Hingerahu

4. no­vem­brist — 30. no­vem­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matunäi­tus Hinger­ahu.

No­vem­brikuu on aeg, kus kõik ki­ired hooa­jatööd on lõppe­mas ning saame pühen­du­da tubase­le tege­vuse­le ja iseen­dale. Va­narah­vas lei­dis sel pe­ri­ood­il hingeko­su­tust käsitööst ja lugude vest­mis­est, ük­steisel külas käimis­est ja es­i­vane­mate hingede­ga suhtlemis­est. Näi­tusel väl­ja­sol­e­vad raa­matud ka­jas­tavad no­vem­brimeele­o­lusid varase­mal ja praegusajal.