Raa­matunäi­tuse­le „Merevalvur majakas“ on kogutud laster­aa­matud jut­tude ja luule­tuste­ga tule­tornidest. Majakad näi­tavad raa­mat­u­lae­vadele kodu­teed. Tule­tornid ehk majakad erinevad värvi, kuju ja kõr­guse poolest. Nii on mere­meestel nende jär­gi kergem mere­teedel liigel­da. Majakas aitab mer­el pime­dus­es õiget teed lei­da.

Palju on kir­ju­tatud luule­tusi majakat­est, aga põne­va loo ajaloost on laster­aa­ma­tusse „Piknik Risti­neemel“ põimin­ud kir­janik Aino Per­vik.

Väikestele luge­jatele sobib tore raa­mat „Liisu — tule­tornikass“.

Kui oled tule­torne piltidelt ja raa­matutest piisavalt uur­in­ud, siis proovi joon­ista­da või värvi­da oma tule­torn. Võid vas­ta­ta küsimustele Hed­da Peeti raa­matu „Minu tule­tornid“ põh­jal.

(avatud 11.06–30.07.2012)