Meie klassi tuli karu!

Meie klassi tuli karu02.–28.09.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Meie klas­si tuli karu!.

Kas pole maru? Nii arut­leb oma lu­ule­tus­es kir­janik Lee­lo Tun­gal. Tege­likult tuleb karu meie näi­tusel klas­si küll tege­lase­na tun­tud Karu-aabit­sast. Meid hu­vi­tas, kas met­saotid on jõud­nud ka teistesse aabit­satesse. On küll! Peaaegu igast neist lei­d­sime karu met­sas müt­ta­mas või kaisukaru mõne tege­lase sülest. Neid aabit­said meie näi­tus tutvustab­ki. Sealt leiab ka karu­elu aabit­sa, millest saame tea­da, kuidas väikesed pän­ta­jal­ad elu­tarkusi õpivad.