Plakat_TLRKEsmaspäe­val, 3. juu­nil avati Tapa lin­naraa­matuko­gus Eesti ja Ungari illus­traa­torite ühis­näi­tus Ris­ti­pi­di lood.

Eesti ja Ungari vahel on tihedad ja sõbra­likud kul­tu­urisuht­ed, milles on olulisel kohal hõimusug­u­lus. Eesti luge­jatele on Ungari muinasju­tud ja lastekir­jan­dus olnud tut­tav juba üle pool­sa­jan­di. Mõni­gi maail­matun­tusega Ungari laster­aa­mat on meil ilmunud mitme kor­dus­trük­i­na nagu muinasju­tukogu­mik „Ime­flööt” ja noortero­maan „Pál täna­va poisid”. Ungari raa­ma­tu­il­lus­trat­sioon­ist teame aga vähem, seetõt­tu on avatav ühis­näi­tus mõle­maid osapooli rikas­tav nn sil­lapro­jekt.

Näi­tusel kohtu­vad tänased muinaslood Ungarist ja Eestist. Koost­öö algas mõle­ma maa lastekir­janike poolt muinasjut­tude kir­ju­tamisega, mis saade­ti vas­tastikku illus­treer­im­iseks. Ungari illus­traa­torid val­isid lem­mik­muinasloo Eesti autorite loomin­gust ja Eesti kun­st­nikud Ungari muinasjut­tud­est. Tänaseks on illus­trat­sioonid valmis ning ühistöö jõuab vaata­jate ette näi­tusel „Ris­ti­pi­di lood”.

Näi­tuse Eesti-poolne kuraa­tor Viive Noor hindab tule­must kõrgelt: „Osale­jate arv on aukar­tustäratav ja kokku on saanud mõle­ma rii­gi pari­mate illus­traa­torite tööd. Samu­ti pole kuul­da olnud, et ühe­gi teise näi­tuse jaoks oleks kir­janikud kir­ju­tanud spet­si­aal­seid lugusid. Ühis­näi­tusel on huvi­tav võr­rel­da kun­st­nike käekir­ju ja tehnikat ning lei­da rahvus­likku omapära.”

Ettevõt­mis­es osalenud Ungari laster­aa­ma­tu­il­lus­traa­torite hul­gas on nii tun­tud ja tun­nus­tatud kui ka noori tegi­jaid: Anna Hol­ló, Kinga Rofusz, Katal­in Szege­di, Pan­ni Bodonyi, Gabriel­la Makhult, Jacque­line Mol­nár jt. Nende pil­did said inspi­rat­siooni Eesti kir­janike Lee­lo Tungla, Aidi Val­liku, Aino Per­viku, Piret Raua, Kätlin Kald­maa, Kris­ti­ina Kas­si, Tiia Toometi, Kert­tu Soan­si ja Jaanus Vaik­soo loomin­gust.

Ungari autorite János Lack­fi, Anna Meny­hér­ti, Petra Finy, Péter Dóka jt loomingut vahen­dasid pildikeelde Eesti tun­tu­imad illus­traa­torid Viive Noor, Juss Piho, Anne Pikkov, Maara Vint, Regi­na Lukk-Toom­pere, Kert­tu Sil­laste, Katrin Erlich, Urmas Viik, Enno Oots­ing, Jüri ja Piret Milde­berg jt.

Näi­tusega kaas­neb kat­aloog eesti, ungari ja inglise kee­les.

Koost­ööpro­jek­ti part­ner­id on Eesti Lastekir­jan­duse Keskus, Eesti Kujun­dus­graafikute Liit, Eesti Insti­tu­ut Ungaris ja Ungari Insti­tu­ut Eestis.

Tapalt läheb näi­tus edasi Kures­saarde. Sügis­est on näi­tus üle­val Budapestis Pető­fi kir­jan­dus­muu­se­u­mis ja mitmes teis­es Ungari suurlin­nas.

Pro­jek­ti toetasid Eesti Kul­tu­uri­m­in­is­teeri­um, Eesti Kul­tu­urkap­i­tal, Eesti Kujun­dus­graafikute Liit ja Ungari lastekir­jan­duse ajakiri Cso­daceruza.

Näi­tus Tapa lin­naraa­matuko­gus jääb avatuks 19. juuli­ni.

Olete oodatud!

 

Eesti Lastekir­jan­duse Keskus, Ungari Insti­tu­ut, Eesti Insti­tu­ut

Tapa lin­naraa­matukogu