Raamatuga läbi Eestimaa

Väl­japanek raa­matutest, mis tutvus­tavad Eesti er­inevaid vaatamisväär­susi er­inevates paikades.

(avatud Sak­si raa­matuko­gus 01.08.–30.08.2012)