Kohtume ärimehega, kellele meeldib kirjutada.
Külas on Avo Kull

Külas on Avo Kull - plakat5. no­vem­bril kell 17.30 ko­h­tu­mine ärime­he­ga, kel­lele meeldib kirjutada.
Külas on Avo Kull.

Avo Kull on enda sõnul ärimees, kel­lele juh­tu­misi meeldib kir­ju­ta­da. Tema sulest on il­munud ro­maanid “Haigla”, “Kauba­ma­ja”, “Vabrik”. Hilju­ti nägi trüki­val­gust arvult nel­jas ro­maan “Re­porter”.
Mis küll sun­nib sulge haara­ma ja oma mõt­teid ro­maaniks vormi­ma? On see sün­dides kaasa saadud sund või elu jook­sul tekkin­ud va­jadus? Hea või­malus oma küsimustele vas­tu­seid saa­da on 5. no­vem­bril kell 17.30 Tapa lin­naraa­matuko­gus, kus külaliseks on Avo Kull.