Aasta lasteraamatukoguhoidja 2013

Kultuuriminister Urve Tiidus Margitit õnnitlemasEesti Raa­matukoguhoid­jate Ühing peab oluliseks mär­ga­ta ja tõs­ta es­ile raa­matukoguhoid­jaid ning tun­nus­ta­da raa­matukogudes aas­ta jook­sul tehtut. 28. vee­bru­ar­il Eesti Rahvus­raa­matuko­gus toimunud tänuüri­tusel anti väl­ja Eesti Raa­matukoguhoid­jate Ühin­gu aas­ta- ja teenetepre­emia, tun­nus­ta­ti aas­ta tegu teadus­raa­matuko­gus ja lin­naraa­matuko­gus, tõsteti es­ile pari­mad raa­matukoguhoid­jad kooli‑, laste- ja maaraa­matukogudes. Es­mako­rd­selt au­ta­sus­ta­ti pari­mat noort raa­matukoguhoid­jat. Ava­likus­ta­ti ka ajakir­jan­duse auhin­na saa­ja ning Raa­matukogude Sõber.

Aas­ta las­traa­matukoguhoid­ja 2013” ti­itli pälvis tubli lastetöö eden­da­ja, Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­na raa­matukoguhoid­ja ja ‑õpeta­ja Mar­git Lät­temä­gi.

Margit LättemägiMargit LättemägiMargiti tänusõnad