Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Plakat - Tapa Vallaval­it­sus
Tapa Lin­naraa­matukogu
Tapa Val­la Kir­jan­dusklu­bi
PRESSITEADE
05.03.2015

16. märt­sil 2015, kell 10.30 sõidab Tapal Par­gi tn 12 Tapa Güm­naa­si­u­mist väl­ja luulerong. Rongi­juht Piilu­part jääb aga peale mõne­minu­tilist sõi­tu tukku­ma …

Laialipu­de­nenud ja taaslei­tud luule­tused on esine­mis­valmis sead­nud lapsed Tar­tust, Sõmerult, Paidest, Siimustist, Palalt, Väät­salt, Tapalt ja mit­metest teis­test Ees­ti­maa paikadest.

Romaane tuleb luge­da. Aga luule­tusi peab luge­ma. Mul on rõõ­mus meel, et nii paljud kirjan­dus­hu­vilised on seda taibanud,“ lausus Ellen Niit oma pöör­du­mis­es esimestele Midri­maa etlus­kon­kur­si lastele ja juhen­da­jatele 2009. aas­ta kevadel.

Tapa Vallaval­it­sus, Tapa Lin­naraa­matukogu ja Tapa Val­la Kir­jan­dusklu­bi koost­öös Tapa Güm­naa­siu­miga kut­su­vad taas osa võt­ma üleri­ig­ilis­est laste etlusvõistlus­est „Ellen Niiduga Midri­maal“.

Seeko­rd reisime Ellen Niidu rongisõidu lugude ja laulude saa­tel.

Pileteid kon­trol­lib Sulev Oll meeskon­na­ga.
Päe­va juhivad kaas­reisi­jad Mar­git Lät­temä­gi ja Ere Käär­maa.

Ootame maakond­like voorude pari­maid ja kõi­ki huvil­isi esmaspäe­val, 16. märt­sil 2015 kell 10.30 Tapa Gümnaa­siumisse (Par­gi 12).

Võistlusjuhend ja teave Tapa Lin­naraa­matukogu kod­ule­hel https://www.tapa.lib.ee.

Lisain­fo

Mae Mitt: 323 2085 või 5648 6087 – Jaa­maülem

Ere Käär­maa: 323 2087 – I klas­si reisi­ja

e‑mail: