Tapa vald jagas tunnustust

Tapa vallavanem Alari Kirt ja Kersti Burk24. vee­bru­ar­il, Eesti ri­i­gi sün­nipäe­val, tun­nus­tas Tapa vallaval­it­sus kul­tu­uriko­jas tegu­said val­lako­danikke tänukir­jade ja teenetemärkide­ga ning ku­u­lu­tas väl­ja aas­ta te­gi­jad kolmes er­inevas kat­e­goo­rias: Isiku tegu, Or­gan­isat­siooni tegu ja Elutöö. Isiku teo kat­e­goo­rias pälvis tun­nus­tuse Tapa lin­naraa­matukogu juhata­ja Ker­sti Burk.