Imelise autobussiga mere äärde

Pilt näitusest "Imelise autobussiga mere äärde"20. ju­ulist 26. au­gus­ti­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus Imelise au­to­bus­si­ga mere äärde.

Ellen Niit tähistab 13. ju­ulil 85. sün­nipäe­va. Tema su­veko­du asub Kas­saris, mere ääres. Kas­sarisse rongi­ga ei pääse, ehk­ki rongisõidust on Ellen Niit kir­ju­tanud vah­va pika lu­ule­tuse, mis tun­tud lauluk­s­ki saanud. Sõi­dame mere äärde hoop­is kir­janiku lu­ule­tus­est tun­tud imelise au­to­bus­si­ga. Meie näi­tuse bus­sid on joon­istanud Vil­jan­di Hu­vikooli kun­stirin­gi lapsed õpeta­ja Elle Käosaare juhen­damisel.

Kui juba mere äärde jõuame, võime mer­el pähk­list paadi­ga rin­gi sõi­ta ja uuri­da mere­olen­dite peit­epilte, mille meis­ter­dasid Tapa Güm­naa­si­u­mi al­gk­las­side õpi­lased. On ju Ellen Niit ol­nud samu­ti Tapa kooli õpi­lane.

Soovime oma näi­tuste­ga Ellen Ni­id­ule ran­na­pal­livärvilist suve ja palju õnne sün­nipäe­vaks!