Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

23. novemb­rist 27. novemb­ri­ni on Sak­si Raa­ma­tu­ko­gu SULETUD.

Raa­ma­tu­id tagas­ta­da ning lae­nu­täht­ae­gu piken­da­da saab Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gus (Koo­li 6, Tapa) koha­peal, tele­fo­nil 323 2081 või mei­lit­si