Midritulemused 2015Koo­li­va­hea­ja esimene esmaspäev. Välju­mine kell 10.30 Tapa Güm­naa­si­u­mist. Rong hilineb. Piilu­part on tukku­ma jäänud.

Õnneks on vipe­ruste­ta kohale jõud­nud luulel­uge­jad, juhen­da­jad ja hul­gan­isti pöid­la­hoid­jaid-lap­se­vane­maid üle Eesti. Tule­museks päike­se­line vahea­japäev lastelu­ule selt­sis üleri­ig­ilisel etluskonkur­sil „Ellen Niiduga Midri­maal“.

Seitsmeli­ik­me­line žürii, mille esime­heks Tallinna Ülikooli kom­mu­nikat­siooni­juht ja luule­ta­ja Sulev Oll, vaagis põh­ja­likult kuul­dut-näh­tut. Tule­mused kajas­tu­vad pro­tokol­lis.

Luulerong jõud­is depoosse tänu hakka­jatele esine­jatele, suurepärastele juhen­da­jatele, vah­vatele vane­matele, kallitele kaasalöö­jatele ja super-spon­soritele!

Koh­tume taas kahe aas­ta pärast — koo­li­va­hea­ja esime­sel esmaspäe­val aastal 2017.

Midri­toimkon­na nimel
Mae Mitt