Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

XVIII Põhjamaade raamatukogunädal "Trollid  Põhjalas"Esmaspäe­val, 10. novem­bril 2014 algab XVIII Põh­ja­maade raa­matuko­gunä­dal, mis on pühen­datud teemale “Trol­lid  Põh­jalas”.

Trol­lid on põh­ja­maa talve uduse hämaruse ja pime­duse loom­ing. Põh­jalas elut­seb palju trolle, kes inime­si oma trol­lioskuste­ga nõi­u­vad, võlu­vad ja muun­davad. On trolle, kes varas­tavad hõbe­dat ja kul­da ja röö­vi­vad väike­seid lap­si.
Trol­lid on osa Põh­jala mütoloogiast. Neist on esmako­rd­selt jut­tu “Vane­mas Eddas” aastal 1220, ja neid kir­jel­davad Peter Chris­ten Asb­jørnsen  ja Jør­gen Moe “Nor­ra rah­va­jut­tude” esime­ses köites 1843. aastal.
Ena­m­asti asu­vad trol­lid inime­se­le ligipääs­matutes paikades ja nende üles otsimine võib olla inime­se­le oht­lik. Põh­jala trol­lidel on küll palju ühi­seid tun­nusjooni, ometi­gi on riig­i­ti mit­meid eris­usi, mille jär­gi ära tun­da taani, root­si, nor­ra, islan­di või saa­mi eba­maist olen­dit.

Plakati autor on Bri­an Pilk­ing­ton, 1950. aastal Liv­er­poo­lis sünd­in­ud ja viimased 38 aas­tat Islandil elav kir­janik ja raa­ma­tu­il­lus­traa­tor. Pilk­ing­toni paelub Islan­di mütoloogia, teda huvi­tavad trol­lid. Ta on aval­danud üle kümne trol­li­teemalise raa­matu. Raa­matuko­gunä­dala plakatil jätkab vana troll jutu­vest­mise tra­dit­siooni — ta loeb trollilastele küünlaval­gel ette.