Heinakuu

01.–30. ju­uli­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Heinakuu.

Ju­u­likuu kannab rah­vakalen­dris mi­tut nime: heinakuu (heina­teo jär­gi), su­vekuu (kõige soo­je­mate ja kuiv­e­mate il­made jär­gi), karusekuu (karusepäe­va jär­gi), putkekuu (hein­putkede õit­sea­ja jär­gi), jaagupikuu (jaagupipäe­va jär­gi), hobusenoogutuse kuu (hobuse noogutuse jär­gi, mida ta teeb ki­inide tõr­jeks). Ju­u­liku­usse mahu­vad mitmed rah­vakalen­dri täht­päe­vad: heina­maar­japäev, seitsmeven­napäev, karusepäev, jaagupipäev, ole­vipäev. Karuse- ehk mare­tapäe­val tähistab lastekir­janik ja lu­ule­ta­ja Ellen Niit oma 85-ndat sün­nipäe­va. Ellen Niit on elanud lapsepõlves viis aa­s­tat ka Tapa lin­nas. Heinaku­ud on ta oma lu­ule­tus­es võr­rel­nud suve har­ja­ga.