Merevalvur majakas

Raa­matunäi­tuse­le „Merevalvur ma­jakas“ on kogutud laster­aa­matud jut­tude ja lu­ule­tuste­ga tule­tornidest. Ma­jakad näi­tavad raa­mat­u­lae­vadele ko­du­teed. Tule­tornid ehk ma­jakad er­inevad värvi, kuju ja kõr­guse poolest. Nii on mere­meestel nende jär­gi kergem mere­teedel li­igel­da. Ma­jakas aitab mer­el pime­dus­es õiget teed leida.

Palju on kir­ju­tatud lu­ule­tusi ma­jakat­est, aga põne­va loo ajaloost on laster­aa­ma­tusse „Piknik Risti­neemel“ põimin­ud kir­janik Aino Pervik.

Väikestele luge­jatele so­bib tore raa­mat „Li­isu — tuletornikass“.

Kui oled tule­torne piltidelt ja raa­matutest pi­isavalt uur­in­ud, siis proovi joon­ista­da või värvi­da oma tule­torn. Võid vas­ta­ta küsimustele Hed­da Peeti raa­matu „Minu tule­tornid“ põhjal.

(avatud 11.06–30.07.2012)