Kalju Soomeri raamatu “Tapa I Keskkooli 41. lend 1952–1963” esitlus

10. sep­tem­bril kell 17.30 Tapa lin­naraa­matuko­gus Kalju Soomeri raa­matu “Tapa I Keskkooli 41. lend 1952–1963” es­itlus.

Kogu­miku “Tapa I Keskkooli 41. lend 1952–1963” au­tor Kalju Soomeri tutvustab oma ke­vadel il­munud raa­matut. See on raa­mat, mis sisaldab Tapa koo­lis ku­na­gi õp­pin­ud ning selle ka lõpetanud õpi­laste mäles­tusi oma koolist, oma õpingutest ja peda­googidest. Oma sõna on mäles­tuste hei­etamiseks saanud ka Tapa I keskkooli 41. lennu­ga seo­tud ol­nud klas­si­juhata­jad.