Lahtiolekuajad suvekuudel

Su­veku­udel (ju­u­ni, ju­uli ja au­gust) on Tapa lin­naraa­matukogu ja Lehtse raa­matukogu laupäevi­ti suletud.

Pik­endus­soovi võib edas­ta­da meili teel — vas­tavalt või või otse meie ko­d­ule­he laenu­tuste pik­endamise vormilt.
Samu­ti saab laenu­tustäh­tae­ga pik­enda­da raa­matukogu lah­ti­olekuae­gadel tele­foni teel:

TLRK teenin­du­sosakond — 323 2081
TLRK las­teosakond — 323 2082
Lehtse raa­matukogu — 383 3388

Tapa in­ter­neti- ja in­fop­unkt on ka su­veku­udel laupäevi­ti avatud (10.00−15.00).
22. ju­u­nil on Tapa in­ter­neti- ja in­fop­unkt avatud 10.00−12.00.

Tapal saab raa­ma­tu­id soovi ko­r­ral laupäevi­ti tagas­ta­da ka in­ter­netipunk­ti (kõr­valti­ib, sis­sepääs Kooli tä­na­va poolsest küljest).