Tule torni – tuletorni

Näi­tusel on väl­jas pildi­mater­jal ning raa­matud maail­ma ja Eesti tule­tornidest. Ma­jakaid meis­ter­dasid ja joon­istasid Tapa ja Lehtse õpi­lased, keda juhen­das kun­stiõpeta­ja Eve Allsoo.

Ees­ti­maal on üle 200 tule­torni ja torniku­julise mär­gi, mis hoiatavad meresõit­jaid. Ma­jakas on meresõid­u­a­jaloo mäles­tus­märk ajast, mil silmapi­ir­il plinki­vate tulede jär­gi oli ai­nus või­malus pime­dus­es õiget teed lei­da. Ka­hel­dakse, kas neid satelliidi‑, digi- ja plas­maa­jas­tul ikka tarvis on. Eesti tule­tornid seisavad seni endis­elt oma pos­til tu­ulte ja tormide meel­e­val­las. Nad va­javad aeg-ajalt hoolt ja ko­r­ras­tamist. Prae­guse seisuga on 16 tule­torni koos abi­hoonete­ga võe­tud muin­suskait­seob­jek­tide nimekir­ja. See annab loo­tust, et tule­tornil kul­tu­uripäran­d­i­na on kindel koht ka meie hom­ses päevas.

(avatud 11.06–30.07.2012)