Mets – meie kõigi pärandkultuur

Mets – meie kõigi pärandkultuur01.–30.10.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus Mets – meie kõi­gi pärandkultuur

Pu­ude vägi ja võim on aidanud nii eest­lasi kui ka teisi lood­us­rah­vaid nii en­nemuiste kui ka tä­napäe­val. Maail­mas pole palju ri­ike, kus on säil­in­ud kau­nis põlis­lood­us ja ro­he­line elukeskkond. Varan­dus, millest paljud maad vaid unista­da või­vad, ku­u­lub su­ures osas Eesti ri­ig­ile ning sell­es ke­htib igaüheõigus.