Maja täis muusikat. Estonia maja 100

02.–30.09.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus Maja täis muusikat. Es­to­nia maja 100.

2013. aas­ta sügisel 100-aas­taseks saav Es­to­nia on Eesti rah­va jaoks ol­nud alati ena­m­at kui vaid teatri- ja kontserdi­ma­ja. Sü­dalin­nas asuv kun­stitem­pel on omari­ik­luse süm­bol ja teine kodu mitte ük­snes sadadele es­toon­lastele, vaid kõig­ile muusikat ja tantsu ar­mas­ta­vatele eestlastele.