­ma, mil­lise­na paistab raa­matukogu luge­jale. Tun­nistan, et raa­ma­tu­id saab ja tule­b­ki luge­da, aga kodus oma napi vaba, tavaliselt unea­ja arvelt. Kui­gi raa­matukogu on maag­i­line paik, ei ilmu ega kao mis­ki võlu­väel. Meie töö on paljus­ki sil­male näh­ta­matu.

Raa­matukokku saabu­vad raa­matud erinevaid teid pidi: tel­lime-ostame hulgi­laost, head inimesed annetavad meile raa­ma­tu­id ning oleme val­in­ud teav­ikuid ka Eesti Hoiu­raa­matuko­gust.

Raa­mat on jõud­nud kogusse, mis saab edasi? Raa­mat töödel­dakse raa­matuko­gun­dus­likult: ta saab endale orig­i­naalse num­bri (vöötkoo­di), raa­matukogu aadres­si (kohavi­i­da) ning talle lüüakse sisse tem­plid, mis kin­ni­tavad tema kuu­lu­mist Tapa lin­naraa­matukogu raa­matute hul­ka. Vahel on vaja raa­matut puuri­da või klam­mer­da­da ning peaaegu alati saab ta uue kilest ülikon­na, et ta ilusam ja puh­tam seisaks. Aga ikka peab luge­ja oota­ma, sest raa­mat on vaja kan­da ka elek­tronkat­aloo­gi, et teda oleks või­ma­lik arvu­ti vahen­dusel laenu­ta­da. Lisaks hin­nale, vöötkood­ile ja osakon­nale saab iga raa­mat hul­galiselt märk­sõnu ja muid teda iseloomus­tavaid märkusi, et huvilised vajadusel ikka selle kõige õige­ma ja sobi­va­ma raa­matu üles leiak­sid. Kõike seda, mida raa­matukoguhoid­jad raa­matu ja tema autorite koh­ta on lisanud, saab vaa­da­ta Tapa lin­naraa­matukogu ja tema harukogude ühis­est elek­tronkat­alo­ogist RIKSWEB. Sin­na pääseb raa­matukogu kod­ule­helt: www.tapa.lib.ee. Elek­tronkat­aloo­gi lisavad Tapa val­la raa­matukogude töö­ta­jad ka kodu­loolisi artik­likir­jeid ajale­hest Viru­maa Teata­ja ning Tapa val­la lehest Sõnumed. Mõle­maid ajale­hti bib­li­ografeer­i­takse jooksvalt ning ret­ro­spek­ti­ivselt e taga­si­u­latu­valt.

Tihedamalt raa­matukogu külas­tavad luge­jad on tähele pan­nud, et raa­matukogu esime­sel kor­rusel toimub viimase kuu jook­sul tihe ilukir­jan­dus­like raa­matute ühest kohast teise liigut­a­mine. Võt­sime ette vanade kogude uuen­damise. Sell­eks koost­asime pika nimekir­ja värsk­endamist vaja­vat­est raa­matutest ning ühel april­lipäe­val külas­tasime Eesti Hoiu­raa­matukogu. Nüüd tegele­b­ki raa­matukogu­rah­vas sel­l­e­ga, et meie riiuli­tel olek­sid ka vane­mad raa­matud kena väl­janägemisega ning kut­suk­sid end taasavas­ta­ma. Sell­eks on vaja vanad raa­matud riiulitest kokku kogu­da ning täpselt sama­su­g­use vas­tu väl­ja vaheta­da, mis tähendab jäl­le­gi raa­matute töötlemist-kile­tamist ning ka elek­tronkat­aloo­gi kir­jete kon­trol­lim­ist- täien­damist.

Kui raa­mat on oma aja raa­matuko­gus ära elanud või on teda liialt mitmes eksem­plaris, siis kus­tu­tatakse ta kat­alo­ogist ning kan­takse maha. Hea õnne kor­ral saab raa­mat teise või­maluse ning sat­ub meie vana raa­matu müü­gi riiulisse või vanaraa­matu laadale. Raa­mat, mis on luge­jaid aas­taid usinalt teen­in­ud võib-olla aga nii kulunud, et talle kind­lus­tatakse vanadus­puhkus vana­paber­it töötl­evas jäät­me­jaa­mas. Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas leiab teise või­maluse saanud raa­ma­tu­id riiulilt „Vana raa­mat – hea hin­na­ga“. See valik täieneb pide­valt.

Koh­tume raa­matuko­gus!

Tapa lin­naraa­matukogu kom­plek­teer­i­ja
Mae Mitt