Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Albert Uustulnd15. jaan­uar­ist 15. vee­bru­ar­i­ni Sak­si raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Isa ja pojad Uus­tul­n­did”.

Tänavu saaks 90-aas­taseks kir­janik ja laulude kir­ju­ta­ja, põline saar­lane Albert Uus­tul­nd.

Tema sulest on ilmunud 13 raa­matut, näi­den­deid ja kuuldemänge ning hulk laule, mis rah­valauludeks saanud. Kõik teavad ju lugu „Tüdruk, armas­tan päik­est ja tuuli“.

Poe­gi on ta nakatanud kahe pisiku­ga – mere- ja kir­ju­tamispisiku­ga. Vanem poeg Lem­bit on kir­janik ja lae­vakapten, noorem poeg Meel­is on elukut­selt küll arst, aga kir­jutab luule­tusi ja lauludele sõnu.