Karu kutsub külla

Karu kut­sub külla02.–28.09.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus Karu kut­sub kül­la.

Kaisukaru 110. ju­ube­liks koo­st­a­ti Eesti Lastekir­jan­duse Keskus­es Eesti raa­ma­tu­il­lus­trat­sioonide ja au­torikarude näi­tus. Nuku(karu)kunstnike poolt tehti spet­si­aalselt sell­eks näi­tuseks tööd ning il­lus­traa­torid te­gid näi­tuse karuil­lus­trat­sioonidest ja –piltidest. Kuna kaisukarul on ju igal aastal sün­nipäev, siis on üsna loomu­lik, et näi­tus sel­l­el­gi aastal rin­gi rändab. Tapa lin­naraa­matukokku on jõud­nud näi­tuse pildiline osa — 30 karupilti, kus eri kun­st­nike värvilised ja rõõm­sad mõm­mikud peal tegut­se­mas. Nen­d­est piltidest on osa jõud­nud raa­matutesse, osa on ek­stra näi­tuse jaoks tehtud. Kun­st­nik Vi­ive Noor, kes on suur karusõber ja kelle elamis­es on enam-vähem kõik ko­had karusid täis, neid on lausa üle 30, on ka selle tore­da karu-teemalise kun­stinäi­tuse kokku pan­nud ja meile va­hen­danud.