Eesti esimene krimi‑, nalja‑, reisi- ja romaanikirjanik. Eduard Vilde 150

Eduard Vilde 1502. vee­bru­ar­ist 30. märtsi­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Eesti es­imene krimi‑, nalja‑, reisi- ja ro­maanikir­janik. Ed­uard Vilde 150”.

Vilde loomin­gu­ga peaks tut­tav ole­ma iga eest­lane, mitmed ta teosed on läbi ae­gade ku­u­lunud üld­hariduskoolide õppekavasse. Au­tori väga mahukast kir­jan­dus­likust päran­dist leiab kõike, alates krim­i­naal­ro­maanidest ja lõpetades reisikirjadega.