Ja mina arvasin ikka, et kõik asjad kasvavad altpoolt üles

Näitus " 	Ja mina arvasin ikka, et kõik asjad kasvavad altpoolt üles "2. maist 13. ju­uni­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus “Ja mina ar­vasin ikka, et kõik as­jad kas­vavad alt­poolt üles”.

Kui Muumitroll es­mako­rd­selt lumeräit­sakaid nägi, mõ­tles ta just nii. Muumitroll on sõbra­lik ja si­iras tege­lane, kes veedab meelel­di aega ko­dus, kuid unistab ka su­ur­test seik­lus­test. Va­hel ül­latab en­nast­ki oma jul­guse ja otsusekindlusega.

Teeme meie näi­tusel temaga kaasa lood­us­retke ja uurime uue­mat­est lood­us­raa­matutest, kas kõik as­jad kas­vavad ikka alt­poolt üles. Väl­jas on ka raa­matud, mis in­spireer­i­tud Tove Janssoni kuul­sast tege­lasest. Näi­tuse kun­stitööd on tein­ud Tapa Güm­naa­si­u­mi ja Tapa Vene Güm­naa­si­u­mi õpi­lased, keda juhen­dasid õpeta­jad Elle Kivi­soo ja Eve All­soo. Õpeta­ja Elle Kivi­soo 3.a klas­si lapsed kir­ju­tasid muumilu­ulet. Lisaks saab luge­da Muumipere aja­tu­id igapäe­vatarkusi, ilma mil­leta on raske elus hakka­ma saada.