Kuldse sulega Ellen Niit

1. kuni 31. au­gus­ti­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matu­väl­japanek Kuldse sule­ga Ellen Niit.

13. ju­ulil tähis­tas 85. sün­nipäe­va Ellen Niit, kelle laule ja lu­gusid on loe­tud läbi mitme in­im­põlve, ikka ja jälle, nii ko­dus kui koolis.