Lõikuskuu

01.–30. au­gus­ti­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Lõikuskuu.

Rah­vakalen­dri jär­gi kannab au­gust mi­tut nime: lõikuskuu (vil­jalõikuse ja saagiko­ris­tuse jär­gi), vil­jakuu (vil­jako­ris­tuse jär­gi), rukkikuu (rukkiko­ris­tuse jär­gi), mä­dakuu (hal­vasti paranevate haavade jär­gi).
Tutvus­tame raa­matunäi­tusel lõikuskuu täht­päe­vi: lau­rit­sapäev, rukki­maar­japäev, pärtlipäev. Au­gustiks oli hein tehtud, al­gas vil­jalõikus. Hakati tarust mett võt­ma ja lam­baid ni­it­ma, seeni ja pähk­leid ko­r­ja­ma.