Nahast piltvaibad

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Mall Mets - nahast piltvaibad3. märt­sist 18. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus — kun­st­nik Mall Met­sa na­hast pilt­vaibad.

Olen lõpetanud Tallinna Kun­stikõrgkooli ERKI (nüüd EKA) 1971. aastal. Tegut­senud olen põhiliselt vabakut­selise kun­st­niku­na. Palju olen tein­ud ka­van­deid tol­leaegse kun­stikom­bi­naa­di ARS toodan­gu ku­jun­damiseks, tein­ud arvu­tul hul­gal mitmesu­g­u­seid ilu­said nahkese­meid — karpe, raa­ma­tu­id, kotte jms, mis kan­dis nime “nahke­histöö”.

Praegu meeldib mulle nahk­vaipade teema. Nende loomisel saan mängi­da värvide­ga, anda neile tähen­dus­rikkust ru­u­nimärkide­ga (vaa­ta mu ko­d­ule­hte, www.mallmets.eu).

Maal­im­is­va­jadus on mul ol­nud alati. Olen põhiliselt su­ve­maal­i­ja, sest suvi oma ilu ja värvikül­lusega in­spireerib mind. Pilte olen maal­in­ud nii ak­varell­pa­ber­il kui ka lõuendil õlivärvide­ga. Mul on ol­nud mit­meid isikunäi­tusi nii nahk­vaipadest kui ka maalidest. Näi­tuse tegem­ine on kun­st­nikule rõõm ja in­nus­tus ning väga tähtis on saa­da taga­sisidet vaatajatelt.

Ko­h­tu­miseni raamatukogus!

Mall Mets