Ülo Josing

Ülo JosingÜlo Jos­ing sündis 1952. aastal.

Fo­to­hu­vi tärkas varas­es noorus­es – es­imesed kat­se­tused tegi ta 5. klas­si õpilasena.

Eesti Fo­tokun­stiühin­gu asu­ta­jali­ige (1987), Tallinna fo­tok­lu­bi li­ige (1976), loomin­gulise ühen­duse Fo­tor­ing li­ige, koost­anud näi­tuse Anna mulle või­malus pu­uete­ga lastest, os­alenud lisaks veel paljudel fo­tonäi­tus­tel ja ‑konkurssidel.

Üle veerand sa­jan­di töötab Ülo Jos­ing Eesti Tele­vi­sioo­nis (ERR) fo­to­pro­fes­sion­aali­na, pild­is­tanud selle aja jook­sul kõikvõi­ma­likke sünd­musi, in­ime­si ja ob­jek­te — Eu­ro­vi­sioon­ist klaasikun­sti ja toalille­deni. Koos Toomas Kaasiku­ga on ta koost­anud fo­toal­bu­mi Eesti Muin­suskait­seselt­si tege­vus­est (2003).

Il­lus­treer­in­ud rohkelt al­bumeid sh „Eesti klaas 60“ ja „Eesti klaas 70“, „Õnne hääl“, „Tar­bekun­sti muu­se­um“ jne.