XVIII Põhjamaade raamatukogunädal

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

XVIII Põhjamaade raamatukogunädal "Trollid  Põhjalas"Es­maspäe­val, 10. no­vem­bril 2014 al­gab XVI­II Põh­ja­maade raa­matuko­gunä­dal, mis on pühen­datud teemale “Trol­lid Põh­jalas”.

Trol­lid on põh­ja­maa talve uduse hä­maruse ja pime­duse loom­ing. Põh­jalas elut­seb palju trolle, kes in­ime­si oma trol­lioskuste­ga nõi­u­vad, võlu­vad ja muun­davad. On trolle, kes varas­tavad hõbe­dat ja kul­da ja röö­vi­vad väike­seid lapsi.
Trol­lid on osa Põh­jala mü­toloogiast. Neist on es­mako­rd­selt jut­tu “Vane­mas Ed­das” aastal 1220, ja neid kir­jel­davad Pe­ter Chris­ten As­b­jørnsen ja Jør­gen Moe “Nor­ra rah­va­jut­tude” es­ime­ses köites 1843. aastal.
Ena­m­asti asu­vad trol­lid in­ime­se­le ligipääs­matutes paikades ja nende üles ot­simine võib olla in­ime­se­le oht­lik. Põh­jala trol­lidel on küll palju ühi­seid tun­nusjooni, ometi­gi on ri­ig­i­ti mit­meid eris­usi, mille jär­gi ära tun­da taani, root­si, nor­ra, is­lan­di või saa­mi eba­maist olendit.

Plakati au­tor on Bri­an Pilk­ing­ton, 1950. aastal Liv­er­poo­lis sünd­in­ud ja vi­imased 38 aa­s­tat Is­landil elav kir­janik ja raa­ma­tu­il­lus­traa­tor. Pilk­ing­toni paelub Is­lan­di mü­toloogia, teda hu­vi­tavad trol­lid. Ta on aval­danud üle kümne trol­li­teemalise raa­matu. Raa­matuko­gunä­dala plakatil jätkab vana troll ju­tu­vest­mise tra­dit­siooni — ta loeb trollilastele küünlaval­gel ette.